എന്റെ സഭയിലാണ് യഥാർഥത്തിൽ Does?

നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ, കത്തോലിക്കർ അതു .മോഹിപ്പിച്ചൊരുജാതി.

യേശു പറഞ്ഞു,

"ഒറ്റ ആട്ടിൻ ഉണ്ടാകരുതു, ഒറ്റ ഇടയൻ " (ജോൺ 10:16).

അതുകൊണ്ട്, നാം ഒരു ഉണ്ടാകും കരുതുന്നില്ല, സാര്വതികമായ, ഓർത്തഡോക്സ് സഭ.

Imagio Pietatis by a follower of Paolo Venezianoനിര്ഭാഗവശാല്, വമ്പിച്ച ഡിവിഷൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ അവിടെ ഭിന്നതയ്ക്കും ഖണ്ഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല വളരുന്ന. സത്യത്തിൽ, യാഥാസ്ഥിതിക കണക്കുകളെ പതിനായിരങ്ങൾ ലോകവ്യാപക ക്രിസ്തീയ സഭകൾ എണ്ണം!

ഒറ്റ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അലംകൃതമായി നിരാശയും, യഥാർഥ ചർച്ച് ഈ നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷാരം പല കെട്ടഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ "നോൺ-denominationalism വീഴുന്നതു കാരണമായിട്ടുണ്ട് നിന്ന്,"ഏത് തന്നെ വിശ്വാസം കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റൊരു പോലെ നല്ലവൻ എന്നു ചിന്തയാണ്. ദുഃഖകരമെന്നു, ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളിൽ പലരും വിശ്വാസം വ്യത്യാസങ്ങള് ആത്യന്തികമായി അമ്മാവന്റെ അഭിപ്രായം ആകുന്നു, ഏത് മതേതര സമൂഹത്തിൽ മായം എന്നു ആപേക്ഷികധാർമ്മികതയുടേയും ഒരു കൊതുകുവഴി, വളരെ.

"ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് സ്നേഹം യേശു" നോൺ-ഖുറാന് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനൌദ്യോഗിക മുദ്രാവാക്യം മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു എങ്ങനെ ശരിയായ വഴി-എന്നതാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹവാനാണ് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, യേശുവിൻറെ നിബന്ധനകൾക്കും സ്വന്തം അല്ല?

"നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ,"യേശു പറയുന്നു, "നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകൾ പ്രമാണിച്ചു ചെയ്യും. ... അവൻ എന്റെ കല്പനകൾ ലഭിച്ചു പ്രമാണിക്കുന്നവൻ, അവൻ അതു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു ... " (കാണാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:15 & 21, യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തില്, 5:3, അഥവാ ജോണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കത്ത്, 1:5-6 & 9). സ്പഷ്ടമായി, പിന്നെ, എന്താണ് വിശ്വസിച്ചു (എങ്ങനെ ഒറ്റ പ്രവൃത്തികൾ) യേശു സ്നേഹവാനായ തമ്മില് എന്തു വളരെയധികം ഉണ്ട്.1

Image of the Death and Crowning of the Virgin, Resurrection and Assumption of Christ by the Master of Sankt Laurenzനോൺ-denominationalism-ക്രിസ്തീയ സത്യം ആപേക്ഷിക-തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മനസ്സ് ലേക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കാം ഒരിക്കലും സങ്കല്പം, അവളുടെ അംഗങ്ങളുടെ ഐക്യം വലിയ ഊന്നൽ വെച്ചു. പൗലോസ്, ഉദാഹരണത്തിന്, കൊരിന്ത്യർക്ക് ഒന്നാം ലേഖനം എഴുതി (കൊരി. 1:10), "ഞാൻ നിങ്ങളോടു അപ്പീൽ, സഹോദരന്മാർ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യാതൊരു കുഴപ്പം വേണം എന്നു, എന്നാൽ "ഒരേ മനസ്സും ഒരേ ന്യായവിധിയിൽ ഐക്യം എന്ന് (പൗലോസ് കാണാൻ എഫെസ്യർ കത്ത്, വളരെ, 4:11-14).

