രൂത്ത്

രൂത്ത് 1

1:1 ന്യായാധിപന്മാർ ഒരു കാലത്തു, ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ, ദേശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ യെഹൂദാ വാര്പ്പുപണിയുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളുമായി മോവാബ്രാജാവു മേഖലയിൽ പരദേശിയായി പുറപ്പെട്ടു.
1:2 He called himself Elimelech, and his wife Naomi, തന്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരും, the one Mahlon, and the other Chilion, Ephrathites from Bethlehem in Judah. And entering into the region of the Moabites, they stayed there.
1:3 And Elimelech the husband of Naomi died; and she remained with her sons.
1:4 അവർ മോവാബ്യരെ ഇടയിൽനിന്നു ഭാര്യമാരെ എടുത്തു, ഒരു ഒർപ്പാ പേരായി ആരെക്കൊണ്ടു, മറ്റ് രൂത്ത്. അവർ അവിടെ സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു.
1:5 അവർ ഇരുവരും മരിച്ചു, അതായത് മഹ്ളോനും കില്യോനും, സ്ത്രീയും മാത്രം ശേഷിച്ചു, രണ്ടു കുട്ടികളും ഭർത്താവിന്റെ ദുഃഖിതയായ.
1:6 അവൾ അവൾ അവളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു, അവളുടെ-ൽ നിയമം രണ്ട് കൂടെ, മോവാബ്യരുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന്. അവൾ തന്റെ ജനത്തെ നൽകിയതിൽ കേട്ടിട്ടു അവരെ ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു വേണ്ടി.
1:7 And so she departed from the place of her sojourn, അവളുടെ-ൽ നിയമം രണ്ട് കൂടെ, and having set out upon the way, she was about to return to the land of Judah.
1:8 She said to them, “Go to the home of your mother. May the Lord deal mercifully with you, just as you have dealt with the dead and with me.
1:9 May he grant you to find rest in the houses of the husbands, whom you will obtain by lot.” And she kissed them. They lifted up their voice, and began to weep,
1:10 പറയാനാണ്, “We will journey with you to your people.”
1:11 But she answered them, "മടക്കം, my daughters. Why come with me? Do I have any more sons in my womb, so that you could hope for husbands from me?
1:12 മടക്ക, my daughters, പുറത്ത് പോകാൻ. For I am now exhausted by old age, and not fit for the bond of marriage. Even if I were to conceive on this night, and bear sons,
1:13 if you were willing to wait until they were grown and had completed the years of adolescence, you would be elderly before you could marry. Do not do so, ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, my daughters. For your difficulties weigh upon me greatly, and the hand of the Lord has been set against me.”
1:14 പ്രതികരണമായി, അവർ ഉറക്കെ വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി. ഒർപ്പാ അമ്മായിയമ്മ ചുംബിച്ചു, പിന്നെ തിരിഞ്ഞു. രൂത്ത് അമ്മായിയമ്മ ഭാവേന.
1:15 നൊവൊമി അവളോടു പറഞ്ഞു, "കാണുക, അവളുടെ ജനം നിങ്ങളുടെ സഖി വരുമാനം, തന്റെ ദേവന്റെയും അടുക്കൽ. അവളുടെ പിന്നാലെ വേഗം. "
1:16 അവൾ ഉത്തരം, "എന്റെ നേരെ ആയിരിക്കും ചെയ്യരുത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊയ്ക്കളയും തന്നെ പോലെ; നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും നടക്കും, ഞാൻ പോകും, എവിടെ താമസിക്കാനാണ് ചെയ്യും, ഞാന് വളരെ താമസിക്കും. നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം, നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം ആണ്.
1:17 Whichever land will receive you dying, in the same I will die, and there I will have the place of my burial. May God cause these things to happen to me, and add more also, if anything except death alone should separate you and I.”
1:18 അതുകൊണ്ടു, Naomi saw that Ruth, being firmly resolved in her soul, was determined to go with her, and that she was unwilling to be dissuaded, and that nothing further could convince her to return to her own.
1:19 And so they set out together, and they came to Bethlehem. When they had entered the city, the news quickly spread among them all. And the women said, “This is that Naomi.”
1:20 But she said to them, “Do not call me Naomi (എന്നതാണ്, beautiful), but call me Mara (എന്നതാണ്, bitter). For the Almighty has greatly filled me with bitterness.
1:21 I went out full and the Lord led me back empty. ആകയാൽ, why call me Naomi, whom the Lord has humbled and the Almighty has afflicted?"
1:22 അതുകൊണ്ടു, നൊവൊമി രൂത്ത് പോയി, മോവാബ്യനോ, അവളുടെ മരുമകള്, അവളുടെ പാർപ്പിടം നാട്ടിൽ നിന്ന്, ബേത്ത്ളേഹെമിലേക്കു മടങ്ങി, യവം ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത്.

