Paul's Letter to the Hebrews

Hebreaid 1

1:1 Mewn llawer o lefydd ac mewn sawl ffordd, yn y gorffennol, Siaradodd Duw i'r tadau trwy'r proffwydi;
1:2 yn olaf, yn y dyddiau hyn, ei fod wedi siarad â ni drwy Mab, ef benodi fel etifedd pob peth, a thrwy ef wnaeth y byd.
1:3 Ac ers y Mab yn y disgleirdeb ei ogoniant, ac mae'r ffigur ei sylwedd, ac yn cario pob peth gan y Gair ei rinwedd, a thrwy hynny accomplishing o garthu'r o bechodau, mae'n eistedd ar ddeheulaw'r Mawrhydi yn yr uchelder.
1:4 Ac wedi eu gwneud yn llawer gwell na'r Angels, ei fod wedi etifeddu enw gymaint yn fwy na nhw.
1:5 Er i ba un o'r Angylion wedi meddai erioed: "Rydych yn fy Mab; heddiw rwyf wedi genhedlu chi?"Neu eto: "Byddaf yn Dad iddo, ac efe a fydd yn Fab i mi?"
1:6 Ac unwaith eto, pan fydd yn dod â'r unig-anedig Fab i'r byd, mae'n dweud: "A gadewch holl Angylion Duw addoli ef."
1:7 Ac am y Angels, yn sicr, mae'n dweud: "Mae'n gwneud ei Angels gwirodydd, a'i weinidogion yn fflam o dân. "
1:8 Ond am y Mab: "Mae eich orsedd, O Dduw, yn oes oesoedd. Mae teyrnwialen dy deyrnas yn teyrnwialen o ecwiti.
1:9 Rydych wedi caru cyfiawnder, a'ch bod wedi casáu anwiredd. Oherwydd hyn, Duw, eich Duw, wedi eich eneinio ag olew exultation, uwchben eich gymdeithion. "
1:10 A: "Yn y dechrau, O Arglwydd, chi sefydlodd y ddaear. Ac mae'r nefoedd ydynt waith dy ddwylo.
1:11 Bydd y rhain yn pasio i ffwrdd, ond byddwch yn aros. A bydd pob un yn tyfu'n hen fel dilledyn.
1:12 A byddwch yn eu newid fel clogyn, a byddant yn cael ei newid. Eto yr ydych yn erioed yr un fath, ac ni fydd eich blynyddoedd yn lleihau. "
1:13 Ond i ba un o'r Angylion wedi meddai erioed: "Eistedd ar fy neheulaw, nes i mi osod dy elynion eich droedfainc?"
1:14 Nid ydynt i gyd ysbrydion gweinidogaeth, hanfon at weinidog er mwyn y rhai a fydd yn derbyn y etifeddiaeth iachawdwriaeth?

Hebreaid 2

2:1 Am y rheswm hwn, mae angen i ni i arsylwi yn fwy trylwyr y pethau yr ydym wedi clywed, rhag i ni yn gadael iddynt lithro i ffwrdd.
2:2 Ar gyfer cwmni os gair a lefarwyd trwy'r Angels wedi cael ei wneud, a pob trosedd ac anufudd-dod wedi derbyn iawndal o dial yn unig,
2:3 ym mha ffordd y gallwn ddianc, os esgeuluswn iachawdwriaeth mor wych? Canys er y cychwyn yr oedd wedi dechrau cael ei disgrifio gan yr Arglwydd, cadarnhawyd yn ein plith gan y rhai a'i clywodd,
2:4 gyda Duw tystio ato gan arwyddion a rhyfeddodau, a chan amrywiol wyrthiau, a chan y arllwys allan yr Ysbryd Glân, yn unol â'i ewyllys ei hun.
2:5 Am nad oedd Duw yn peri i'r byd yn y dyfodol, am yr ydym yn siarad, i'r Angels.
2:6 ond mae rhywun, mewn man penodol, wedi tystio, gan ddweud: "Beth yw dyn, eich bod yn ymwybodol ohono, neu Mab y dyn, eich bod yn ymweld ag ef?
2:7 Rydych wedi gostwng ef i ychydig yn llai na'r Angels. Rydych wedi goroni ef â gogoniant ac anrhydedd, ac yr ydych wedi gosod ef ar weithredoedd dy ddwylo.
2:8 Rydych wedi dioddef bob peth dan ei draed ef. "I mewn gymaint gan ei fod wedi dioddef pob peth iddo, ei fod wedi gadael unrhyw beth nad ydynt yn destun iddo. Ond yn yr amser presennol, nid ydym yn gweld eto fod pob peth wedi eu gwneud yn ddarostyngedig iddo.
2:9 Eto i gyd rydym yn deall bod Iesu'n, a oedd yn gostwng i ychydig yn llai na'r Angels, ei goroni â gogoniant ac anrhydedd oherwydd ei Passion a marwolaeth, er mwyn bod, trwy ras Duw, Efallai, brofi marwolaeth dros bob.
2:10 I yr oedd yn gosod ar ei gyfer, oherwydd pwy a thrwy bwy mae pob peth yn bodoli, a oedd wedi arwain llawer o blant i mewn i ogoniant, i gwblhau'r awduraeth eu hiachawdwriaeth trwy ei Passion.
2:11 Canys efe sydd yn sancteiddio, a'r rhai sy'n cael eu sancteiddio, i gyd gan Un. Am y rheswm hwn, Nid yw'n gywilydd i alw brodyr iddynt, gan ddweud:
2:12 "Byddaf yn cyhoeddi eich enw fy mrodyr. Yng nghanol yr Eglwys, Byddaf yn dy foli di. "
2:13 Ac unwaith eto: "Byddaf ffyddlon ynddo ef." Ac eto: "Wele, I a fy mhlant, y mae Duw wedi ei roi i mi. "
2:14 Felly, oherwydd bod plant yn cael gnawd a gwaed cyffredin, ef ei hun hefyd, yn yr un modd, wedi eu rhannu yn yr un, fel bod trwy farwolaeth, , ddiddymu'r hwn sydd yn dal y arglwyddiaeth marwolaeth, hynny yw, y Diafol,
2:15 ac er mwyn iddo am ddim y rhai sy'n, trwy ofn marwolaeth,, wedi cael eu condemnio i caethiwed ar hyd eu bywyd cyfan.
2:16 Am ar unrhyw adeg oedd yn gafael yn y Angels, ond yn hytrach cymerodd gafael epil Abraham.
2:17 Felly, ei fod yn ffitio iddo gael ei wneud yn debyg i'w frodyr ym mhob peth, er mwyn iddo ddod yn drugarog a ffyddlon Offeiriad Uchel gerbron Duw, fel y dygai maddeuant i droseddau o bobl.
2:18 Canys yn gymaint ag y mae ef ei hun wedi dioddef ac wedi cael ei demtio, ef hefyd yn gallu cynorthwyo'r rhai sydd yn cael eu temtio.

