300 - റോമിലെ സെയിന്റ്സ് മര്ചെല്ലിനുസ് പത്രൊസിൻറെയും ചതബൊംബ് ൽ ഫ്രെസ്കോ രക്തസ്രാവം കൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രോഗശാന്തി സുവിശേഷത്തിലെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന

300 – 325 - യൂസീബിയസ് പംഫിലുസ്, സഭയുടെ ചരിത്രം

313 - മിലാൻ നിയമം: ചക്രവർത്തിമാർ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ വലുതും ലൂസിയസ് ക്രിസ്തുമതം നിയമവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്

325 - നിഖ്യാ കൗൺസിൽ അരിഉസ് കുറ്റം വിധിക്കുന്നു; ക്രിസ്തുവിന്റെ ഡിവിനിറ്റി പഠിപ്പിക്കലിന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു

327 - സെയിന്റ് ഹെലീന, കോൺസ്റ്റന്റൈൻ അമ്മ, യഥാർത്ഥ ക്രോസ് ഉയരെ

330 - കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ബൈസാണ്ട്രിയ ൽ തലസ്ഥാന നീങ്ങുന്നു

336 - ക്രിസ്മസ് ആദ്യ ആഘോഷം: ക്രിസ്തുവിന്റെ .അക്ബറിനെ തിരുനാൾ റോമിൽ ആഘോഷിച്ചു, സതുര്നലിഅ പുറജാതി ഉത്സവത്തിന്റെ ഛ്രിസ്തിഅനിജതിഒന് marking

340 - അത്തനാസിയൂസ് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ബിഷപ്പിനെ; ആവർത്തിച്ച് ഡയൊക്ലീഷന് തടങ്കലിലാക്കുകയും

355 – 357 മാർപ്പാപ്പ ലിബെരിഉസ് എന്ന അഗ്നിപരീക്ഷ

മാർപ്പാപ്പ ലിബെരിഉസ് ചക്രവർത്തി ചൊംസ്തംതിഉസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആണ്, ആർ അത്തനേഷ്യസ് നടപ്പു ഒരു പ്രസ്താവന സൈൻ അവനെ നിർബ്ബന്ധമായും പരാജയപ്പെട്ടവരിൽ അരിഅനിസ്മ് പിന്തുണക്കുന്ന. അതു ലിബെരിഉസ് ഒരിക്കലും കൊടുത്തു വേണ്ടയോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല, എന്നാൽ അവൻ ചെയ്തു പോലും അത് മാർപ്പാപ്പയുടെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സില്ലാതെ അവൻ യോജിപ്പിക്കാനാകുന്നില്ല ചെയ്തു പോലെ. എങ്കിലും, അവൻ ആദ്യ മാർപ്പാപ്പ ഒരു സെയിന്റ് എന്ന എന്ന് അല്ല.

366 - അത്തനേഷ്യസ് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ മെത്രാനായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു

380 - ക്രിസ്തുമതം സംസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗിക മതം മാറുന്നു

381 - കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കൗൺസിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഡിവിനിറ്റി പഠിപ്പിക്കലിന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു

382 - റോമിലെ കൗൺസിൽ മാർപ്പാപ്പ സെയിന്റ് .പൗലോസ് ഞാൻ കീഴിൽ ബൈബിൾ കാനൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു; ഏഴു ദെഉതെരൊചനൊനിചല് പുസ്തകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു (പിന്നീട് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു)

382 – 406 - സെയിന്റ് ജെറോം ലാറ്റിൻ ബൈബിളിനെ വിവർത്തനം

387 - ആഗസ്തീനോസ് മിലൻ ൽ വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് സ്നാനം

400 - ഈസ്റ്റ് മേരി സ്മരണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്

407 - സെയിന്റ് ക്രിസോസ്തമസിനെ പ്രവാസത്തിൽ മരിച്ചു

410 - വിസിഗൊഥ്സ് റോം ചാക്കിന്റെ

431 - എഫെസോസ് കൗൺസിൽ നെസ്തോറിയസ് കുറ്റം വിധിക്കുന്നു; മറിയത്തിന്റെ ദിവ്യ ഗർഭകാല ഓഫ് പഠിപ്പിക്കലിന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു (ഉപരോധം തലക്കെട്ട് "ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ"), ക്രിസ്തുവിന്റെ ഡിവിനിറ്റി അടിവരയിടുക

432 - ഐർലാൻഡ് സെയിന്റ് പാട്രിക്ക് മിഷൻ

451 - ഛല്ചെദൊന് കൗൺസിൽ ക്രിസ്തുവിൽ രണ്ട് പെർഫക്റ്റ് പ്രകൃതിയുടെ എന്ന പഠിപ്പിക്കലിന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു (ദൈവിക മനുഷ്യാവകാശ)

452 - മാർപ്പാപ്പ സെയിന്റ് ലിയോ ഗ്രേറ്റ് റോം ആക്രമണത്തിനു നിന്ന് അത്തില അതിനും ദിഷുഅദെസ്