രൂത്ത് 2

2:1 എന്നാൽ എലീമേലെക്കിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശക്തമായ മനുഷ്യൻ, വളരെ ധനികരായ, named Boaz.
2:3 അതിന്നു രൂത്ത്, മോവാബ്യനോ, അവളുടെ അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ ഓർഡർ എങ്കിൽ, ഞാൻ വയലിൽ ചെന്നു വിളവെടുപ്പ് കൈ രക്ഷപ്പെടാൻ ഏത് ധാന്യം ചെവി കൂട്ടിച്ചേർക്കും;, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ പിതാവ് കൃപ കണ്ടെത്തും, എന്നെ കരുണ ചെയ്യും. "അവൾ മറുപടി, "ഗോ, എന്റെ മകൾ."
2:3 അങ്ങനെ അവൾ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ധാന്യം ചെവി പോയി പെറുക്കി. എന്നാൽ ഈ ഫീൽഡ് ബോവസ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എന്ന് സംഭവിച്ചു, എലീമേലെക്കിന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ആയിരുന്നു.
2:4 ഇതാ, he came out of Bethlehem and said to the reapers, “The Lord be with you.” They answered him, “May the Lord bless you.”
2:5 And Boaz said to the young man who was in charge of the reapers, “Whose young woman is this?"
2:6 അവൻ അവനോടു:, “This is the Moabite woman, who came with Naomi, from the land of the Moabites,
2:7 and she asked to gather the remnants of the ears of grain, following the steps of the reapers, and from morning until now she has remained in the field, ഒപ്പം, തീർച്ചയായും, not for one moment has she returned home.”
2:8 ബോവസ് രൂത്തിനോടുമകളേ, "ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ, മകള്. മറ്റേതെങ്കിലും വയലിൽ ശേഖരിക്കുന്നതിന് പോയി ചെയ്യരുത്, ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മടക്കം, എന്നാൽ എന്റെ യുവ സ്ത്രീകളുമായി ചേരാൻ,
2:9 അവർ കൊയ്യും എവിടെ പിന്തുടരുക. ഞാൻ എന്റെ യൌവനക്കാരെ കല്പിച്ചു, വേണ്ടി, ആരും നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന എന്നു അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ ദാഹിക്കുന്നോ എപ്പോഴൊക്കെ, ഉപകരണങ്ങൾ പോകുക, ബാല്യക്കാർ പുറമേ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നു. "
2:10 അവള്, സാഷ്ടാംഗം വീണു നിലത്തു നമസ്കരിച്ചു അടയ്ക്കേണ്ട, അവനോടു പറഞ്ഞു: "എങ്ങനെ ഈ എന്നെ സംഭവിച്ചത്, നിങ്ങൾ കാൺകെ ഞാൻ പ്രീതി ലഭിക്കും എന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ദയകാട്ടുക എന്ന്, പരസ്ത്രീ?"
2:11 അവൻ അവളെ ഉത്തരം, "എല്ലാം എനിക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മ വേണ്ടി ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ടു എങ്ങനെ, നിങ്ങൾ ജനിച്ച ഭൂമി, നിങ്ങൾ മുമ്പ് അറിയാത്ത ഒരു നാട്ടുകാരോട്.
2:12 May the Lord repay you for your work, and may you receive a full reward from the Lord, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ, to whom you have come, and under whose wings you have taken refuge.”
2:13 She said, “I have found favor before your eyes, യജമാനനായ, who has consoled me, and you have spoken to the heart of your handmaid, who is unlike one of your young women.”
2:14 And Boaz said to her, “When mealtime begins, come here, and eat bread, and dip your morsel in the vinegar.” And so she sat beside the reapers, and she piled up parched grain for herself, and she ate and was satisfied, and carried off the leftovers.
2:15 And then she arose from there, so as to gather the ears of grain, according to the custom. But Boaz commanded his servants, എന്നു, “If she is even willing to reap with you, do not prevent her,
2:16 and purposely let fall some from your bundles, and allow them to remain, so that she may gather without blushing, and let no one rebuke her gathering.”
2:17 And so she gathered in the field until evening. And striking and threshing with a staff what she had gathered, she found about the measure of an ephah of barley, എന്നതാണ്, three measures.
2:18 Carrying this, she returned into the city and showed it to her mother-in-law. എന്നുതന്നെയല്ല, she offered it to her and even gave her the leftovers of her food, with which she had been satisfied.
2:19 And her mother-in-law said to her, “Where have you gathered today, and where have you found work? Blessed is he who took pity on you!” And she informed her with whom she had been working, and she said the man’s name, that he was called Boaz.
2:20 Naomi answered her, “May he be blessed by the Lord, because the same kindness which he provided for the living, he also kept for the dead.” And again she said: “This man is our near relative.”
2:21 And Ruth said, “He charged me with this also, that from now on I should join with his reapers until all the crop has been reaped.”
2:22 And her mother-in-law said to her, “It is better, എന്റെ മകൾ, to go out reaping with his young women, lest in a stranger’s field someone may confront you.”
2:23 അതുകൊണ്ട്, she joined with the young women of Boaz, and from then on reaped with them, until the barley and the wheat were stored in the barns.

