യോവേൽ

യോവേൽ 1

1:1 യോവേലിന്നു വന്ന കർത്താവിന്റെ വചനം, പെഥൂവേലിന്റെ മകനായ.
1:2 ഇത് കേൾക്കു, മൂപ്പന്മാർ, അടുത്ത ശ്രദ്ധ, ദേശത്തിലെ നിവാസികൾ എല്ലാവരും. ഈ നിങ്ങളുടെ കാലത്തോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു സംഭവിച്ചത്?
1:3 നിന്റെ മക്കളും ഈ സംസാരിക്കുക, അവരുടെ മക്കൾക്കും, നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും, മറ്റൊരു തലമുറയോടു അവരുടെ പുത്രന്മാരും.
1:4 വെട്ടുക്കിളി തുള്ളൻ വിട്ടേച്ചുപോയ തിന്നു, ഒപ്പം വണ്ട് വെട്ടുക്കിളി വിട്ടേച്ചുപോയ തിന്നു, വിഷമഞ്ഞു വണ്ട് വിട്ടേച്ചുപോയ തിന്നു.
1:5 കൊള്ളുക നിങ്ങളെത്തന്നെ, മദ്യപന്മാരേ, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപിച്ചു, വീഞ്ഞു രസിക്കുന്നു ഏവരുമായുള്ളോരേ; നിങ്ങളുടെ വായിൽനിന്നു മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടി.
1:6 ഒരു ജാതി എന്റെ ദേശത്തിന്റെ കയറീട്ടില്ല: ശക്തമായ സംഖ്യയില്ലാത്തതുമായോരു. അതിന്റെ പല്ലു സിംഹത്തിന്റെ പല്ലു പോലെയാണ്, അവന്റെ മൊലര്സ് സിംഹത്തിന്റെ യുവ ഇതുപോലെയാണ്.
1:7 അവൻ ശൂന്യമായി എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വെച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ എന്റെ അത്തി എന്ന പുറംതൊലി ഓഫ് വലിച്ച് ചെയ്തു. അതിനെ മുഴുവനും തോലുരിച്ചു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു ചെയ്തു; അതിന്റെ ശാഖകൾ വെളുത്ത തീർന്നിരിക്കുന്നു.
1:8 വിവാഹനിശ്ചയം കന്യകയെപ്പോലെ വിലപിക്ക, യൌവനത്തിലെ ഭർത്താവിനെച്ചൊല്ലി നഷ്ടത്തിൽ തട്ടു പൊതിഞ്ഞ്.
1:9 ഹനനയാഗവും മധുപാനനിവേദ്യം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽനിന്നു നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു; കർത്താവിന്റെ മന്ത്രിമാർ തന്നെയാണ് പുരോഹിതന്മാർ വിലാപം.
1:10 മേഖലയിൽ ദെപൊപുലതെദ് ചെയ്തു, മണ്ണ് ദുഃഖിച്ചു ചെയ്തു. ഗോതമ്പ് വേണ്ടി തകർത്തത് ചെയ്തു, വീഞ്ഞു വിരൂപമായിരിക്കുന്നു ചെയ്തു, എണ്ണ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്തു.
1:11 കർഷകർ ലജ്ജിച്ചു ചെയ്തു, മുന്തിരിത്തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ക്രോപ്പ്, യവം മേൽ വിലാപം പാടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വയലിലെ വിളവു നശിച്ചുപോയല്ലോ കാരണം.
1:12 മുന്തിരിത്തോട്ടം നാശം ആണ്, അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്തു. മാതളനാരകത്തിൻ, ഈന്തപ്പന ട്രീ, ഫലം വൃക്ഷം, കാട്ടിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളും ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു. സന്തോഷം മനുഷ്യ പുത്രന്മാർ കാൺകെ ഡിസോർഡർ തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു ചെയ്തു വേണ്ടി.
1:13 പുരോഹിതന്മാർ, കാരണമല്ല വിലപിക്കുന്നതു അരകെട്ടി. ബലിപീഠത്തിന്റെ മന്ത്രിമാർ, വിലപിച്ചു. നൽകുക, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മന്ത്രിമാർ, രട്ടുടുത്ത് നുണ. യാഗവും നൈവേദ്യവാഹകർ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയി.
1:14 ഒരു ഉപവാസം ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ, ഒരു നിയമസഭാ വിളിക്കും, നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം മൂപ്പന്മാരെയും ദേശത്തിലെ സകലനിവാസികളെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കും. യഹോവയെ നിലവിളിക്കും:
1:15 "അയ്യോ, മുജാഹിദുകളുടെ, മുജാഹിദുകളുടെ, ദിവസം!"യഹോവയുടെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു, അതു എത്തും, ഒരു കവർച്ചയും പോലെ, ശക്തമായ മുമ്പ്.