Hebreaid 3

3:1 Felly, brodyr sanctaidd, rhanwyr yn y galw nefol, ystyriwch Apostol ac Archoffeiriad ein cyffes o: Iesu.
3:2 Mae'n ffyddlon i'r Un a wnaeth ef, yn union fel hefyd oedd Moses, gyda'i tŷ cyfan.
3:3 Ar gyfer yr Iesu hwn ei ystyried yn deilwng o fwy o ogoniant na Moses, gymaint felly fel bod y tŷ y mae ef wedi adeiladu yn dal mwy o anrhydedd na'r cyntaf un.
3:4 Ar gyfer pob tŷ yn cael ei adeiladu gan rywun, ond Duw yn Un sydd wedi creu pob peth.
3:5 Ac yn sicr Moses yn ffyddlon, gyda'i tŷ cyfan, fel unrhyw was, fel tystiolaeth i'r pethau hynny a fyddai'n cael eu dweud yn fuan.
3:6 Eto wirioneddol, Crist yn debyg i Fab yn ei dŷ ei hun. Yr ydym yn y tŷ, os ydym yn gadarn gadw'r ffyddlondeb a gogoniant obaith, hyd y diwedd.
3:7 Oherwydd hyn, mae yr un mor dywed yr Ysbryd Glân: "Os heddiw ydych yn clywed ei lais,
3:8 na chaledwch eich calonnau, fel yn y cythrudd, yr union ddiwrnod y demtasiwn, yn yr anialwch,
3:9 lle mae eich tadau profi i mi, er eu bod wedi gweld a'u harchwilio fy ngweithredoedd am ddeugain mlynedd.
3:10 Am y rheswm hwn, Roeddwn yn gandryll yn erbyn y genhedlaeth hon, a dywedais: Maent bob amser yn crwydro ar gyfeiliorn yn y galon. Am nad ydynt wedi gwybod fy ffyrdd.
3:11 Felly mae'n wrth i mi swore yn fy llid: Ni fyddant yn mynd i mewn i fy orffwys!"
3:12 Byddwch yn ofalus, brodyr, rhag efallai gall fod, mewn unrhyw un ohonoch, galon ddrwg anghrediniaeth, troi o'r neilltu oddi wrth y Duw byw.
3:13 Yn lle hynny, gynghori gilydd bob dydd, tra mae'n cael ei alw'n dal 'heddiw,'Fel y gall neb ohonoch yn caledu trwy falseness pechod.
3:14 Am ein bod wedi cael eu gwneud sy'n cymryd rhan yng Nghrist. Nid yw hyn ond felly, os ydym yn gadarn gadw'r ddechrau ei sylwedd, hyd y diwedd.
3:15 Ar ei gyfer wedi cael ei ddweud: "Os heddiw ydych yn clywed ei lais, na chaledwch eich calonnau, yn yr un modd ag yn yr hen cythrudd. "
3:16 Ar gyfer rhai o'r rheiny yn gwrando yn ysgogi ef. Ond nid yw pob un o'r rhain wedi gosod allan o'r Aifft trwy Moses.
3:17 Felly herbyn ei fod yn ddig am ddeugain mlynedd? Onid y rhai a oedd wedi pechu, y mae eu cyrff meirw ymledol yn gorwedd yn yr anialwch?
3:18 Ond i bwy wnaeth dyngu na fyddent yn mynd i mewn i'w orffwysfa, ac eithrio i'r rhai oedd yn credu?
3:19 Ac felly, rydym yn credu nad oeddent yn gallu mynd i mewn oherwydd anghrediniaeth.

Hebreaid 4

4:1 Felly, ddylem ofni, rhag i'r addewid o fynd i mewn i'w orffwysfa Gellir ildio, ac efallai y bydd rhai ohonoch yn cael ei barnu i fod yn ddiffygiol.
4:2 Ar gyfer hyn yn ei gyhoeddi i ni mewn modd tebyg mwyn eu. Ond nid y gwrandawiad yn unig y gair yn fudd iddynt, gan nad oedd yn ymuno ynghyd â ffydd yn y pethau hynny y maent yn eu clywed.
4:3 Canys ni sydd wedi credu fydd mynd i mewn i orffwys, yn yr un modd ag y dywedodd: "Felly mae'n fel y tyngais yn fy llid: Ni fyddant yn mynd i mewn i fy orffwys!"Ac yn sicr, dyma pan fydd y gwaith er seiliad y byd wedi ei orffen.
4:4 Ar gyfer, mewn man penodol, siaradodd am y seithfed dydd fel hyn: "Ac Gorffwysodd Duw ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith."
4:5 Ac yn y lle hwn eto: "Ni fyddant yn mynd i mewn i fy orffwys!"
4:6 Felly, mae hyn oherwydd rhai rhai yn aros sydd i fynd i mewn iddo, a'r rhai y cyhoeddwyd y tro cyntaf nad oedd yn mynd i mewn iddo, oherwydd anghrediniaeth.
4:7 Eto, mae'n diffinio ddiwrnod penodol, ar ôl cymaint o amser, gan ddweud yn David, "Heddiw,"Yn union fel y nodwyd uchod, "Os heddiw ydych yn clywed ei lais, Nid yw caledu eich calonnau. "
4:8 Canys os Iesu wedi cynnig ohonynt orffwys, fyddai fyth wedi siarad, ar ôl, am ddiwrnod arall.
4:9 Ac felly, A oes Saboth o orffwys yn aros i bobl Dduw.
4:10 Ar gyfer pwy bynnag wedi mynd i mewn i'w orffwysfa, yr un fath hefyd wedi gorffwys oddi wrth ei waith, yn union fel y gwnaeth Duw oddi wrth ei.
4:11 Felly, gadewch i ni prysuro i fynd i mewn i'r orffwysfa, fel y gall unrhyw un yn syrthio i mewn i un enghraifft o anghrediniaeth.
4:12 Ar gyfer y Gair Duw yn byw ac yn effeithiol: mwy tyllu nag unrhyw cleddyf dau-ymyl, gan gyrraedd at yr is-adran, hyd yn oed rhwng yr enaid a'r ysbryd, hyd yn oed rhwng y cymalau a'r mêr, ac felly mae'n discerns y meddyliau a bwriadau'r galon.
4:13 Ac nid oes unrhyw creu peth sydd yn anweledig i ei olwg. Ar gyfer pob peth yn noeth ac yn agored i lygaid ef, am bwy yr ydym yn siarad.
4:14 Felly, gan fod gennym Offeiriad Uchel mawr, sydd wedi tyllu y nefoedd, Iesu Mab Duw, dylem ddal at ein cyffes.
4:15 Am nad oes gennym archoffeiriad sy'n methu yn tosturio wrth ein gwendid ni, ond yn hytrach un a oedd yn demtio ym mhob peth, yn union fel ein bod yn, eto heb bechod.
4:16 Felly, gadewch i ni fynd allan yn hyderus tuag at y orsedd gras, fel y gallwn gael drugaredd, a dod o hyd gras, mewn amser defnyddiol.