476 - റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വീഴ്ച

495 - മാർപ്പാപ്പ സെയിന്റ് ഗെലസിഉസ് ഞാൻ ഉത്തരവിലൂടെ ബൈബിൾ കാനൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു; deuterocanonical പുസ്തകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു

496 - ഫ്രാങ്ക്സ് രാജാവ് ക്ലോവിസ് ഞാൻ സ്നാനം

500 - ക്രിസ്തു പംതൊച്രതൊര്, യേശുവിന്റെ പഴയ അറിയപ്പെടുന്ന ഐക്കൺ, സീനായി വിശുദ്ധ കത്രീനയുടെ ആശ്രമം

525 - വിശുദ്ധ ബെനഡിക്ട് മോണ്ടി തെക്കൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

527 - ദീവന്നാസിയോസ് എക്സിഗുഉസ് കണക്കുപ്രകാരം, .അക്ബറിനെ നിന്നുള്ള വർഷം, പദവിയും ക്രിസ്ത്വബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് (പന്ധിതന്മാരുടെ), "കർത്താവിന്റെ വർഷം" എന്ന ലാറ്റിൻ

529 - ഓറഞ്ച് രണ്ടാം കൗൺസിൽ സംഗ്രമായും സെമി പെലേജിയൂസിന്റെ, പ്രവൃത്തികൾ ഫലിക്കുന്നു ദൈവകൃപയുടെ ആവശ്യകതയും പങ്ക് വ്യക്തമാക്കി

536 – 555 - മാർപ്പാപ്പ വിഗിലിഉസ് കേസ്

ചക്രവർത്തിനി ഥെഒദൊര വിഗിലിഉസ് കൈക്കൂലി അവനെ സഭകളാണ് ബിദ് തന്റെ പിന്തുണ പകരമായി മാർപാപ്പ തിരഞ്ഞെടുത്തു ചെയ്യാൻ ചൊംസ്പിരെസ്. മാർപ്പാപ്പ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മേൽ, എങ്കിലും, വിഗിലിഉസ് ചർച്ച് യാഥാസ്ഥിതിക സന്പ്രദായം ലംഘിക്കുന്നതു മനസ്സില്ല.

553 - കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ രണ്ടാം കൗൺസിൽ ഛല്ചെദൊന് ഭരിക്കുന്ന സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു

563 - ഇഒന സെയിന്റ് Columba മിഷൻ

596 - മാർപ്പാപ്പ സെയിന്റ് ഗ്രിഗറി ആംഗ്ലോ-സക്സൊംസ് എന്ന സുവിശേഷവത്ക്കരണം മേൽനോട്ടം, ഇംഗ്ലണ്ട്

598 - ഗ്രിഗറി യഹൂദന്മാരുടെ ദുഷ്പെരുമാറ്റം വിലക്കുന്നത് (അക്ഷരങ്ങൾ)

614 - പേർഷ്യൻ രാജാവ് കോസ്രോസ് വിശുദ്ധ കല്ലറയുടെ സഭ സത്യം ക്രോസ് ചോർത്തുകയാണ്, യെരൂശലേം

622 - ഇസ്ലാം തുടക്കം, മുഹമ്മദ് മീഖായേൽ ഗബ്രിയേൽ നിന്ന് ദർശനം ലഭിക്കാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു

630 - ചക്രവർത്തി ഖജാനയുടെ യെരൂശലേമിലേക്കു യഥാർത്ഥ ക്രോസ് മാറ്റുമ്പോൾ

636 - സിവില് വിശുദ്ധ അൻസം അന്തരിച്ചു, പാശ്ചാത്യ പിതാക്കന്മാര് അവസാന

637 - യെരൂശലേം മുസ്ലീം സൈനികവിജയങ്ങൾ

642 - അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ മുസ്ലീം സൈനികവിജയങ്ങൾ

680 – 681 - കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ മൂന്നാം കൗൺസിൽ ക്രിസ്തുവിൽ രണ്ട് പെർഫക്റ്റ് വിൽസ് എന്ന പഠിപ്പിക്കലിന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു (ദൈവിക മനുഷ്യാവകാശ)

680 - മാർപ്പാപ്പ ഹൊനൊരിഉസ് ഞാൻ വിമർശനം

കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ മൂന്നാം കൗൺസിൽ ഹൊനൊരിഉസ് ഉൾപ്പെടുന്നു (ഡി. 638) പാഷണ്ഡികളിൽ ഒരു പട്ടികയിൽ. ദണ്ഡനവിധി, ആയാലും, ബിദ് പഠിപ്പ് അല്ല, എന്നാൽ കുറ്റം വീഴ്ച. അപ്രകാരം, മാർപ്പാപ്പയുടെ കേടുപാടും. കൗൺസിൽ മാർപ്പാപ്പ സെയിന്റ് അഗഥൊ ഒരു കത്തിൽ, മനസ്സിൽ ഹൊനൊരിഉസ് കൂടെ, ഉറപ്പിക്കുകയാണ് റോം പിശക് വീണു ഒരിക്കലും. കൗൺസിൽ കത്ത് യോജിക്കുന്നു.