1:16 നിങ്ങളുടെ ആഹാരം നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നശിച്ചു ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽനിന്നു സന്തോഷവും ആനന്ദവും?
1:17 കോവർ സ്വന്തം വളം ൽ ദ്രവിച്ച് ചെയ്തു, കളപ്പുരകൾ നിലംപരിശാക്കി ചെയ്തു, വീഞ്ഞു നിലവറകൾ നശിപ്പിച്ചു ചെയ്തു, ധാന്യം താറുമാറാക്കിയ കാരണം.
1:18 എന്തുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾ അലറുന്നു, കന്നുകാലികളുടെ കന്നുകാലികളെയും ബെല്ലൊവെദ്? അവർക്ക് മേച്ചലില്ല കാരണം. അതെ, ആടു ദണ്ഡം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി.
1:19 നിനക്ക്, കർത്താവേ, ഞാൻ നിലവിളിക്കും, മരുഭൂമിയിലെ സൗന്ദര്യം തിന്നുകളഞ്ഞു കാരണം, അഗ്നിജ്വാല നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം ജ്വാലെക്കും.
1:20 അതെ, വയലിലെ പോലും മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ അപ്പ് നോക്കിനിന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, മഴ ദാഹിക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ നിലത്തു പോലെ, നീരുറവകളും ഉണങ്ങി കാരണം, ഒപ്പം മരുഭൂമിയിലെ സൗന്ദര്യം തിന്നുകളഞ്ഞു.

യോവേൽ 2

2:1 സീയോനിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ, എന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ എങ്ങും വിലപിച്ചു, ദേശത്തിലെ നിവാസികൾ എല്ലാവരും ഇളക്കി പോകട്ടെ. യഹോവയുടെ നാൾ വഴിയിലാണ്; അതു അടുത്തു വേണ്ടി:
2:2 ഇരുട്ടും ഉള്ള ദിവസം, മേഘവും ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ ഒരു ദിവസം. രാവിലെ അങ്ങിനെ മലകളിൽ തികച്ചതിനു, അവർ ഒരു നിരവധി ആൻഡ് ശക്തമായ ജനവിഭാഗമാകുന്നു. അവരെ പോലെ ഒന്നും ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളത്, കക്ഷിയും അവരുടെ പിന്നാലെ നിലവിലില്ല ചെയ്യും, പോലും തലമുറ മേൽ തലമുറയുടെ വർഷങ്ങളിൽ.
2:3 അവരുടെ മുഖം ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീ ആണ് മുമ്പ്, അവരെ പിന്നിൽ കത്തുംപോലെ ആണ്. അവരുടെ മുമ്പിൽ ദേശം ഇടതൂർന്ന തോട്ടം പോലെയാണ്, അവരുടെ പിന്നിൽ ഒരു ശൂന്യമായി നിർജ്ജനമായ, അവരെ ഒഴിഞ്ഞുപോകും ആരും ഇല്ല.
2:4 അവരുടെ രൂപം കുതിരകളുടെ രൂപംപോലെ പോലെയാണ്, അവർ കുതിരച്ചേവകർ പോലെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ച് ചെയ്യും.
2:5 ഒരു നാലു-കുതിര രഥം ശബ്ദം പോലെ, അവർ മലകളിൽ ബലി ചാടിക്കടക്കും ചെയ്യും. താളടിപോലെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന കത്തുംപോലെ ശബ്ദം പോലെ, ബലമുള്ള ജാതി പടെക്കൊരുങ്ങിയ പോലെ അവർ.
2:6 അവരുടെ മുമ്പിൽ, ജനം ഭേദ്യം ചെയ്യും; ഓരോരുത്തരും രൂപഭാവം ഓടി രക്ഷപെടുന്നു ചെയ്യും, ഒരു തുരുത്തി കടന്നു പോലെ.
2:7 അവർ മുന്നോട്ട് കുതിച്ച് ചെയ്യും, അവർ ശക്തമായ എന്നപോലെ. പരാക്രമശാലികൾ യോദ്ധാക്കളെപ്പോലെ, അവർ മതിൽ കയറും. പുരുഷന്മാർ അഭിമുഖീകരിക്കും, സ്വന്തം വഴിയിൽ ഓരോ, അവർ അവരുടെ പാത തെറ്റി ചെയ്യും.
2:8 ഓരോ സഹോദരൻ വന്നുഭവിക്കുക ചെയ്യില്ല; ഓരോ സ്വന്തം പരുക്കൻ പാതയിൽ നടക്കും. എന്നുതന്നെയല്ല, അവർ തുറവിൽകൂടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ദ്രോഹിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല.
