Daniel

Daniel 1

1:1 Yn y drydedd flwyddyn o deyrnasiad Jehoiacim brenin Jwda, Daeth Nebuchadnesar brenin Babilon i Jerwsalem a gwarchae arni.
1:2 A'r Arglwydd a gyflwynir yn ei law ef Jehoiacim brenin Jwda a rhan o lestri tŷ DDUW. Ac efe a gynhaliwyd i ffwrdd i wlad Sinar, i dŷ ei dduw, ac efe a ddug y llestri i mewn i'r siambr drysor ei dduw.
1:3 A'r brenin a ddywedodd Ashpenaz, y prif ystafellyddion, y dylai ddod â rhai o feibion ​​Israel, a rhai o epil y brenin ac y sofrenni:
1:4 dynion ifanc, yn yr hwn nid oedd unrhyw nam, bonheddig o ran golwg, a gyflawnwyd ym mhob doethineb, ofalus mewn gwybodaeth, ac addysg dda, a phwy allai sefyll yn y palas y brenin, er mwyn iddo ddysgu llythrennau ac iaith y Caldeaid hwy.
1:5 A'r brenin a benodwyd ar eu cyfer darpariaethau ar gyfer pob diwrnod, oddi wrth ei fwyd ei hun ac oddi wrth y gwin y mae ef ei hun yn yfed, fel bod, ar ôl cael ei maeth am dair blynedd, byddent yn sefyll yng ngolwg y brenin.
1:6 Nawr, ymhlith y rhai o feibion ​​Jwda, roedd Daniel, Hananeia, Misael, and Azariah.
1:7 A phrif y eunuchs enwau a briodolir iddynt: i Daniel, Beltesassar; i Hananeia, Shadrach; i Misael, Mesach; ac i Asareia, Abednego.
1:8 Ond penderfynodd Daniel yn ei galon na fyddai'n cael ei lygru gan pryd bwyd y brenin, nac gyda'r gwin yfodd, a gofynnodd am y prif yr eunuchiaid na gallai fod yn halogedig.
1:9 Ac felly Rhoddodd Duw Daniel gras a thrugaredd yng ngolwg arweinydd y eunuchs.
1:10 Ac arweinydd y eunuchiaid a ddywedodd wrth Daniel, "Yr wyf yn ofni fy arglwydd frenin, sydd wedi penodi bwyd a diod ar eich cyfer chi, pwy, os dylai gweld bod eich wynebau yn feinach na'r rhai o'r bobl ifanc eraill eich oedran, byddech yn condemnio fy mhen i'r brenin. "
1:11 A Daniel a ddywedodd wrth Malasar, y mae'r arweinydd y eunuchiaid wedi penodi dros Daniel, Hananeia, Misael, and Azariah,
1:12 "Rwy'n erfyn i chi i brofi i ni, dy weision, am ddeg diwrnod, a gadael i gwreiddiau yn cael ei roi i ni i fwyta ac i yfed dwr,
1:13 ac yna yn arsylwi ein hwynebau, ac mae'r wynebau y plant sy'n bwyta bwyd y brenin, ac yna delio â'ch weision yn ôl yr hyn a welwch. "
1:14 Pan oedd wedi clywed y geiriau hyn, efe a'u profi am ddeg diwrnod.
1:15 Ond, ar ôl deg diwrnod, eu hwynebau yn ymddangos yn well ac yn dewach na'r holl blant a oedd wedi bwyta o fwyd y brenin.
1:16 Wedi hynny, Cymerodd Malasar ymaith eu dogn a'u gwin ar gyfer yfed, a rhoddodd gwreiddiau nhw.
1:17 Eto i gyd, i'r plant hyn, Rhoddodd Duw gwybodaeth a chyfarwyddyd ym mhob llyfr, a doethineb, ond i Daniel, Hefyd, y ddealltwriaeth o bob gweledigaethau a breuddwydion.
1:18 A phan yr amser y cwblhawyd, ac wedi hynny y brenin wedi dweud y byddent yn cael eu dwyn i mewn, y prif yr ystafellyddion a'u dug hwynt i mewn cyn ngolwg Nebuchodonosor.
1:19 A, pan fydd y brenin yn byw gyda'r nhw, Nid oes wedi bod yn dod o hyd i unrhyw mor fawr ym mhob y byd fel Daniel, Hananeia, Misael, and Azariah; ac felly maent yn sefyll yng ngolwg y brenin.
1:20 Ac ym mhob cysyniad doethineb a deall, y mae'r brenin yn ymgynghori â hwy, byddai'n eu cael i fod yn ddeg gwaith yn well na'r holl gweledyddion a astrologers rhoi at ei gilydd, a oedd yn ei deyrnas cyfan.
1:21 Ac felly arhosodd Daniel, hyd yn oed tan y flwyddyn gyntaf i'r brenin Cyrus.