Hebreaid 5

5:1 Ar gyfer pob archoffeiriad, ar ôl cael ei gymryd o blith dynion, yn cael ei benodi ar ran o ddynion tuag at y pethau sydd yn perthyn i Dduw, er mwyn iddo gynnig rhoddion ac aberthau ar ran pechodau;
5:2 mae'n gallu chydymdeimlo gyda'r rhai sydd yn anwybodus ac sy'n crwydro ar gyfeiliorn, oherwydd ei fod ef ei hun hefyd yn cael ei gwmpasu gan lesgedd.
5:3 Ac oherwydd hyn, rhaid iddo hefyd wneud offrymau o'r fath ar gyfer pechodau, hyd yn oed ar gyfer ei hun, yn yr un modd ag ar gyfer y bobl.
5:4 Nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn ei hun, ond yn hytrach mae'n cael ei alw sydd gan Dduw, yn union fel yr oedd Aaron.
5:5 Felly, hyd yn oed nad oedd Crist ogoneddu ei hun, er i fod yn Archoffeiriad, ond yn lle hynny, yr oedd Duw a ddywedodd wrtho: "Rydych yn fy Mab. Heddiw, mae'n rhaid i mi ei genhedlu i chi. "
5:6 Ac yn yr un modd, mae'n dweud mewn lle arall: "Rydych yn offeiriad am byth, yn ôl urdd Melchisedec. "
5:7 Mae'n Crist sydd, yn nyddiau ei gnawd, gyda cri a dagrau cryf, gweddïau ac ymbil cynnig i'r un a oedd yn gallu achub rhag marwolaeth, a phwy oedd yn clywed oherwydd ei barch.
5:8 Ac er bod, yn sicr, efe yw Mab Duw, dysgodd ufudd-dod gan y pethau a ddioddefodd.
5:9 Ac ar ôl cyrraedd ei consummation, gwnaed ef yn, i bawb sy'n ufudd iddo, achos y iachawdwriaeth dragwyddol,
5:10 ar ôl cael ei alw gan Dduw i fod yn Archoffeiriad, yn ôl urdd Melchisedec.
5:11 Ein neges amdano yn wych, ac yn anodd i esbonio wrth siarad, oherwydd eich bod wedi cael eu gwneud wan wrth wrando.
5:12 Am hyd yn oed er mai dyma'r tro pan fyddwch yn dylai fod athrawon, eich bod yn dal yn brin, fel y mae'n rhaid i chi gael eu dysgu pethau sy'n elfennau sylfaenol y Gair Duw, ac felly eich bod wedi cael eu gwneud fel y rhai sydd mewn angen o laeth, a bwyd nad yw'n solid.
5:13 I unrhyw un sy'n dal i fwydo ar laeth yn dal unskillful yn y Gair Cyfiawnder; canys efe yn debyg i fabanod.
5:14 Ond mae bwyd solet ar gyfer y rhai sydd yn aeddfed, gyfer y rhai sy'n, drwy arfer, wedi hogi eu meddwl, fel ag i ddirnad da rhag drwg.

Hebreaid 6

6:1 Felly, torri ar draws esboniad o'r hanfodion Crist, gadewch i ni ystyried beth yn fwy datblygedig, Nid yw cyflwyno eto hanfodion edifeirwch oddi wrth weithredoedd meirwon, a ffydd tuag at Dduw,
6:2 athrawiaeth bedydd, a hefyd o arddodiad dwylo, ac o atgyfodiad y meirw, ac o farn tragwyddol.
6:3 A byddwn yn gwneud hyn, os yn wir Duw yn caniatáu hynny.
6:4 I ei bod yn amhosibl ar gyfer y rhai a oedd unwaith yn eu goleuo, a hyd yn oed wedi blasu y rhodd nefol, ac wedi dod yn rhannu yn yr Ysbryd Glân,
6:5 pwy, er eu bod wedi blasu y Gair da Duw a rhinweddau yr oes yn y dyfodol, wedi gostwng i ffwrdd eto,
6:6 i gael ei hadnewyddu eto i benyd, gan eu bod yn cael eu croeshoelio eto yn eu hunain yn y Mab Duw ac yn dal i gynnal haeru.
6:7 Ar gyfer y ddaear yn derbyn bendith gan Dduw, drwy yfed yn y glaw sydd yn aml yn disgyn arno, a thrwy gynhyrchu planhigion sy'n ddefnyddiol i'r rhai gan bwy y mae'n cael ei drin.
6:8 Ond beth bynnag yn dod allan drain a mieri yn cael ei wrthod, ac sydd agosaf at yr hyn a ysgymunbeth; eu consummation yn llosgi.
6:9 Ond oddi wrthych, mwyaf annwyl, rydym yn hyderus y bydd pethau'n well ac yn nes at iachawdwriaeth; er ein bod yn siarad fel hyn.
6:10 I Dduw nid yn anghyfiawn, megis y byddai'n anghofio eich gwaith a'r cariad eich bod wedi dangos yn ei enw. I chi wedi gweinidogaethu, a'ch bod yn parhau i weinidogaethu, i'r saint.
6:11 Eto rydym yn dymuno bod pob un ohonoch ddangos yr un solicitude tuag at y gwaith o gyflawni obaith, hyd y diwedd,
6:12 fel y efallai na fyddwch yn araf i weithredu, ond efallai yn hytrach fod yn efelychwyr y rhai sy'n, trwy ffydd ac amynedd, Bydd yn etifeddu'r addewidion.
6:13 Ar gyfer Duw, wrth wneud addewidion i Abraham, swore ganddo ef, (oherwydd ei fod wedi nad oes neb yn fwy gan bwy y gallai fod dyngu),
6:14 gan ddweud: "Bendith, Byddaf yn bendithio chi, a lluosi, Byddaf yn lluosogi i chi. "
6:15 Ac yn y modd hwn, trwy parhaus yn amyneddgar, sicrhaodd yr addewid.
6:16 I ddynion tyngu gan yr hyn yn fwy na hwy eu hunain, a llw fel cadarnhad yw diwedd eu holl ddadlau.
6:17 Yn y mater hwn, Duw, eisiau i ddangos mwy trylwyr y immutability ei gyngor i etifeddion yr addewid, interposed llw,
6:18 fel bod dau beth ddigyfnewid, lle mae'n amhosibl i Dduw fod yn gelwyddog, efallai y byddwn yn cael y cysur cryfaf: rydym sydd wedi ffoi gyda'i gilydd er mwyn cynnal cyflym i'r gobaith a osodwyd o'n blaen.
6:19 Mae hyn gennym fel angor yr enaid, yn ddiogel ac yn gadarn, sy'n datblygiadau hyd yn oed i'r tu mewn i'r llen,
6:20 at y man lle mae'r rhagflaenydd Iesu wedi mynd ar ein rhan, fel ag i ddod yn Archoffeiriad am dragwyddoldeb, yn ôl urdd Melchisedec.