രൂത്ത് 3

3:1 എന്നാൽ അതിന് ശേഷം, when she returned to her mother-in-law, നൊവൊമി അവളോടു പറഞ്ഞു: “My daughter, I will seek rest for you, and I will provide so that it may be well with you.
3:2 This Boaz, whose young women you joined in the field, is our near relative, and this night he will winnow the threshing floor of barley.
3:3 അതുകൊണ്ടു, wash and anoint yourself, and put on your decorative garments, and go down to the threshing floor, but do not let the man see you, while he finishes eating and drinking.
3:4 But when he goes sleep, observe the place where he sleeps. And you will approach and lift up the covering, the part which covers near his feet, and lay yourself down, and sleep there; but he will tell you what you are obliged to do.”
3:5 അവൾ ഉത്തരം, “I will do everything as you have instructed.”
3:6 And she went down to the threshing floor, and she did everything that her mother-in-law had commanded her.
3:7 And when Boaz had finished eating and drinking, and he was merry, and he had gone to sleep by the pile of sheaves, she approached secretly, ഒപ്പം, lifting the covering near his feet, she laid herself down.
3:8 ഇതാ, when it was the middle of the night, the man became frightened and confused, and he saw a woman lying near his feet.
3:9 പിന്നെ അവൻ അവളോടു പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ ആരാണ്?"അവൾ, “I am Ruth, അടിയൻ. Spread your covering over your servant, for you are a near relative.”
3:10 പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു, “You are blessed by the Lord, മകള്, and you have excelled beyond your earlier benevolence, because you have not followed young men, whether poor or rich.
3:11 അതുകൊണ്ടു, ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, but whatever you decide about me, I will accomplish for you. For all the people, who dwell within the gates of my city, know that you are a virtuous woman.
3:12 Neither do I deny myself to be a near relative, but there is another nearer than I.
3:13 Be at peace for this night. And when morning arrives, if he is willing to uphold the law of kinship for you, things will turn out well; but if he is not willing, പിന്നെ, ഞാൻ നിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു, without any doubt, സന്നിധിയില്നില്ക്കയും ചെയ്തു. Sleep until morning.”
3:14 And so she slept by his feet until the night was ending. And she arose before men could inquire of one another. And Boaz said, “Be careful, lest someone know that you came here.”
3:15 അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, “Spread your mantle that covers you, and hold it with both hands.” As she extended it and held it, he measured six measures of barley and placed it upon her. Carrying it, she went into the city.
3:16 And she came to her mother-in-law, who said to her: “What have you been doing, മകള്?” And she explained to her all that the man had accomplished for her.
3:17 അവൾ പറഞ്ഞു, "ഇതാ, he gave me six measures of barley, അവൻ പറഞ്ഞു, ‘I am not willing to have you return empty to your mother-in-law.’ ”
3:18 And Naomi said, "കാത്തിരിക്കുക, മകള്, until we see how things will turn out. For the man will not rest until he has accomplished what he said.”