Daniel 2

2:1 Yn yr ail flwyddyn o deyrnasiad Nebuchodonosor, Gwelodd Nebuchodonosor breuddwyd, ac mae ei ysbryd ei ofn, ac mae ei freuddwyd ffoi oddi wrtho.
2:2 Eto i gyd mae'r brenin a orchmynnodd bod y gweledyddion, a'r astronomyddion, a'r sorcerers, ac mae'r Caldeaid yn cael eu casglu at ei gilydd i ddangos i'r brenin ei freuddwydion. Pan fyddant yn cyrraedd, maent yn sefyll o flaen y brenin.
2:3 A'r brenin a ddywedodd wrthynt, "Gwelais freuddwyd, ac, yn cael eu drysu mewn cof, Nid wyf yn gwybod yr hyn a welais. "
2:4 A'r Caldeaid a atebodd y brenin yn Syrieg, "O frenin, byw am byth. Dywedwch wrth y freuddwyd i'ch gweision, a byddwn yn datgelu ei dehongli. "
2:5 Ac yn ateb, dywedodd y brenin wrth y Caldeaid, "Mae'r cof am ei fod wedi llithro i ffwrdd oddi wrthyf. Oni bai eich bod yn datgelu y freuddwyd i mi, a'i ystyr, byddwch yn cael eich rhoi i farwolaeth, a bydd eich tai yn cael eu hatafaelu.
2:6 Ond os ydych yn esbonio y freuddwyd a'i ystyr, byddwch yn derbyn oddi wrthyf gwobrwyo, ac anrhegion, ac anrhydedd mawr. Felly, datgelu i mi freuddwyd a'i dehongliad. "
2:7 Atebasant eto a dywedodd, "Gadewch y brenin yn dweud wrth y freuddwyd wrth ei weision, a byddwn yn datgelu ei dehongli. "
2:8 Roedd y brenin atebodd ac a ddywedodd, "Rwy'n sicr eich bod yn arafu am amser oherwydd eich bod yn gwybod bod y cof am ei fod wedi llithro i ffwrdd oddi wrthyf.
2:9 Felly, os nad ydych yn datgelu i mi freuddwyd, dim ond un casgliad i'w gyrraedd amdanoch chi, bod y dehongliad yn yr un modd ffug, ac yn llawn o dwyll, er mwyn siarad ger fy mron nes i'r amser fynd heibio i ffwrdd. Ac felly, ddweud wrthyf y freuddwyd, fel y bydd yr wyf hefyd yn gwybod bod y dehongliad eich bod yn dweud wrthyf yn yr un modd yn wir. "
2:10 Yna y Caldeaid hateb cyn y brenin, ac maent yn dweud, "Nid oes neb ar y ddaear a all gyflawni eich gair, O frenin. Canys nid gan unrhyw brenin, Fodd bynnag, fawr a chref, gofyn am ateb o'r math hwn o bob gweledydd, ac astrolegydd, a Chaldean.
2:11 Ar gyfer yr ateb yr ydych yn ceisio, O frenin, yn anodd iawn. Nid gall unrhyw un ar gael sy'n gallu datgelu yng ngolwg y brenin, heblaw am y duwiau, Nid yw sgwrs sy'n siarad â dynion. "
2:12 Pan glywodd hyn, y brenin a orchmynnodd, mewn llid a digofaint mawr, y dylai'r holl ddoethion Babilon yn cael ei dinistrio.
2:13 A phan y archddyfarniad wedi mynd allan, doethion wedi eu rhoi i farwolaeth; a cheisiwyd Daniel a'i gyfeillion, i gael ei ddinistrio.
2:14 Yna holodd Daniel, am y gyfraith a'r ddedfryd, o Arioch, y cyffredinol y fyddin y brenin, oedd wedi mynd ymlaen i gyflawni'r doethion Babilon.
2:15 A gofynnodd iddo, a oedd wedi derbyn y gorchmynion y brenin, am ba reswm dedfryd o'r fath creulon wedi mynd allan o wyneb y brenin. Ac felly, pan Arioch wedi dangos mater at Daniel,
2:16 Aeth Daniel, a gofynnodd y brenin y byddai'n caniatáu amser iddo i ddatgelu'r ateb i'r brenin.
2:17 Ac efe a aeth i mewn i'w dŷ ac esboniodd y dasg i Hananeia, a Misael, and Azariah, a'i gymdeithion,
2:18 fel eu bod yn gofyn am drugaredd cyn wyneb Duw y nefoedd, am y dirgelwch hwn, ac felly efallai nad Daniel a'i gyfeillion ddifethir â'r doethion Babilon eraill.
2:19 Yna y gyfrinach datguddiwyd i Daniel gan weledigaeth yn y nos. A Daniel bendithiodd Duw y nefoedd,
2:20 a siarad yn uchel, dywedodd, "Bydded yr enw yr Arglwydd yn cael ei fendithio gan y genhedlaeth bresennol ac am byth; am ddoethineb a dewrder yn ei.