2:9 അവർ പട്ടണത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കും; അവർ മതിൽ ഓടിച്ചു ചെയ്യും. അവർ വീടുകൾ ചേരുന്ന; അവർ ജനലിലൂടെ ചെല്ലും, ഒരു കള്ളനെപ്പോലെ.
2:10 അവരുടെ മുമ്പിൽ, ഭൂമി കുലുങ്ങി ചെയ്തു, ആകാശം നീക്കി. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പകലാകുന്ന ചെയ്തു, നക്ഷത്രങ്ങൾ ശോഭയും തിരിച്ചെടുത്തു ചെയ്തു.
2:11 അപ്പോൾ യഹോവ തന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തന്റെ ശബ്ദം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ സൈനിക ക്യാമ്പുകൾ വളരെ കുറേ; അവർ ശക്തരായ അവർ തന്റെ വചനം കൊണ്ടുപോകും വേണ്ടി. യഹോവയുടെ ദിവസം വലുതും അങ്ങനെ അതിഭയങ്കരവുമാകുന്നു, ആർ അതു നേരിടുവാൻ കഴിയും?
2:12 ഇപ്പോൾ, അതുകൊണ്ടു, യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു: "നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ എന്റെ പരിവർത്തനം, നോമ്പ് കരയുന്നവരുമായി ദുഃഖവും. "
2:13 നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കീറുകയും, നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ പരിവർത്തനം. അവൻ കൃപയും കരുണയും ആകുന്നു, രോഗിയുടെ കരുണയും, രോഗികളും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടും മുറപോലെ.
2:14 അവൻ പരിവർത്തനം പൊറുക്കുകയും വെച്ചു ആർക്കറിയാം, അവന്റെ പിന്നാലെ ഒരു അനുഗ്രഹം വസ്വിയ്യത്ത്, യാഗം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ഒരു മധുപാനനിവേദ്യം?
2:15 സീയോനിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ, ഒരു ഉപവാസം നിയമിപ്പിൻ, ഒരു നിയമസഭാ വിളിക്കും.
2:16 വിളിച്ചുകൂട്ടുക, പള്ളി ശുദ്ധീകരിച്ചു, മൂപ്പന്മാർ സംഘടിക്കുവിൻ, മുല കുഞ്ഞുകുട്ടികളെയും ശിശുക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുകയും. മണവാളൻ തന്റെ കിടക്ക വിട്ടകന്നുകൊള്ളട്ടെ, അവളുടെ കലാലയ അറയിൽ നിന്ന് വധു.
2:17 അവനുംകൂടെ യാഗപീഠത്തിന്നും നടുവിൽ, പുരോഹിതന്മാർ, കർത്താവിന്റെ മന്ത്രിമാർ, കരയും, അവർ പറയും: "അധികമുള്ള, കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ ജനത്തോടു ക്ഷമിക്കേണമേ. എന്നാൽ അപമാനം നിങ്ങളുടെ അവകാശം വസ്വിയ്യത്ത് ഇല്ല, അതിനാൽ ജാതികൾ അവരുടെ മേൽ ഭരിക്കുമെന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പറയും വേണം, അവരുടെ ദൈവം എവിടെയെന്നു?''
2:18 യഹോവ തന്റെ ദേശത്തിന്നു തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി ചെയ്തു, അവൻ തന്റെ ജനത്തെ പോയെങ്കിൽ ചെയ്തു.
2:19 അപ്പോൾ യഹോവ പ്രതികരിച്ചു, അവൻ തൻറെ ജനതയോട് പറഞ്ഞ: "ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നലകും, നിങ്ങൾ വീണ്ടും അവരെ നിറയും. ഞാൻ ഇനി നിന്നെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അപമാനിക്കാതിരിക്കുകയും തരും.
2:20 അവൻ ആർ ഉത്തര നിന്നുള്ളതാണ്, ഞാൻ നീ ഒരുനാളും ഓടിച്ചുകളയും. ഞാൻ ഒരു നിര്വ്വികാരനായ ദേശത്തേക്കു പുറത്താക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, ഒപ്പം മരുഭൂമിയിലേക്കു, മുഖം കിഴക്കൻ കടലിൽ നായികയായി കൂടെ, ഒപ്പം അങ്ങേ കടലിൽ നേരെ തന്റെ ഭാഗത്ത്. അവന്റെ നാറ്റം കയറും, അവന്റെ ദ്രവത്വം കയറും, അവൻ അഹങ്കരിച്ച് അഭിനയിച്ചു കാരണം.