Hebreaid 7

7:1 Am Melchisedec hwn, brenin Salem, offeiriad y Duw Goruchaf, ag Abraham, gan ei fod yn dychwelyd o ladd y brenhinoedd, a bendithiodd ef.
7:2 Ac Abraham Rhannwyd iddo yn rhan o ddeg o bopeth. Ac yn cyfieithu ei enw yn gyntaf, yn wir, brenin cyfiawnder, a hefyd yn nesaf brenin Salem, hynny yw, brenin heddwch.
7:3 heb dad, heb fam, heb hel achau, iddo na dechrau dyddiau, na diwedd einioes, ei fod yn a thrwy hynny debyg i Fab Duw, sy'n parhau i fod yn offeiriad yn barhaus.
7:4 Nesaf, ystyried pa mor fawr yw'r dyn hwn, gan fod y Patriarch Abraham hyd yn oed yn rhoi degwm iddo oddi wrth y prif bethau.
7:5 ac yn wir, y rhai sydd o feibion ​​Lefi, ar ôl derbyn yr offeiriadaeth, cynnal orchymyn i gymryd degwm gan y bobl yn unol â'r gyfraith, hynny yw, oddi wrth eu brodyr, er eu bod hefyd aethant allan oddi wrth y lwynau Abraham.
7:6 Ond mae hyn yn dyn, nad yw eu llinach yn rhifo gyda nhw, Derbyniodd degwm gan Abraham, ac efe bendithio hyd yn oed yr un sy'n cynnal yr addewidion.
7:7 Eto i gyd mae hyn yn heb unrhyw wahaniaeth, am yr hyn sy'n llai ddylai gael ei fendithio gan yr hyn sy'n well.
7:8 Ac yn sicr, yma, dynion sy'n derbyn degwm dal i farw; ond mae, mae'n tystio ei fod yn byw.
7:9 Ac felly gall fod yn dweud bod hyd yn oed Levi, a dderbyniodd y degwm, ei hun yn degwm drwy Abraham.
7:10 Er ei fod yn dal i fod yn y llwynau ei dad, pan gyfarfu Melchisedec ag ​​ef.
7:11 Felly, pe consummation wedi digwydd trwy'r offeiriadaeth Levitical (am dano y bobl yn derbyn y gyfraith), Yna, pa angen pellach fyddai i Offeiriad arall i godi i fyny yn ôl urdd Melchisedec, un nad ei alw yn ôl urdd Aaron?
7:12 Am fod y offeiriadaeth wedi cael ei drosglwyddo, mae'n angenrheidiol bod y gyfraith hefyd yn cael ei drosglwyddo.
7:13 Canys efe ynghylch y rhai y pethau hyn wedi cael eu siarad yn dod o lwyth arall, lle nad oes neb yn bresennol gerbron yr allor.
7:14 Canys y mae yn amlwg fod ein Harglwydd yn codi allan o Jwda, llwyth am ba ddywedodd Moses ddim yn ymwneud offeiriaid.
7:15 Ac eto mae'n llawer mwy amlwg bod, yn ôl y llun Melchisedec, mae codi i fyny offeiriad arall,
7:16 a gafodd ei wneud, nid yn ôl y gyfraith gorchymyn cnawdol, ond yn ôl y rhinwedd bywyd annatod.
7:17 Canys efe tystio: "Rydych yn offeiriad am byth, yn ôl urdd Melchisedec. "
7:18 Yn sicr, mae neilltuo'r cyn gorchymyn, oherwydd ei gwendid a diffyg defnyddioldeb.
7:19 Ar gyfer y gyfraith a arweinir heb neb i berffeithrwydd, ond yn wir ei fod yn cyflwyno gwell obaith, lle rydym yn tynnu yn agos at Dduw.
7:20 Ar ben hynny, nid yw heb llw. Am sicr, y lleill eu gwneud offeiriaid heb lw.
7:21 Ond mae hyn yn dyn ei wneud yn offeiriad trwy lw, gan yr Un a ddywedodd wrtho: "Mae'r Arglwydd wedi tyngu ac na fydd yn edifarhau. Rydych yn offeiriad am byth. "
7:22 Erbyn cymaint, Iesu wedi ei wneud noddwr gwell destament.
7:23 Ac yn sicr, offeiriaid cynifer o'r bobl eraill daeth oherwydd, oherwydd marwolaeth, cawsant eu gwahardd rhag parhau.
7:24 Ond mae hyn yn dyn, oherwydd ei fod yn parhau am byth, Mae gan offeiriadaeth dragwyddol.
7:25 Ac am y rheswm, mae'n gallu, yn barhaus, i achub y rhai sy'n cysylltu Dduw trwyddo ef, gan ei fod yn erioed yn fyw i wneud eiriolaeth ar ein rhan.
7:26 I yr oedd yn ffitio y dylem gael Offeiriad mor uchel: sanctaidd, diniwed, ddihalog, gosod ar wahân oddi wrth bechaduriaid, a ddyrchafodd uwch na'r nefoedd.
7:27 Ac nid oes ganddo angen, bob dydd, yn null offeiriaid eraill, i gynnig aberthau, gyntaf dros ei bechodau ei hun, ac yna ar gyfer y rhai o'r bobl. Am ei fod wedi gwneud hyn unwaith, drwy gynnig ei hun.
7:28 Oherwydd y mae'r Gyfraith yn penodi dynion yn offeiriaid, er eu bod wedi gwendid. Ond, trwy air y llw hynny yw ar ôl y gyfraith, y Mab wedi ei berffeithio am dragwyddoldeb.

Hebreaid 8

8:1 Nawr bod y prif bwynt yn y pethau sydd wedi cael eu datgan a yw hyn: bod gennym mor fawr Offeiriad Uchel, sy'n eistedd ar ddeheulaw gorsedd Mawrhydi yn y nefoedd,
8:2 pwy yw'r gweinidog bethau sanctaidd, ac y gwir tabernacl, a sefydlwyd gan yr Arglwydd, nid gan ddyn.
8:3 Ar gyfer pob archoffeiriad yn cael ei benodi i gynnig rhoddion ac aberthau. Felly, mae angen iddo hefyd i gael rhywbeth i'w gynnig.
8:4 Ac felly, os yw ef ar y ddaear, na fyddai'n fod yn offeiriad, gan y byddai yna bobl eraill i gynnig rhoddion yn ôl y gyfraith,
8:5 rhoddion sy'n gwasanaethu enghreifftiau mor unig a chysgodion o'r pethau nefol. Ac felly mae'n ei hateb i Moses, pan oedd ar fin cwblhau'r tabernacl: "Gweler iddo," dwedodd ef, "Eich bod yn gwneud popeth yn ôl at yr enghraifft a gafodd ei datgelu atoch ar y mynydd."
8:6 Ond yn awr ei fod wedi cael ei roi gwell gweinidogaeth, gymaint felly fel ei fod hefyd yn y Cyfryngwr o well destament, sydd wedi cael ei gadarnhau gan addewidion gwell.
8:7 Oherwydd, os y cyn un wedi bod yn gyfan gwbl heb fai, yna ni fyddai lle yn sicr wedi cael eu ceisio ar gyfer un dilynol.
8:8 Ar gyfer, dod o hyd i fai gyda nhw, mae'n dweud: "Wele, Bydd y dyddiau yn cyrraedd, medd yr Arglwydd, pryd y byddaf consummate i Testament Newydd dros y tŷ Israel a thŷ Jwda,
8:9 nid yn ôl y testament a wneuthum gyda'u tadau, ar y diwrnod pan gafaelais yn eu llaw, fel y gallai fy mod yn eu harwain i ffwrdd o wlad yr Aifft. Am nad oeddent yn aros yn fy testament, ac felly yr wyf yn diystyru nhw, medd yr Arglwydd.
8:10 Ar gyfer hyn yw'r testament a byddaf yn gosod cyn dŷ Israel, ar ôl y dyddiau hynny, medd yr Arglwydd. Byddaf feithrin fy nghyfreithiau yn eu meddyliau, a byddaf yn arsgrifio fy deddfau ar eu calonnau. Ac felly, Byddaf yn Dduw iddynt, a hwy a fyddant yn bobl i mi.
8:11 Ac ni fydd maent yn eu haddysgu, bob un ei gymydog, ac mae pob un ei frawd, gan ddweud: 'Adnebydd yr Arglwydd.' Canys i gyd yn f'adnabod, o'r lleiaf, hyd yn oed y mwyaf ohonynt.
8:12 Canys mi faddau eu hanwiredd, a byddaf bellach yn cofio eu pechodau. "
8:13 Nawr yn dweud rhywbeth newydd, mae wedi gwneud yr hen hen. Ond yr hyn sydd pydru ac yn tyfu hen yn agos at farwolaeth.