700 - ലന്ചിഅനൊ എന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതം

മാസ് സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മാംസവും രക്തവും അപ്പവും വീഞ്ഞും മാറ്റം. പിന്നീട് ശാസ്ത്ര പരിശോധനകൾ വെളിപ്പെടുത്തി 1971 മനുഷ്യ ഹൃദയം കോശം രക്തം എന്നു, എബി. ഈ ഘടകങ്ങൾ ഇന്ചൊര്രുപ്ത് കൂടേണ്ടി, ശാസ്ത്രം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി.

711 - സ്പെയിൻ മുസ്ലീം സൈനികവിജയങ്ങൾ

722 – 1492 - സ്പെയിൻ ക്രിസ്തീയ രെചൊന്കുഎസ്ത്

726 - ഇചൊനൊച്ലസ്മ്: വിഗ്രഹാരാധന പേടിച്ചു മേൽ ഈസ്റ്റ് വിശുദ്ധ ചിത്രങ്ങൾ നാശം

731 - ഗ്രിഗറി മൂന്നാമൻ ഇചൊനൊച്ലസ്മ് ഉറപ്പാക്കണം:

731 - സെന്റ് സംപൂജ്യനായ, ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് ജനത്തിന്റെ ചരിത്രം

749 - ദമ്മേശെക്കിലെ സെന്റ് ജോൺ അന്തരിച്ചു, കിഴക്കൻ പിതാക്കന്മാര് അവസാന

754 - സെയിന്റ് ബോണിഫസ് രക്തസാക്ഷിത്വം, ജർമ്മനി ദൂതനെ

787 - നിഖ്യാ രണ്ടാം കൗൺസിൽ വിശുദ്ധ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠതയെ വിഗ്രഹാരാധന അല്ല പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

795 – 1014 - വൈക്കിംഗ് കാലാവധി: ഐറിഷ് സന്യാസിമാർ കത്തുന്ന നിന്നും ബൈബിൾ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളും സേവ്, പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം

800 - ഛര്ലെമഗ്നെ വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി അണിയുന്നു

806 - രക്തസാക്ഷികൾ 'ബേ: ഇഒന ന് പ്രവാസിയല്ല ചാക്കിന്റെ വിഹാരം, അറുപതു-എട്ട് സന്യാസിമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

842 - കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ന് സുന്നഹദോസ് വിശുദ്ധ ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോള് ആൻഡ് ഓർത്തഡോക്സ് തിരുനാൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

857 – 878 - ഫൊതിഅന് പോയവൻ

ഫോറ്റിയസ് സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ദെപൊസെസ്, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പാത്രിയർക്കീസ്. മാർപ്പാപ്പ സെയിന്റ് നിക്കോളാസ് ഇഗ്നേഷ്യസ് അനുകൂലമായി വലിയ നിയമങ്ങൾ. ഫോറ്റിയസ് പാശ്ചാത്യസഭയിലെ ഉറപ്പാക്കണം:.

863 - സ്ലാവ് വിശുദ്ധര് സിറിൽ ആൻഡ് മെഥൊദിഉസ് മിഷൻ; സിറിലിക് അക്ഷരമാല കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നത്

869 - കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ നാലാം ഫോറ്റിയസ് ഉറപ്പാക്കണം:

878 - മാർപ്പാപ്പ ജോൺ എട്ടാമൻ ഇഗ്നേഷ്യസ് ശേഷം ഫോറ്റിയസ് എന്ന കർത്തവ്യം കയറ്റം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സംരംഭം അവസാനിക്കുന്ന

909 - വില്യം പയസ്, അക്വിറ്റേനിലെ ഡ്യൂക്ക്, ക്ലൂണിയിൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സന്യാസ പുതുക്കൽ കേന്ദ്രം

929 - സെയിന്റ് വെന്ചെസ്ലൌസ് രക്തസാക്ഷിത്വം, ബൊഹീമയയുടെ ഡ്യൂക്ക്

957 - കിയെവ് വിശുദ്ധ രാജകുമാരിയുടെ ഓൾഗ ഓഫ് സ്നാനം, റഷ്യ

966 - ഡ്യൂക്ക് മിഎസ്ജ്കൊ ഓഫ് സ്നാനം പോളണ്ട് രൂപാന്തരം നയിക്കുന്നു

980 - ഗംദെര്ശെഇമ് ഓഫ് രൊസ്വിഥ, നൂന്റെ കവിയത്രി, ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ നാടകകൃത്ത്, നിരവധി ക്രിസ്ത്യൻ പ്രവൃത്തികൾ ദൌര്ല്ലഭ്യം

988 - കിയെവ് വിശുദ്ധ പ്രിൻസ് വ്ളാഡിമിർ ഓഫ് സ്നാനം, ഓൾഗ ചെറുമകനായ, റഷ്യ രൂപാന്തരം നയിക്കുന്നു

993 - ഒന്നാം ആചാരപരമായ തെരേസയെ; പോപ്പ് ജോൺ പതിനഞ്ചാമൻ സെന്റ് അൾറിച് ചനൊനിജെസ്