2:21 ഭൂമി, ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. പുളകം സന്തോഷിക്കും. യഹോവ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെ വലിയ ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ട്.
2:22 നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ, ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മരുഭൂമിയിലെ സൗന്ദര്യം പുറത്ത് ഉദിച്ചു വേണ്ടി. വൃക്ഷം ഫലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേണ്ടി. അത്തി മുന്തിരിവള്ളിയും നന്മയായേക്കാം നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ.
2:23 നിങ്ങളും, സീയോൻ പുത്രന്മാർ, നിങ്ങളുടെ ദൈവം പുളകം കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ. അവൻ ന്യായം ഒരു അധ്യാപകൻ നൽകിയിട്ടുള്ളു, അവൻ ആദ്യകാല അവസാനത്തിലും മഴ നിങ്ങൾ താണുപോകരുത് ചെയ്യും, ആദിയിൽ തന്നെ.
2:24 അവർ കളങ്ങളിൽ ധാന്യം നിറയും, ഒപ്പം ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞും എണ്ണയും കൊണ്ടു കവിയും ചെയ്യും.
2:25 ഞാൻ വെട്ടുക്കിളി വർഷം നിനക്കു പകരം, ഒപ്പം വണ്ട്, വിഷമഞ്ഞു, ഒപ്പം തുള്ളൻ ദഹിപ്പിച്ചു: ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ശക്തി.
2:26 നിങ്ങൾ ആസ്വാദനത്തിൽ തിന്നുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങൾ വേണം, നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ ദൈവമായ സ്തുതിക്കും, നിങ്ങൾ കൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ജനം എന്നേക്കും ലജ്ജിച്ചു ചെയ്യില്ല.
2:27 ഞാൻ യിസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ ഉണ്ടു അറിയും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു, വേറൊരുത്തനും ഇല്ല, എന്റെ ജനം എന്നേക്കും ലജ്ജിച്ചു ചെയ്യില്ല.
2:28 ഈ ശേഷം പിന്നെ, ഞാൻ സകലജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും സംഭവിക്കും, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും;; നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും, നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾ ദർശനങ്ങളും കാണും.
2:29 എന്നുതന്നെയല്ല, ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും.
2:30 ഞാൻ ആകാശത്ത് ഭൂമിയിലും അത്ഭുതങ്ങളെ നൽകുന്നതാണ്: രക്തവും തീയും പുകയാവിയും.
2:31 സൂര്യൻ ഇരുട്ടിൽ മാറി ചെയ്യും, രക്തം ചന്ദ്രൻ, യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസം എത്തും മുമ്പിൽ.
2:32 അതു കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഏവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് സംഭവിക്കും. സീയോൻ പർവ്വതത്തിൽ വേണ്ടി, യെരൂശലേമിൽ, അവന്റെ ശേഷിപ്പു ൽ കർത്താവും വിളിക്കും, രക്ഷ ഉണ്ടാകും, കർത്താവേ പറഞ്ഞു പോലെ.

യോവേൽ 3

3:1 എന്ന, ഇതാ, ആ കാലത്തു ആ കാലത്തു, ഞാൻ യെഹൂദയുടെയും യെരൂശലേമിന്റെയും പ്രവാസം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന,
3:2 ഞാൻ എല്ലാ ജാതികളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും, യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയിൽ അവരെ നയിക്കും. അവിടെ ഞാൻ എന്റെ ജനത്തെ മേൽ തർക്കിക്കുകയാണോ, യിസ്രായേലിൽ, എന്റെ അവകാശം, അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചു; എന്റെ ദേശം വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു വേണ്ടി.
3:3 അവർ എന്റെ ജനത്തെ ചീട്ടിട്ടു; ബാലനെ അവർ വേശ്യാലയം തലവൻമാരെ, അവർ വീഞ്ഞു വിറ്റു പെൺകുട്ടി, അവർ കുടിച്ചിട്ടു വേണ്ടി.
3:4 ആമേൻ, എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തമ്മിൽ, സോർ സീദോൻ ഫെലിസ്ത്യരുടെ എല്ലാ അകന്ന സ്ഥലങ്ങൾ? എങ്ങനെ എന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യും? നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ പ്രതികാരം പക്ഷം, ഞാൻ ഒരു തിരിച്ചടവ് രക്ഷിക്കട്ടെ, വേഗത്തിലും ഉടൻ, നിങ്ങളുടെ തലയിൽ.
3:5 നിങ്ങൾ എന്റെ വെള്ളിയും പൊന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തതുമില്ല. എന്റെ ഭംഗിയുള്ളതും ഏറ്റവും മനോഹരമായ, നിങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ കടന്നു എടുത്തിരിക്കുന്നു.