Hebreaid 9

9:1 Yn sicr, Roedd gan y cyn hefyd cyfiawnhad addoli ac yn lle sanctaidd ar gyfer yr oedran.
9:2 Ar gyfer pabell ei wneud ar y dechrau, lle oedd y canhwyllbren, ac mae'r tabl, A'r bara yr Presenoldeb, a elwir Sanctaidd.
9:3 Yna, y tu hwnt i'r ail len, oedd y tabernacl, a oedd yn galw yn y Sanctaidd Holies,
9:4 cael thuser aur, ac arch y cyfamod, yn ymdrin â phob gwmpas ac ar bob rhan ag aur, mewn a oedd yn manna wrn euraidd sy'n cynnwys, a gwialen Aaron oedd wedi blodeuo, ac mae'r tabledi y testament.
9:5 A thros yr arch oedd y cerwbiaid y gogoniant, cysgodi y propitiatory. Nid oes digon o amser i siarad am bob un o'r pethau hyn.
9:6 Eto wirioneddol, unwaith y bydd pethau o'r fath yn cael eu gosod gyda'i gilydd, yn y rhan gyntaf y tabernacl, yr offeiriaid oedd, yn wir, mynd i mewn yn barhaus, er mwyn cyflawni dyletswyddau'r aberthau.
9:7 Ond yn yr ail ran, unwaith y flwyddyn, yr archoffeiriad aeth ei ben ei hun, nid heb waed, y mae ef cynnig ar ran y troseddau esgeulus o'i hun ac o'r bobl.
9:8 Yn y ffordd hon, yr Ysbryd Glân yn arwyddo nad oedd y ffordd i'r hyn sy'n sanctaidd ei wneud amlwg eto, nid tra bod y tabernacl cyntaf yn dal i sefyll.
9:9 Ac mae hyn yn ddameg am y tro. Yn unol â hynny, Nid yw rhoddion ac aberthau y rhai sy'n cael eu cynnig yn gallu, â phryderon y gydwybod, i wneud yn berffaith y pethau hynny sy'n gwasanaethu yn unig fel bwyd a diod,
9:10 yn ogystal â'r amrywiol olchiadau a ustusiaid y cnawd, a gafodd eu gosod arnynt hyd amser y cywiriad.
9:11 ond Crist, sefyll fel y Archoffeiriad o bethau da yn y dyfodol, trwy dabernacl mwy a mwy perffaith, un nad gwneud â llaw, hynny yw, Nid yw y greadigaeth hon,
9:12 aeth unwaith i mewn i'r Cysegr Sancteiddiaf, cael adbrynu tragwyddol a gafwyd, nid trwy waed geifr, nac lloi, ond trwy ei waed ei hun.
9:13 Oblegid os yw gwaed geifr a gwartheg, a lludw llo, pan fydd y rhain yn cael eu gwasgaru, sancteiddia y rhai sydd wedi cael eu halogi, er mwyn glanhau y cnawd,
9:14 pa faint mwy y bydd gwaed Crist, pwy trwy'r Ysbryd Glân wedi cynnig ei hun, berffaith, i Dduw, glanhau ein cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwon, er, i wasanaethu'r Duw byw?
9:15 Ac fel hyn ef yw Cyfryngwr y testament newydd, fel bod, gan ei farwolaeth, mae'n eiriol gyfer ad-dalu troseddau hynny a oedd o dan yr hen destament, fel y gall y rhai sydd wedi eu galw yn derbyn yr addewid o etifeddiaeth dragwyddol.
9:16 Oherwydd lle mae testament, mae angen i farwolaeth yr un sy'n tystio i ymyrryd.
9:17 Am testament ei gadarnhau gan farwolaeth. Fel arall, nid oes ganddo rym hyd yn hyn, cyn belled â bod yr un sy'n tystio bywydau.
9:18 Felly, yn wir, nid oedd y cyntaf oedd yn ymroddedig heb waed.
9:19 Canys pan pob orchymyn y gyfraith wedi cael ei ddarllen gan Moses i'r bobl i gyd, efe a gymerodd waed lloi a geifr, gyda dŵr a gwlân ysgarlad ag a isop, ac efe a'i taenellodd ar y llyfr ei hun a'r bobl cyfan,
9:20 gan ddweud: "Hwn yw gwaed y testament mae Duw wedi orchmynnodd i chi."
9:21 A hyd yn oed y tabernacl, a'r holl lestri ar gyfer y weinidogaeth, daenellodd efe yn yr un modd â gwaed.
9:22 A bron popeth, yn ôl y gyfraith, yn cael ei lanhau â gwaed. A heb y shedding o waed, nid oes maddeuant.
9:23 Felly, ei bod yn angenrheidiol ar gyfer yr enghreifftiau o bethau nefol eu glanhau, yn union fel y, yn wir, Roedd y pethau hyn. Eto y pethau nefol eu hunain yn aberthau gwell na'r rhai hyn.
9:24 Ar gyfer doedd Iesu ddim yn mynd i mewn trwy gyfrwng pethau sanctaidd a wnaed gyda dwylo, enghreifftiau yn unig o'r gwir bethau, ond aeth i'r Nefoedd ei hun, er mwyn iddo ymddangos yn awr gerbron wyneb Duw ar ein cyfer.
9:25 Ac nid oedd yn mynd i mewn er mwyn cynnig ei hun dro ar ôl tro, fel yr archoffeiriad yn mynd i mewn i'r Cysegr Sancteiddiaf bob blwyddyn, â gwaed arall.
9:26 Fel arall, byddai angen iddo wedi dioddef dro ar ôl tro ers cychwyn y byd. Ond yn awr, unwaith, ar y consummation yr oesoedd, mae wedi ymddangos er mwyn ddinistrio pechod drwy ei aberth ei hun.
9:27 Ac yn yr un modd ag y mae wedi cael ei benodi i ddynion i farw un amser, ac ar ôl hyn, i gael eu barnu,
9:28 felly hefyd Crist cynigiwyd, unwaith, er i wagio pechodau cymaint o. Efe ymddangos yr ail waith heb bechod, gyfer y rhai sy'n aros am iddo, i iachawdwriaeth.