ആധുനിക ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ കടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യം, എങ്കിലും, യേശുവിന്റെ അനുയായികളെ ചേരികൾ കൂട്ടമായി വേർതിരിച്ച എന്നതാണ്, കുത്തനെ രക്ഷിതാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച എന്താണ് തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന.

ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, യേശു സകല ജാതികളുടെയും ശിഷ്യന്മാർ "ഉണ്ടാക്കുവാൻ പുറത്തു അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ അയച്ച, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം ... " (മാറ്റ്. 28:19). എന്നിട്ടും, ദൂതൻമാരിൽ ആദിയിൽ സ്നാനം പ്രശ്നത്തിൽ വിയോജിക്കുന്നു സ്നാനം ആ ആത്മീയ പിന്മുറക്കാർ, അതിന്റെ യഥാർഥ പ്രാധാന്യം, അതു പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെ, ഇത്യാദി. എഫെസ്യർ തൻറെ ലേഖനത്തിൽ (4:5), "ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല വിശുദ്ധ പൗലോസ് നമുക്ക് ഉറപ്പു, സ്നാനം ഒന്നു,"എന്നാൽ ഈ സത്യസന്ധമായി ക്രിസ്തുമതം ഇന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയും? ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനു ആമുഖ പൊതുകുമ്പസാരവും, സ്നാന വിശ്വാസികൾക്ക് ഐക്യത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായി ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ശ്മശാനത്തിലെ, മിക്കവാറും എല്ലാ മറ്റ് സഹിതം തർക്കത്തിലാണ് tenetis.

An image of Assisi Frescoes: Last Supper by Pietro Lorenzettiഅവസാനം അത്താഴ, യേശു തന്റെ അനുയായികളെ ഏകീകൃതരായിരിക്കാൻ അത് പീരയില്, എന്നു, "[അവർ May] എല്ലാവരും രക്ഷ; ഇങ്ങനെ നിനക്കു, പിതാവു, എന്നിൽ ആർട്ട്, ഞാൻ നിന്നിൽ, അവരും നമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന്നു, ലോകം നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു "എന്നു വിശ്വസിക്കാം എന്നു (ജോൺ 17:21). യേശു തന്റെ അനുയായികൾക്ക് ഉപരിപ്ലവമായ ഒരുമയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, പിതാവ് പങ്കിടുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഒരുമയിൽ എന്നാൽ. സ്പഷ്ടമായി, അതു വിശ്വാസം ഐക്യം ഇല്ലാതെ ഐക്യവും അസാദ്ധ്യമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഊഹിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, യേശു സ്നാന പ്രശ്നത്തിൽ പിതാവുമായി .പക്വമതിയായ; അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, "അത് ഞാനും പിതാവും വിശ്വസിക്കുന്നു കാര്യമില്ല, ഇത്രകാലം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ "? യേശു തന്റെ messiahship- തെളിവ് അവന്റെ അനുയായികളുടെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ച"എല്ലാവരും ലോകം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കാം എന്നു ഒറ്റ ആയിരിക്കാം ...." തീർച്ചയായും ക്രിസ്തീയ അനൈക്യം എന്ന കോഴ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം കണ്ടിട്ടു നോൺ-ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിക്കനായോരു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്തുടരുന്നവർ രക്ഷകനുമായ യേശുവിനെ നമ്മുടെ സ്വീകാരം ചില ഐക്യം പങ്കിടും, എന്നാൽ ഈ അദ്ദേഹം ചെയ്ത മുഴുവൻ ഐക്യത്തിന്റെ ഹ്രസ്വ വീണാൽ. ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തു അംഗീകരിക്കുന്നു ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ മുട്ടിപ്പായി നാം എങ്ങനെ കൃത്യമായി സംരക്ഷിച്ചു .യഉണിക്കോഡില്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, യേശു എല്ലാ വിശ്വാസികളും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഒരുമയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രത്യേക സഭകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഇടയിൽ നിലവിലുള്ള ചിന്തയാണ് വിഭാഗവും ഒരു.

ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു വർഗീയ അർത്ഥത്തിൽ പഠനമായിരുന്നു പോന്നു, എന്നാൽ ഉപദേശത്തിൽ (CF. പ്രവൃത്തികൾ 2:42). "ക്രിസ്തുവിൻറെ പ്രാഥമിക ഉപദേശത്തിൽ പരാമർശിക്കവെ,"ഹെബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം എ.കെ വിശ്വാസം പുതുമുഖങ്ങളെ എല്ലാ അറിയാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ആറു മത പഠിപ്പിക്കലുകൾ ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നു (കാണാൻ 6:1-2). പുതിയനിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ ഉടനീളം വിശ്വാസികൾ അവരെ അയച്ചവരുടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നവരാകുന്നു ഒഴിവാക്കാൻ ഉപദേശമാണ് (CF. ഗലാ. 1:6-9; 2 വളര്ത്തുമൃഗം. 2:1; യൂദാ 1:3, എറ്റ്.). പൌലോസിന്റെ, വലിയ സുവിശേഷകൻ, താഴ്മയോടെ അപ്പസ്തോലിക അധികാരം തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. പതിനാലു വർഷത്തിനു ശേഷം, സത്യത്തിൽ, അവർ അവൻ പ്രസംഗിച്ചതും ചെയ്തു എന്തു പരിശോധിക്കാം വേണ്ടി അവൻ "വെളിപ്പാടിനാൽ" നിർബന്ധിതരായി യെരൂശലേമിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പോകാൻ, "എങ്ങനെയോ പറയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നടത്തിയിരുന്നു" (ഗലാ. 2:1-2).

കത്തോലിക്കാ സഭ ഒറ്റ-അവൾ ഒറ്റക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഓരോ കത്തോലിക്കാ നിർദ്ദേശിക്കാൻ തന്റെ പേരിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മറ്റെല്ലാ കൂടെ പൂർണ്ണമായ കരാർ നിൽക്കുന്ന അല്ല ആട്ടിൻ-ഏത് ഐക്യം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. സഭ അവളുടെ മെത്രാന്മാരുടെ വസ്തുത പുതിയനിയമം ഒന്നാണ്, അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമികളാക്കുകയും, റോമിലെ ബിഷപ്പ് കൂടെ ഉപദേശത്തിൽ ഒരുവശം യുണൈറ്റഡ് നിലക്കും (അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പ), പത്രോസ് ശ്ലീഹാ പിൻഗാമിയായ. എന്നൊരു ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ സഭയുമായുള്ള ഉപദേശത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ അങ്ങനെതന്നെ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിൽ അവരെ അയച്ചവൻ കൂടെ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉറപ്പ് കഴിയും (CF. ലൂക്കോസ് 10:16; ജോൺ 13:20).2 അഗാധമായ വ്യത്യാസം, പിന്നെ, കത്തോലിക്കാ നിലനിൽക്കുന്ന ഭിന്നത മറ്റ് ക്രിസ്തീയ മൃതദേഹങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭിന്നത തമ്മിലുള്ള, മാത്രം കത്തോലിക്കാ സമ്പത്തും വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല വസ്തുത പറയാം, ഏത് വിശ്വാസി തൻറെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചകൾ സുവിശേഷം വരിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നിർണ്ണയിക്കാൻ പോകുവാൻ ചർച്ച് പറ്റുവാനോ അധികാരം (വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലെ ചെയ്തതുപോലെ ഗലാത്യർ 2:2). പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ൽ, മറുവശത്ത്, അതിൽ സഭാപരമായ അധികാരം തിരസ്കരിക്കാനുമായിരുന്നു സ്വയം ഉപദേശത്തിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു, ഓരോ വ്യക്തിഗത വിശ്വാസി വിശ്വസിക്കാൻ എന്തു നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ സ്വന്തം ആധികാരിക.

