Ch 11 Luke

Luke 11

11:1 Ac mae'n digwydd bod, tra oedd mewn lle penodol gweddïo, pan peidiodd, Dywedodd un o'i ddisgyblion ato, "Arglwydd, dysg ni i weddïo, fel hefyd yn dysgu Ioan i'w ddisgyblion. "
11:2 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Pan fyddwch yn gweddïo, dweud: Dad, Gellir cadw dy enw sanctaidd. Bydded dy deyrnas yn dod.
11:3 Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol.
11:4 A maddau ein pechodau ni, ers i ni hefyd yn maddau bawb sy'n ddyledus i ni. Ac nac arwain ni i brofedigaeth. "
11:5 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Bydd Pa un gennych ffrind a bydd yn mynd iddo yn y nghanol y nos, a bydd yn dweud wrtho: 'Ffrind, benthyg i mi dair torth,
11:6 gan fod yn ffrind i mi wedi cyrraedd o daith i mi, ac nid oes gennyf unrhyw beth i'w osod o'i flaen. '
11:7 Ac o'r tu mewn, byddai'n ateb drwy ddweud: 'Peidiwch ag aflonyddu mi. Mae'r drws wedi cau erbyn hyn, ac mae fy mhlant a minnau yn y gwely. Ni allaf fynd i fyny ac yn rhoi i chi. '
11:8 Eto, os bydd yn dyfalbarhau yn cnocio, Yr wyf yn dweud wrthych fod, hyd yn oed er na fyddai'n mynd i fyny ac yn rhoi iddo oherwydd ei fod yn gyfaill, eto oherwydd ei fynnu parhad, bydd yn cael i fyny ac yn rhoi iddo beth bynnag sydd ei angen arno.
11:9 Ac felly yr wyf yn dweud i chi: Gofynnwch, a bydd yn cael ei roi i chi. Ceisio, a byddwch yn dod o hyd. Knock, a bydd yn cael ei agor i chi.
11:10 Ar gyfer pawb sy'n gofyn, derbyn. A phwy bynnag yn ceisio, darganfyddiadau. A phwy bynnag curo, bydd yn cael ei agor iddo.
11:11 Felly, yna, pwy yn eich plith, os bydd yn gofyn i'w dad am fara, byddai'n rydd iddo garreg? Neu os bydd yn gofyn am bysgodyn, byddai'n rhoi sarff iddo, yn lle pysgodyn?
11:12 Neu os bydd yn gofyn am wy, byddai'n cynnig iddo sgorpion?
11:13 Felly, os ydych, yn ddrwg, yn gwybod sut i roi pethau da i'ch meibion, pa faint mwy y bydd eich Tad yn rhoi, o'r nefoedd, ysbryd o ddaioni i'r rhai sy'n gofyn iddo?"
11:14 And he was casting out a demon, and the man was mute. But when he had cast out the demon, the mute man spoke, and so the crowds were amazed.
11:15 Ond dywedodd rhai ohonynt, "Mae'n gan Beelzebub, arweinydd gythreuliaid, ei fod yn bwrw allan gythreuliaid. "
11:16 Ac eraill, profi iddo, yn ofynnol arwydd o'r nef amdano.
11:17 Ond pan canfyddedig eu meddyliau, dywedodd wrthynt: "Bydd pob teyrnas ymladd â'i gilydd yn anghyfannedd, a bydd dy syrthio ar dy.
11:18 Felly, yna, os Satan wedi ei rannu hefyd ei erbyn ei hun, sut y bydd ei deyrnas sefyll? Ar gyfer y dywedwch mai trwy Beelzebub fy mod yn bwrw allan gythreuliaid.
11:19 Ond os wyf yn bwrw allan gythreuliaid trwy Beelzebub, gan bwy y mae eich meibion ​​hun bwrw hwynt allan? Felly, byddant yn eich beirniaid.
11:20 Ar ben hynny, os yw gan y bys Duw fy mod yn bwrw allan gythreuliaid, Yna, yn sicr y mae teyrnas Dduw wedi goddiweddyd chi.
11:21 Pan fydd dyn cryf arfog gwarchod ei fynedfa, y pethau ei fod yn meddu sydd mewn heddwch.
11:22 Ond os yw un cryfach, llethol iddo, wedi trechu ef, bydd yn cymryd ymaith ei holl arfau, lle'r oedd yn ymddiried, a bydd yn dosbarthu ei ysbail.
11:23 Pwy bynnag nad yw gyda mi, yn fy erbyn. Ac pwy bynnag nad yw'n casglu gyda mi, gwasgariadau.
11:24 Pan fydd ysbryd aflan wedi gwyro oddi wrth ddyn, mae'n cerdded trwy fannau di-ddŵr, gan geisio gorffwystra. Ac nid dod o hyd i unrhyw, mae'n dweud: 'Dychwelaf at fy nhŷ, o yr wyf ymaith. '
11:25 Ac wedi iddo wedi cyrraedd, mae'n ei chael yn ysgubo lân ac wedi'u haddurno'n.
11:26 Yna mae'n mynd, ac mae'n cymryd mewn saith ysbryd eraill gydag ef, mwy drygionus nag ef ei hun, ac maent yn mynd i mewn ac yn byw yno. Ac felly, diwedd y dyn hwnnw yn waeth y dechrau. "
11:27 Ac mae'n digwydd bod, pan oedd yn ei ddweud y pethau hyn, rhyw wraig o'r dyrfa, codi i fyny ei llais, dywedodd wrtho, "Gwyn ei fyd y groth a esgorodd chi a'r bronnau a nyrsio i chi."