3:6 നിങ്ങളും, യെഹൂദയുടെയും യെരൂശലേമിന്റെയും പുത്രന്മാരോടുകൂടെ, നിങ്ങൾ ഗ്രീക്കുകാർ പുത്രന്മാർ വിറ്റു, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്വന്തം പ്രദേശം നിന്നു നീക്കിക്കളയും വേണ്ടി.
3:7 ഇതാ, അവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ള കയറി സ്ഥലം വിട്ടു അവരെ ഉണർത്തുകയും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തലയിൽ നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷ മടക്കി.
3:8 ഞാൻ യെഹൂദയുടെ പുത്രന്മാരുടെ കയ്യിലും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും വിൽക്കാൻ ചെയ്യും, അവർ ശെബായർക്കും വിറ്റുകളയും ചെയ്യും, ഒരു വിദൂര ജാതി, കർത്താവേ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
3:9 ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വിളിച്ചുപറവിൻ: "ഒരു യുദ്ധം ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ, ശക്തമായ ഉളവാക്കുക. സമീപനം, ആരോഹണംചെയ്യുക, യോദ്ധാക്കൾ ഒക്കെയും.
3:10 കുന്തം കയറി വാളും നിങ്ങളുടെ ഹൊഎസ് നിങ്ങളുടെ കൊഴു മുറിക്കുക. ദുർബലമായ പറയട്ടെ, 'ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു.'
3:11 ഔട്ട് പൊട്ടി മുൻകൂർ, ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളെയും, ഒപ്പം കൂട്ടുകയും. അവിടെ രക്ഷിതാവ് എല്ലാ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നു മരണം എതിരേറ്റു ഇടയാക്കും. "
3:12 അവരെ എഴുന്നേറ്റു യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയിലേക്കു കയറും. അവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കും, ലോകത്തിലെ എല്ലാ സകലജാതികളെയും ന്യായം പോലെ അങ്ങനെ.
3:13 Sickles അയച്ചുതരണം, കൊയ്ത്തു മെച്വറായ കാരണം. മുന്നേറ്റവും ഇറങ്ങുന്നതെന്ന്, അമർത്തുക വേണ്ടി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അമർത്തിയാൽ മുറി കവിയുന്നു. അവരുടെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ച ചെയ്തു.
3:14 നേഷൻസ്, കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചു നിന്നം താഴ്വരയിൽ ജാതികളെ: കർത്താവിന്റെ നാൾ ഉചിതമായി കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചു നിന്നം താഴ്വരയിൽ നടക്കുന്നത് വേണ്ടി.
3:15 സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇരുണ്ടുപോകും ചെയ്തു, നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രഭ പിൻവലിക്കുന്ന.
3:16 അപ്പോൾ യഹോവ സീയോനിൽനിന്നു ഗർജ്ജിച്ചു യെരൂശലേമിൽനിന്നു തന്റെ നാദം കേൾപ്പിക്കും. ആകാശവും ഭൂമിയും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രത്യാശയും യിസ്രായേൽമക്കൾക്കും ബലം ആയിരിക്കും.
3:17 ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും, സീയോനേ വാസസ്ഥലമായ, എന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതമായ. യെരൂശലേം വിശുദ്ധമായിരിക്കും, അന്യജാതിക്കാർ ഇനി അതിൽകൂടി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും.
3:18 അതു സംഭവിക്കും, ആ നാളിൽ, പർവ്വതങ്ങൾ മാധുര്യവും .താഴ്വരകള് ചെയ്യും എന്ന്, കുന്നുകൾ പാൽ ഒഴുകും. വെള്ളം പണിയുന്ന എല്ലാ നദികൾ കൂടി കടന്നു. ഒരു ഉറവു കർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും, അതു മുള്ളും മരുഭൂമിയിൽ ജലസേചനം ചെയ്യും.
3:19 ഈജിപ്ത് ശൂന്യവും ആകും, എദോംദേശവും മരുഭൂമിയും നശിച്ചുപോകും, കാരണം അവർ ഷേണായി യെഹൂദയുടെ പുത്രന്മാർ വരെ എന്തു ചെയ്തു?, അവർ തങ്ങളുടെ ദേശത്തു കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിഞ്ഞു കാരണം.
3:20 യെഹൂദ്യയും എന്നേക്കും നിവാസികൾ ചെയ്യും, യെരൂശലേമിനെയും തലമുറയെ തലമുറ മേൽ.
3:21 ഞാൻ അവരുടെ രക്തം പോക്കും, അതു ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ യഹോവ സീയോനിൽ തുടരും.