  1. "പോലും ശീശ്മകളേയും ക്രിസ്തു ഉള്ളതായി, അവരിൽ ആരും ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം തള്ളുകയും വേണ്ടി,"മിലാൻ വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് വാദിച്ചു (ഡി. 397); "ഇതുവരെ, ക്രിസ്തു വിഷയ എല്ലാ വാസ്തവത്തിൽ നിഷേധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു "ഇല്ല സ്വീകരിക്കാത്ത യാതൊരു ആർക്കും (ലൂക്കോസ് ന് വ്യാഖ്യാനവും 6:101; CF. 2 ജോൺ 1:9).

    ഡോ. ഡൊണാൾഡ് DeMarco, കോ-രചയിതാവ് മരണ സംസ്കാരം ശിൽപ്പികൾ (ബെഞ്ചമിൻ ഡി കൂടെ. wiker, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: ഇഗ്നേഷ്യസ് പ്രസ്സ്, 2004), ഒരു റേഡിയോ അഭിമുഖത്തിൽ താഴെ ഉൾക്കാഴ്ച അർപ്പിച്ചു:

    "ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവം സ്നേഹം ഒരു ദൈവമാണെന്ന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ. എന്നാൽ പോരാ മനസ്സിലാക്കാനും സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവം സത്യത്തിന്റെ ഒരു ദൈവം എന്നു തയ്യാറാണെങ്കിൽ. ദൈവത്തിൽ, എല്ലാം ഏകീകരിക്കുകയാണ്: ദൈവം സ്നേഹം ഒരു ദൈവം ആണ് അവൻ സത്യത്തിന്റെ ഒരു ദൈവം. ദൈവം ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ട്, പറയാൻ, അവൻ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ട്. ... ഇപ്പോൾ, എന്താണ് നാം സ്നേഹത്തിന്റെ കണക്കിലെടുത്ത് വെറുതേ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തിക്കുകയും ഞങ്ങൾ സത്യം മൂലകം തള്ളിപ്പറയും സംഭവിക്കുന്നു സ്നേഹം sentimentality കയറി degenerates എന്നതാണ്. പിന്നെ sentimentality ഒരു ആർദ്ര തുണിക്കഷണം പോലെയാണ്, അതു അനവധി സമ്പത്തു ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും തിന്മ നിന്ന് നന്മ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വൈകാരികമായ ദേഹങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പോയി, റുസ്സോ പോലെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയായ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ, തീർച്ചയായും, ഈ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മെ ലഭിക്കുന്നു. (സത്യം) സ്നേഹം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്, അങ്ങനെ ആ സ്നേഹം sentimentality വോം ഇല്ല ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഹൃദയം അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പോഷണം പ്രദാനം അങ്ങനെ. ... ദൈവത്തിന്റെ സത്യം മൂലകം സ്നേഹം ഘടകമായി പോലെ പ്രധാനമാണ് " (കത്തോലിക്കാ ഉത്തരം റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം തത്സമയമല്ല, ഏപ്രിൽ 8, 2005).

  2. പള്ളികൾ ഇടയിൽ റോം ദുര്ബ്ബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുന്നോട്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമതം ഒരു സ്ഥിരാങ്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, മാർപ്പാപ്പ സെയിന്റ് ക്ലെമന്റ് ക്ലമൻറ് സെയിന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ലിഖിതങ്ങളിൽ പ്രദർശനത്തിലൂടെ, അവർ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ അറിയാമായിരുന്നു, ലിയോണിലെ സെയിന്റ് ഐറേനിയസ്, ആർ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഒരുത്തൻ പഠിച്ച (ക്ലെമന്റ് കാണാൻ: കൊരിന്ത്യർ കത്ത് 1:1; 5:1-7; 58:2; 59:1; 63:2; ഇഗ്നേഷ്യസ്: റോമർ, വിലാസം; 3:1; 4:3; ഐറേനിയസ്: എരുമേലി 3:1:1; 3:3:2-3).