Hebreaid 10

10:1 Ar gyfer y gyfraith yn cynnwys gysgod pethau da yn y dyfodol, nad yw'r ddelwedd iawn o'r pethau hyn. Felly, gan yr un iawn aberthau y maent yn eu cynnig ddi-baid bob blwyddyn, Ni gallant achosi hyn i fynd at berffeithrwydd.
10:2 Fel arall, byddent wedi rhoi'r gorau i gael cynnig, oherwydd bod y addolwyr, unwaith glanhau, fyddai bellach yn ymwybodol o unrhyw bechod.
10:3 Yn lle hynny, yn y pethau hyn, goffâd pechodau yn cael ei wneud bob blwyddyn.
10:4 Canys y mae yn amhosibl i pechodau gael eu cymryd i ffwrdd trwy waed ychen a geifr.
10:5 Am y rheswm hwn, fel Crist yn mynd i mewn i'r byd, mae'n dweud: "Aberth ac offrwm, nad oeddech am. Ond yr ydych wedi ffasiwn corff i mi.
10:6 Nid yw Holocausts am bechod yn dda i chi.
10:7 Yna dywedais, 'Wele, Tynnaf agos. 'Ar ben y llyfr, mae wedi bod yn ysgrifenedig wrthyf y dylwn i ei wneud eich ewyllys, O Dduw. "
10:8 Yn yr uchod, drwy ddweud, "aberth, ac offrymau, a holocausts dros bechod, nad oeddech am, nac yn cael eu pethau hynny dymunol i chi, sy'n cael eu cynnig yn ôl y gyfraith;
10:9 Yna dywedais, 'Wele, Rwyf wedi dod i wneud dy ewyllys, O Dduw,' "Mae'n cymryd ymaith y cyntaf, er mwyn iddo sefydlu yr hyn sy'n dilyn.
10:10 Am y bydd hyn, rydym wedi bod yn sancteiddio, trwy'r un adeg offrwm gorff Iesu Grist.
10:11 Ac yn sicr, yn sefyll bob offeiriad gan, gweinidogaethu bob dydd, ac yn aml yn cynnig yr un aberthau, sydd byth yn gallu cymryd ymaith bechodau.
10:12 Ond mae hyn yn dyn, gan gynnig un aberth dros bechodau, yn eistedd ar ddeheulaw Duw am byth,
10:13 aros am yr amser hwnnw pryd y bydd ei elynion yn cael eu gwneud ei droedfainc.
10:14 Ar gyfer, gan un offrwm, ei fod wedi dod i gyflawniad, ar gyfer yr holl amser, y rhai a sancteiddiwyd.
10:15 Nawr yr Ysbryd Glân hefyd yn tystio i ni am hyn. am wedi hynny, dywedodd:
10:16 "Ac mae hyn yn y testament a byddaf yn ymrwymo iddynt ar ôl y dyddiau hynny, medd yr Arglwydd. Byddaf feithrin fy nghyfreithiau yn eu calonnau, a byddaf yn arsgrifio fy deddfau ar eu meddyliau.
10:17 A mi mwyach yn cofio eu pechodau ac anwireddau. "
10:18 Nawr, pan mae maddeuant pethau hyn, nad oes mwyach offrwm dros bechod.
10:19 Ac felly, brodyr, gael ffydd yn y fynedfa i mewn i'r Cysegr Sancteiddiaf trwy waed Crist,
10:20 ac yn y Ffordd newydd a byw, y mae ef wedi cychwyn ar ein cyfer gan y llen, hynny yw, gan ei gnawd,
10:21 ac yn yr Offeiriad Fawr dros y dŷ Dduw.
10:22 Felly, gadewch i ni nesu â chalon gywir, yng nghyflawnder ffydd, ar ôl calonnau glanhau oddi wrth gydwybod ddrwg, a chyrff absolved gyda dŵr glân.
10:23 Gadewch inni ddal yn gyflym at y gyffes ein gobaith, heb wavering, canys efe sydd wedi addo yn ffyddlon.
10:24 A gadewch i ni fod yn ystyriol o'i gilydd, er mwyn ysgogi ein hunain i elusen ac i weithredoedd da,
10:25 Nid yw cefnu ar ein gwasanaeth, gan fod rhai yn gyfarwydd i wneud, ond yn consoling ei gilydd, a hyd yn oed yn fwy felly fel y gwelwch bod y diwrnod yn agosáu.
10:26 Canys os ydym yn dal i bechu'n yn barod, ar ôl derbyn gwybodaeth am y gwirionedd, nid oes aberth dros bechodau ar ôl,
10:27 ond yn lle hynny, disgwyliad ofnadwy penodol o farn, a gynddaredd o dân hwn a defnyddio ei elynion.
10:28 Os bydd rhywun yn marw am weithredu yn erbyn y gyfraith Moses, ac yn cael ei ddangos dim trugaredd oherwydd dau neu dri o dystion,
10:29 pa faint mwy, Wyt ti'n meddwl, Byddai rhywun yn haeddu cosbau yn waeth, os yw wedi troedio ar Fab Duw, ac wedi trin y gwaed y testament, erbyn pryd y cafodd ei sancteiddio, fel aflan, ac wedi gweithredu gyda warth tuag Ysbryd gras?
10:30 Am ein bod yn gwybod ei fod wedi dweud: "Dial yw pwll, a byddaf yn ad-dalu,"Ac eto, "Bydd yr Arglwydd yn barnu ei bobl."
10:31 Mae'n ofnadwy i ddisgyn i ddwylo y Duw byw.
10:32 Ond yn galw i gof yr hen ddyddiau, lle, ar ôl bod goleuedig, chi dioddefodd frwydr fawr o gystuddiau.
10:33 Ac yn sicr, mewn un ffordd, gan sarhau a helynt, cawsoch eich gwneud yn sioe, ond mewn ffordd arall, daethoch gymdeithion y rhai a oedd y gwrthrych o ymddygiad o'r fath.
10:34 I chi hyd yn oed wedi tosturio wrth y rhai a garcharwyd, ac rydych yn ei dderbyn mewn llawenydd cael ei amddifadu eich nwyddau, gan wybod bod gennych sylwedd gwell a mwy parhaol.
10:35 Ac felly, peidiwch â cholli eich hyder, sydd â gwobr fawr.
10:36 I mae angen i chi fod yn amyneddgar, fel bod, drwy wneud ewyllys Duw, efallai y byddwch yn derbyn yr addewid.
10:37 "I, mewn ychydig, a braidd yn hwy, ef sydd i ddod a fydd yn dychwelyd, ac ni fydd yn oedi.
10:38 Ar gyfer fy dyn yn unig yn byw trwy ffydd. Ond os oedd yn tynnu ei hun yn ôl, na fyddai'n plesio fy enaid. "
10:39 Felly, yna, nid ydym yn feibion ​​sy'n cael eu tynnu i ffwrdd i golledigaeth, ond rydym yn feibion ​​ffydd tuag at y diogelu yr enaid.