രൂത്ത് 4

4:1 Then Boaz went up to the gate, and he sat there. And when he had seen the kinsman passing by, whom he had previously discussed, he spoke to him, calling him by his name, “Pause for a little while, and sit down here.” He turned aside and sat down.
4:2 But Boaz, calling aside ten men among the elders of the city, അവരോട് പറഞ്ഞു, “Sit down here.”
4:3 They settled down, and he spoke to the kinsman, “Naomi, who has returned from the region of the Moabites, is selling part of a field of our brother Elimelech.
4:4 I wanted you to hear this, and to tell you in front of everyone sitting here, including the eldest of my people. If you will take possession of it by the right of kinship, buy it and possess it. But if it displeases you, you should reveal this to me, so that I will know what I have to do. For there is no near kinsman besides you, who is before me, and I am after you.” But he answered, “I will buy the field.”
4:5 And Boaz said to him, “When buying the field, you are likewise obliged to accept the hand of the woman Ruth, മോവാബ്യനോ, who was the wife of the deceased, so that you may raise up the name of your near kinsman through his posterity.”
4:6 അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, “I yield my right of kinship, for I am obliged not to cut off the posterity of my own family. You may make use of my privilege, which I freely declare I will forego.”
4:7 Yet it was the custom between kinsmen in this former time in Israel, that if at anytime one yielded his right to another, so as to confirm his permission, the man took off his shoe and gave it to his neighbor. This was a testimony of concession in Israel.
4:8 And so Boaz said to his kinsman, “Take off your shoe.” And immediately he released it from his foot.
4:9 And he said to the eldest and to all the people, “You are witnesses this day, that I have taken possession of all that belonged to Elimelech and Chilion and Mahlon, and was bequeathed to Naomi.
4:10 അതിന്നു രൂത്ത്, മോവാബ്യനോ, the wife of Mahlon, I have taken in marriage so as to raise up the name of the deceased in his posterity, so that his name will not be cut off from among his family and his brethren and his people. നിങ്ങൾ, ഞാന് പറയുന്നു, are witnesses of this thing.”
4:11 All the people who were at the gate, along with the eldest, ഉത്തരം, “We are witnesses. May the Lord make this woman, who enters into your house, like Rachel, and Leah, who built up the house of Israel, so that she may be an example of virtue in Ephrathah, and so that her name may be honored in Bethlehem.
4:12 And may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, of the offspring which the Lord will give to you from this young woman.”
4:13 എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ബോവസ് രൂത്തിനെ എടുത്തു, അവന്റെ ഭാര്യ അവളെ ലഭിച്ചു, അവൻ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു, കർത്താവിന്റെ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവളെ അനുവദിച്ചിരുന്ന.
4:14 എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ നൊവൊമിയോടു പറഞ്ഞു, "കര്ത്താവിന്റെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു പിൻഗാമിയെ ഇല്ലാത്തത് ആർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നു, അവന്റെ പേർ യിസ്രായേലിൽ വിളിച്ച് ചെയ്യാം.
4:15 ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പഴയ ലോകത്തിൽ പരിപാലിക്കാൻ ഉണ്ടായേക്കാം, അവൻ നിങ്ങളുടെ മരുമകള് ജനിച്ചവൻ വേണ്ടി, ആരാണ് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അത് നിങ്ങളെ വളരെ നല്ലത്, നിങ്ങൾ ഏഴു പുത്രന്മാരും എങ്കിൽ അധികം. "
4:16 ബാലൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന, നൊവൊമി മടിയിൽ വെച്ചു, അവൾ അവനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ നഴ്സിങ് കടമകൾ ന് എടുത്തു.
4:17 എന്നാൽ സമീപഭാവിയിൽ സ്ത്രീകളെ അവളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ എന്നു ചെയ്തു, "നവോമി ഒരു മകൻ ജനിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അവന്റെ പേർ ഓബേദ് വിളിച്ചു. ഇവിടെ യിശ്ശായിയുടെ പിതാവു, ദാവീദിന്റെ പിതാവ്. "
4:18 These are the generations of Perez: Perez conceived Hezron,
4:19 Hezron conceived Aram, Aram conceived Amminadab,
4:20 Amminadab conceived Nahshon, Nahshon conceived Salmon,
4:21 Salmon conceived Boaz, ബോവസ് ഔബേദിനെ ഗർഭം,
4:22 Obed conceived Jesse, Jesse conceived David.