11:28 Yna dywedodd, "Ie, ond ar ben hynny: bendithio yw'r rhai sy'n clywed gair Duw ac yn ei gadw. "
11:29 Yna, gan fod y tyrfaoedd yn casglu yn gyflym, dechreuodd ddweud: "Mae'r genhedlaeth yn genhedlaeth ddrygionus: mae'n ceisio arwydd. Ond bydd unrhyw arwydd yn cael ei roi iddo, ac eithrio arwydd y proffwyd Jona.
11:30 Ar gyfer yn union fel Jona yn arwydd i Ninefe, felly hefyd y bydd Mab y Dyn i genhedlaeth hon.
11:31 Bydd Brenhines y De yn codi i fyny, yn y dyfarniad, gyda gwŷr y genhedlaeth hon, a bydd yn eu condemnio. I daeth hi o eithafoedd y ddaear i glywed doethineb Solomon. Ac wele, mwy na Solomon yma.
11:32 Bydd y dynion o Ninefe yn codi i fyny, yn y dyfarniad, gyda'r genhedlaeth hon, a byddant yn gondemnio. Ar gyfer yn pregethu Jona, maent edifarhaodd. Ac wele, mwy na Jona yma.
11:33 No one lights a candle and places it in hiding, nor under a bushel basket, but upon a lampstand, so that those who enter may see the light.
11:34 Your eye is the light of your body. Os yw eich llygaid yn iach, Bydd eich corff cyfan yn cael ei llenwi â golau. But if it is wicked, then even your body will be darkened.
11:35 Felly, take care, lest the light that is within you become darkness.
11:36 Felly, yna, if your entire body becomes filled with light, not having any part in darkness, then it will be entirely light, ac, like a shining lamp, it will illuminate you.”
11:37 Ac fel yr oedd yn siarad, Gofynnodd Pharisead penodol iddo i fwyta gydag ef. Ac yn mynd y tu mewn, eisteddodd i lawr i fwyta.
11:38 Ond dechreuodd y Pharisead ddweud, meddwl o fewn ei hun: "Pam y gallai fod nad yw wedi golchi cyn bwyta?"
11:39 A dywedodd yr Arglwydd wrtho: "Rydych Phariseaid heddiw lân yr hyn sydd y tu allan i'r cwpan a'r plât, ond yr hyn sydd y tu mewn ohonoch yn llawn o ysbeilio a anwiredd.
11:40 Ffyliaid! Ni wnaeth a wnaeth yr hyn sydd y tu allan, yn wir hefyd yn gwneud yr hyn sydd y tu mewn?
11:41 Eto wirioneddol, rhoi yr hyn sydd uchod fel elusen, ac wele, pob peth yn lân ar eich cyfer chi.
11:42 Ond gwae'r chi, Phariseaid! I chi degwm o fintys a rue a phob llysieuyn, ond eich bod yn anwybyddu barn a'r elusen Duw. Ond y pethau hyn dylech fod wedi gwneud, heb hepgor y lleill.
11:43 Gwae chi, Phariseaid! Ar gyfer eich bodd y seddau cyntaf yn y synagogau, a chyfarchion yn y farchnad.
11:44 Gwae chi! I ydych yn hoffi beddau nad ydynt yn amlwg, fel bod dynion yn cerdded drostynt heb sylweddoli hynny. "
11:45 Yna, un o'r arbenigwyr yn y gyfraith, mewn ymateb, dywedodd wrtho, "Athro, wrth ddweud y pethau hyn, eich bod yn dod sarhad yn ein herbyn hefyd. "
11:46 Felly dywedodd: "A gwae i chi arbenigwyr yn y gyfraith! I chi bwyso a mesur ddynion i lawr gyda beichiau nad ydynt yn gallu dwyn, ond nid ydych eich hunain yn cyffwrdd y pwysau gyda hyd yn oed un o'ch bysedd.
11:47 Gwae chi, sy'n adeiladu beddau'r proffwydi, er ei bod yn eich tadau sy'n eu lladd!
11:48 Yn amlwg, yr ydych yn tystio eich bod yn caniatáu i weithredoedd eich tadau, oherwydd hyd yn oed er eu bod yn eu lladd, byddwch yn adeiladu eu sepulchers.
11:49 Oherwydd hyn hefyd, Dywedodd y doethineb Duw: Byddaf yn anfon atynt Proffwydi a Apostolion, ac mae rhai o'r rhain, byddant yn lladd neu erlid,
11:50 fel bod y gwaed yn yr holl Proffwydi, sydd wedi cael ei sied ers y seiliad y byd, Gellir codi yn erbyn y genhedlaeth hon:
11:51 o waed Abel, hyd yn oed i'r gwaed Zachariah, a fu farw rhwng yr allor a'r cysegr. Felly, yr wyf yn dweud i chi: Bydd yn ofynnol iddo y genhedlaeth hon!
11:52 Gwae chi, arbenigwyr yn y gyfraith! Ar gyfer eich bod wedi cymryd i ffwrdd allwedd gwybodaeth. Rydych eich hunain peidiwch â mynd i mewn, a'r rhai a oedd yn mynd i mewn, byddech wedi eu gwahardd. "
11:53 Yna, tra oedd yn dweud y pethau hyn iddynt hwy, y Phariseaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith dechreuodd fynnu gryf ei fod yn atal ei geg am lawer o bethau.
11:54 Ac yn aros i ymosod arno, maent yn ceisio rhywbeth oddi wrth ei enau y gallent atafaelu ar, er mwyn gyhuddo ef.