Hebreaid 11

11:1 Nawr, ffydd yn y sylwedd o bethau y gobeithir amdanynt, tystiolaeth o bethau na amlwg.
11:2 Am y rheswm hwn, henuriaid Rhoddwyd tystiolaeth.
11:3 trwy ffydd, rydym yn deall y byd i gael ei ffasiwn gan Air Duw, felly efallai bod yr gweladwy yn cael ei wneud gan y anweledig.
11:4 trwy ffydd, cynnig Abel i Dduw llawer gwell aberth na Cain, lle cafodd tystiolaeth ei fod yn unig, gan fod Duw yn cynnig tystiolaeth i'w roddion. A thrwy hynny aberth, mae'n dal yn siarad â ni, er ei fod wedi marw.
11:5 trwy ffydd, Roedd Enoch trosglwyddwyd, fel na welai farwolaeth, ac nid oedd yn dod o hyd am fod Duw wedi trosglwyddo iddo. Ar gyfer cyn iddo gael ei drosglwyddo, oedd ganddo dystiolaeth ei fod Duw yn dda.
11:6 Ond heb ffydd, mae'n amhosib plesio Duw. Ar gyfer pwy bynnag dulliau Rhaid i Dduw gredu ei fod yn bodoli, a'i fod yn gwobrwyo y rhai sy'n ei geisio.
11:7 trwy ffydd, Noah, ar ôl derbyn ateb am y pethau hynny na chawsant eu gweld eto, bod ofn, ffasiwn arch er iachawdwriaeth ei dy. Trwy'r arch, ef condemniodd y byd, ac fe'i sefydlwyd fel etifedd y cyfiawnder sy'n digwydd trwy ffydd.
11:8 trwy ffydd, yr un o'r enw Abraham ufuddhau, mynd allan i'r lle ei fod yn derbyn fel etifeddiaeth. Ac efe a aeth allan, heb wybod ble'r oedd yn mynd.
11:9 trwy ffydd, arhosodd yn y Tir Addewid fel pe mewn gwlad estron, annedd mewn bythynnod, gyda Isaac a Jacob, cyd-etifeddion o'r un addewid.
11:10 I fod yn disgwyl ddinas gyda seiliau cadarn, y mae ei dylunydd ac adeiladwr yw Duw.
11:11 Trwy ffydd hefyd, Sarah ei hun, bod yn hesb, Derbyniodd y gallu i feichiogi epil, er nad oedd hi yn y gorffennol yr oedran hwnnw mewn bywyd. Am ei bod yn credu iddo fod yn ffyddlon, a oedd wedi addo.
11:12 Oherwydd hyn, yna eu geni hefyd, o un sydd ei hun yn fel pe marw, thoreth fel sêr y nefoedd, Pwy yw, fel tywod ar lan y môr, aneirif.
11:13 Mae'r rhain i gyd farw, glynu wrth ffydd, heb dderbyn yr addewidion, ac eto yn eu weled o bell ac yn eu saluting, a cyffesu eu hunain i fod yn alltudion a gwesteion ar y ddaear.
11:14 Ar gyfer y rhai sy'n siarad yn y modd hwn yn cael eu hunain yn nodi eu bod yn ceisio mamwlad.
11:15 ac os, yn wir, eu bod wedi bod yn ymwybodol o'r iawn lle y maent ymadawsant, maent yn sicr y byddai wedi dychwelyd mewn pryd.
11:16 Ond yn awr y maent yn newyn am le gwell, hynny yw, Nefoedd. Am y rheswm hwn, Nid yw Duw yn gywilydd i gael ei alw yn Dduw iddynt. Oherwydd y mae wedi paratoi dinas iddynt.
11:17 trwy ffydd, abraham, pan gafodd ei brofi, cynigir Isaac, er mwyn iddo a oedd wedi derbyn yr addewidion yn cynnig hyd ei unig fab.
11:18 Iddo fe, dywedwyd, "Trwy Isaac, Bydd dy ddisgynyddion cael eu galw,"
11:19 sy'n dangos bod Duw yn hyd yn oed yn gallu codi i fyny oddi wrth y meirw. ac felly, ef hefyd sefydlodd ef fel dameg.
11:20 trwy ffydd, hefyd, bendithiodd Isaac Jacob ac Esau, yn ymwneud â digwyddiadau yn y dyfodol.
11:21 trwy ffydd, Jacob, gan ei fod yn marw, bendithio pob un o feibion ​​Joseff; ac efe ymostwng gopa ei wialen.
11:22 trwy ffydd, Joseph, gan ei fod yn marw, cofio ymadawiad meibion ​​Israel, a rhoddodd orchymyn ynghylch ei esgyrn.
11:23 trwy ffydd, Moses, ar ôl cael ei eni, ei guddio am dri mis gan ei rieni, oherwydd eu bod wedi gweld ei fod yn faban gosgeiddig, ac nid oeddent yn ofni edict y brenin.
11:24 trwy ffydd, Moses, ar ôl tyfu i fyny, gwadu ei hun yn lle fel mab i ferch Pharo,
11:25 DEWIS i'ch gorthrymu â phobl Dduw, yn hytrach na chael y hyfrydwch pechod am gyfnod,
11:26 gwerthfawrogi waradwydd Crist i fod yn fwy o gyfoeth na thrysorau'r yr Eifftiaid. I fod yn edrych ymlaen at ei wobr.
11:27 trwy ffydd, roedd wedi'u gadael yr Aifft, Nid dreading y elyniaeth y brenin. Canys efe pwyso ar, fel pe ei weld pwy sy'n anweledig.
11:28 trwy ffydd, dathlodd y Pasg a shedding o waed, fel na allai ef a dinistrio y cyntaf-anedig yn eu cyffwrdd.
11:29 trwy ffydd, maent yn croesi'r Môr Coch, fel pe ar dir sych, ond pan yr Eifftiaid geisiodd ei, cawsant eu llyncu.
11:30 trwy ffydd, y waliau Jericho cwympo, ar ôl cael ei amgylchynu am saith niwrnod.
11:31 trwy ffydd, Rahab, y butain, Nid oedd ddifethir â'r anghredinwyr, ar ôl derbyn y ysbiwyr â heddwch.
11:32 A beth ddylwn i ei ddweud nesaf? Am nad yw amser yn ddigonol i mi roi ystyriaeth i Gideon, Barac, Samson, Jefftha, David, Samuel, a'r proffwydi:
11:33 y rhai sy'n, trwy ffydd, teyrnasoedd choncro, cyfiawnder medrus, addewidion a gafwyd, Caeodd y llewod,
11:34 diffodd y trais o dân, dianc min y cleddyf, adennill o gwendid, Dangosodd cryfder mewn brwydr, droi'n ôl byddinoedd o dramorwyr.
11:35 Derbyniodd gwragedd eu meirwon drwy atgyfodiad. Ond dioddefodd eraill cosb ddifrifol, ddim yn derbyn ad-dalu eto, fel eu bod yn dod o hyd i well atgyfodiad.
11:36 Yn wir, roedd eraill yn profi gan gwatwar a lashes, ac ar ben hynny gan chadwyni a charchar.
11:37 Cawsant eu heb y cerrig; cawsant eu torri; cawsant eu temtio. Gyda lladd y cleddyf, cawsant eu lladd. Maent yn crwydro o gwmpas yn croen dafad ac mewn croen gafr, mewn angen dybryd, yn anguish cystuddio.
11:38 ohonynt, Nid oedd y byd yn deilwng, crwydro mewn unigedd ar fynyddoedd, yn yr ogofâu a'r ceudyllau y ddaear.
11:39 A'r holl hyn, ar ôl cael ei brofi gan dystiolaeth ffydd, Nid oedd yn derbyn y Addewid.
11:40 Providence Duw yn dal rhywbeth gwell ar ein cyfer, fel na heb i ni fyddent yn cael eu perffeithio.

Hebreaid 12

12:1 Ymhellach, ers i ni hefyd mor fawr cwmwl o dystion dros ni, gadewch i ni neilltuwyd pob baich a phechod a allai o'n cwmpas, ac ymlaen llaw, trwy amynedd, at y frwydr a gynigir i ni.
12:2 Gadewch i ni syllu ar Iesu, fel yr Awdur a chwblhau ein ffydd, pwy, cael llawenydd gosod allan o'i flaen ef, Dioddefodd y groes, anwybyddu'r cywilydd, ac sydd bellach yn eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw.
12:3 Felly, yna, myfyrio arno ef a oddefodd adfyd o'r fath oddi wrth bechaduriaid erbyn ei hun, fel y efallai na fyddwch yn mynd yn blino, methu yn eich eneidiau.
12:4 Am nad ydych wedi gwrthwynebu eto wrth waed, tra'n ymdrechu yn erbyn pechod.
12:5 Ac yr ydych wedi anghofio'r cysur sy'n siarad â chi fel meibion, gan ddweud: "Mae fy mab, peidiwch â bod yn barod i esgeuluso disgyblaeth yr Arglwydd. Ni ddylech chi ddod yn blino, tra'n cael cerydd gan iddo. "
12:6 Ar gyfer pwy bynnag yr Arglwydd wrth ei fodd, ef chastises. A phob fab ef yn derbyn, ef yn ffrewyll.
12:7 Dyfalbarhau mewn disgyblaeth. Duw yn cyflwyno chi ato'i hun fel meibion. Ond beth mab yno, nad yw ei dad yn cywiro?
12:8 Ond os byddwch heb y ddisgyblaeth y mae pob un wedi dod yn rhanwyr, yna rydych yn godineb, ac nid ydych yn feibion.
12:9 Yna, hefyd, rydym yn sicr wedi cael y tadau ein cnawd fel hyfforddwyr, ac rydym yn eu ymostwng. Ni ddylem ni ufuddhau i'r Tad ysbrydol yn fwy, ac felly yn byw?
12:10 ac yn wir, am ychydig ddyddiau ac yn ôl eu dymuniadau eu hunain, maent yn cyfarwyddo ni. Ond mae'n gwneud hynny at ein budd-dal, fel y gallwn dderbyn ei sancteiddiad.
12:11 Bellach mae pob disgyblaeth, yn yr amser presennol, Nid yw'n ymddangos yn llawenydd, wrth gwrs, ond mae galar. Ond ar ôl hynny, bydd yn ad-dalu rhan fwyaf o ffrwythau heddychlon o gyfiawnder i'r rhai sy'n mynd yn hyfforddedig ynddo.
12:12 Oherwydd hyn, dyrchafa dy ddwylo ddiog ac eich pengliniau llac,
12:13 a sythu lwybr eich traed, fel nad oes unrhyw un, cloff yn, Efallai y crwydro ar goll, ond efallai yn lle hynny gael ei iacháu.
12:14 Dilyn heddwch â phawb. Mynd ar drywydd sancteiddrwydd, hebddo ni fydd unrhyw un yn gweld Duw.
12:15 Bod yn fyfyriol, rhag i unrhyw un heb y gras Duw, rhag i unrhyw wreiddyn chwerwder y gwanwyn i fyny ac yn rhwystro chi, a chan ei fod yn, gallai llawer gael eu halogi,
12:16 rhag i neb odinebwr neu berson fydol fod fel Esau, pwy, er mwyn un pryd, werthodd ei freintiau.
12:17 Am eich bod yn gwybod bod ar ôl hynny, pan ddymunir i etifeddu'r bendith, cafodd ei wrthod. Canys efe a dod o hyd dim lle i edifeirwch, er ei fod wedi gofyn iddo dagrau.
12:18 Ond nid ydych wedi tynnu yn agos at fynydd diriaethol, neu dân llosgi, neu corwynt, neu niwl, neu storm,
12:19 neu sain utgorn, neu lais o eiriau. Y rhai a oedd wedi profi y pethau hyn esgusodi eu hunain, rhag y Gair yn cael ei siarad â nhw.
12:20 Canys ni allent dwyn yr hyn a ddywedwyd, ac felly, pe byddai hyd yn oed anifail wedi cyffwrdd y mynydd, byddai wedi bod taflu cerrig.
12:21 A hyn a welwyd oedd mor ofnadwy, hyd yn oed dywedodd Moses: "Rwy'n ofnus, ac felly, Rwy'n crynu. "
12:22 Ond yr ydych wedi tynnu yn agos i fynydd Seion, ac i ddinas y Duw byw, i'r Jerwsalem nefol, ac at y cwmni o filoedd o Angels,
12:23 ac i Eglwys y cyntaf-anedig, y rhai sydd wedi cael eu arysgrif yn y nefoedd, ac i Dduw, y barnwr yr holl, ac at ysbrydoedd y cyfiawn a wnaed perffaith,
12:24 ac at Iesu, y Cyfryngwr y Testament Newydd, ac i ychydig o waed, sy'n siarad yn well na gwaed Abel.
12:25 Byddwch yn ofalus i beidio â gwrthod y One sy'n siarad. Oherwydd, os y rhai sy'n ei wrthod a oedd yn siarad ar y ddaear yn gallu dianc, cymaint mwy i ni a allai droi i ffwrdd oddi wrth yr Un sy'n siarad â ni o'r nefoedd.
12:26 Yna, symudodd ei lais y ddaear. Ond yn awr, mae'n gwneud addewid, gan ddweud: "Mae yna dal i fod yn un mwy o amser, ac yna byddaf yn symud, nid yn unig y ddaear, ond hefyd yn y nefoedd ei hun. "
12:27 Ac felly, wrth ddweud, "Mae yna dal i fod yn un mwy o amser,"Mae'n datgan trosglwyddo o'r pethau symudol o greu, fel y gall y pethau hynny sydd yn aros immoveable.
12:28 Felly, yn derbyn teyrnas immoveable, mae gennym gras. Felly, trwy ras, gadewch i ni fod o wasanaeth, trwy blesio Duw ofn a pharch.
12:29 Ar gyfer ein Duw yn dân cymryd llawer.

Hebreaid 13

13:1 Mai elusen brawdol yn aros ynoch chi.
13:2 A pheidiwch â bod yn barod i anghofio lletygarwch. Am ganddo, pobl benodol, heb sylweddoli hynny, wedi derbyn Angels fel gwesteion.
13:3 Cofiwch y rhai sydd yn garcharorion, yn union fel pe baech yn carcharu gyda nhw, a'r rhai sy'n dioddef caledi, yn union fel pe yr oeddech yn eu lle.
13:4 Efallai priodas yn anrhydeddus ym mhob ffordd, ac efallai y bydd y gwely priodas fod yn berffaith. Ar gyfer bydd Duw yn barnu puteinwyr a godinebwyr.
13:5 Gadewch eich ymddygiad fod heb cybydd-dod; yn fodlon â'r hyn yr ydych yn ei gynnig. Canys efe ei hun wedi dweud, "Ni fyddaf yn rhoi'r gorau i chi, ac ni fyddaf esgeulustod chi. "
13:6 Felly, yna, efallai y byddwn yn dweud yn hyderus, "Yr Arglwydd yw fy nghynorthwywr. nid ofnaf beth dyn yn gallu ei wneud i mi. "
13:7 Cofiwch eich arweinwyr, sydd wedi siarad y Gair Duw i chi, y mae ei ffydd chi dynwared, drwy arsylwi y nod o'u ffordd o fyw:
13:8 Iesu Grist, ddoe a heddiw; Iesu Grist am byth.
13:9 Peidiwch â chael ei arwain ymaith drwy newid neu athrawiaethau rhyfedd. Ac mae'n well i'r galon gael ei gynnal trwy ras, nid gan fwydydd. Ar gyfer yr olaf nad ydynt wedi bod mor ddefnyddiol i'r rhai a oedd yn cerdded trwy eu.
13:10 Mae gennym allor: y rhai sy'n gwasanaethu yn y tabernacl unrhyw awdurdod i fwyta ohono.
13:11 Ar gyfer y cyrff yr anifeiliaid hynny y mae eu gwaed yn cael ei gario i mewn i'r Cysegr Sancteiddiaf gan yr archoffeiriad, ar ran y pechod, cael eu llosgi y tu allan i'r gwersyll.
13:12 Oherwydd hyn, Iesu, hefyd, er mwyn sancteiddio'r bobl trwy ei waed ei hun, dioddef y tu allan i'r giât.
13:13 Ac felly, gadewch i ni fynd allan ato, y tu allan i'r gwersyll, dwyn ei waradwydd.
13:14 Ar gyfer yn y lle hwn, nid oes gennym unrhyw ddinas tragwyddol; yn lle hynny, rydym yn ceisio un yn y dyfodol.
13:15 Felly, trwyddo ef, gadewch i ni gynnig aberth moliant i Dduw parhaus, sef ffrwyth gwefusau gyffesu ei enw.
13:16 Ond peidiwch â bod yn barod i anghofio gweithredoedd da a chymrodoriaeth. Y mae Duw yn haeddu aberth o'r fath.
13:17 Ufuddhewch i'ch arweinwyr a yn ddarostyngedig iddynt hwy. Am eu bod yn gwylio dros chi, fel pe bai i rendro cyfrif eich eneidiau. Felly, yna, gallant wneud hyn gyda llawenydd, ac nid â galar. Fel arall, ni fyddai'n mor ddefnyddiol i chi.
13:18 Gweddïwch i ni. I hyderwn fod gennym gydwybod dda, bod yn barod i gynnal yn dda ein hunain ym mhob peth.
13:19 Ac yr wyf yn erfyn arnoch chi, oed yn fwy, i wneud hyn, er mwyn i mi gael ei ddychwelyd yn gyflym i chi.
13:20 Yna, gall y Duw heddwch, a oedd yn arwain yn ôl oddi wrth y meirw fod Pastor mawr defaid, ein Harglwydd Iesu Grist, â gwaed y testament tragwyddol,
13:21 eich arfogi gyda phob daioni, fel y gallwch wneud ei ewyllys. Bydded iddo gyflawni ynoch beth bynnag braf yn ei olwg, trwy Iesu Grist, i bwy yw gogoniant byth bythoedd!. Amen.
13:22 Ac yr wyf yn erfyn arnoch chi, brodyr, y gallech ganiatáu gair hwn o gysur, yn enwedig gan fy mod wedi ysgrifennu atoch gydag ychydig o eiriau.
13:23 Gwybod bod ein brawd Timotheus wedi ei osod am ddim. Os bydd yn cyrraedd yn fuan, yna byddaf yn eich gweld gydag ef.
13:24 Cyfarchwch eich holl arweinwyr, a'r holl saint. Mae'r brodyr o'r Eidal yn eich cyfarch.
13:25 Gras fyddo gyda chwi oll. Amen.