2:21 Ac efe a newid yr amserau a'r oedran. Mae'n cymryd i ffwrdd teyrnasoedd ac efe a'u sefydlu. Mae'n rhoi doethineb i'r rhai sydd yn sgiliau doeth ac addysgu i'r rhai sy'n deall.
2:22 Mae'n datgelu pethau dwfn a chuddiedig, ac mae'n gwybod beth sydd wedi cael ei sefydlu yn y tywyllwch. Ac mae'r golau yn gydag ef.
2:23 Er mwyn eich, Duw ein tadau, Yr wyf yn cyfaddef, ac rydych yn, Canmolaf. I chi wedi rhoi doethineb a dewrder i mi, ac yn awr ydych wedi datgelu i mi beth yr ydym yn gofyn i chi, i chi wedi dod o hyd i ni feddyliau y brenin. "
2:24 Ar ôl hyn, Aeth Daniel i mewn i Arioch, y mae'r brenin wedi penodi i ddinistrio'r doethion Babilon, ac efe a siarad ag ef yn y ffordd hon, "Peidiwch â dinistrio'r doethion Babilon. Dewch i mi i mewn cyn y brenin, a byddaf yn esbonio'r ateb i'r brenin. "
2:25 Yna Arioch yn gyflym daeth Daniel at y brenin, ac efe a ddywedodd wrtho, "Rwyf wedi dod o hyd i ddyn o feibion ​​y transmigration Jwda, a fyddai'n cyhoeddi'r ateb i'r brenin. "
2:26 Atebodd y brenin a dywedodd wrth Daniel, a'i enw Beltesassar, "Ydych chi wir yn meddwl y gallwch ddatgelu i mi y freuddwyd a welais, a'i ddehongliad?"
2:27 a Daniel, wynebu'r brenin, atebodd ac a ddywedodd, "Y gyfrinach bod y brenin yn ceisio, doethion, y gweledyddion, ac mae'r daroganwyr yn gallu datgelu at y brenin.
2:28 Ond mae Duw yn y nefoedd sy'n datgelu dirgelion, sydd wedi datgelu i chi, brenin Nebuchodonosor, beth fydd yn digwydd yn yr amseroedd diwethaf. Eich breuddwyd a gweledigaethau eich pen ar eich gwely, yn fel y rhain.
2:29 Rydych yn, O frenin, dechreuodd feddwl, tra yn eich blanced, am yr hyn a fydd yn o hyn ymlaen. Ac efe a yn datgelu cyfrinachau yn dangos i chi beth fydd yn digwydd.
2:30 i mi, yn yr un modd, dirgelwch hwn yn cael ei datgelu, nid yn ôl y doethineb sydd ynof yn fwy nag mewn pethau byw eraill, ond fel y gallai'r cyfieithu yn amlwg at y brenin, ac fel y gwyddoch efallai feddyliau eich meddwl.
2:31 Rydych yn, O frenin, gwelodd, ac wele, rhywbeth fel cerflun gwych. Mae'r cerflun, a oedd yn wych ac uchel, sefyll exalted uwch eich pen, a ydych wedi ystyried pa mor ofnadwy ei fod yn.
2:32 Mae pennaeth y cerflun hwn oedd y gorau aur, ond mae'r fron a'r breichiau oedd arian, ac bellach ar, y bol a'r cluniau yn bres;
2:33 ond roedd y shins o haearn, rhan benodol o'r traed oedd o haearn a rhan arall oedd o glai.
2:34 Ac er mwyn i chi edrych nes carreg wedi torri i ffwrdd heb ddwylo o fynydd, ac mae'n taro y cerflun ar ei draed, a oedd o haearn a chlai, ac mae'n chwalu nhw.
2:35 Yna yr haearn, y clai, y pres, mae'r arian, a'r aur yn cael eu malu gyda'i gilydd ac yn lleihau fel lludw cwrt haf, ac iddynt gael eu cymryd i ffwrdd yn gyflym gan y gwynt, a dim lle chanfuwyd ar eu cyfer; ond mae'r garreg sy'n taro y cerflun daeth yn fynydd mawr ac a lanwodd yr holl ddaear.
2:36 Mae hyn yn y freuddwyd; byddwn hefyd yn dweud wrth ei ddehongliad cyn i chi, O frenin.
2:37 Rydych yn frenin ymysg brenhinoedd, a Duw y nefoedd wedi ei roi i chi teyrnas, a gwroldeb, a phŵer, a gogoniant,
2:38 a holl leoedd wherein feibion ​​dynion a'r anifeiliaid y maes trigo. Mae wedi rhoi y creaduriaid hedfan yr awyr yn yr un modd yn eich llaw, ac mae wedi gosod popeth dan eich tir. Felly, chi yw'r pen aur.
2:39 Ac ar ôl i chi, Bydd teyrnas arall yn codi i fyny, israddol i chi, o arian, a thrydydd frenhiniaeth arall o bres, a fydd yn rheol dros y byd i gyd.
2:40 A bydd y pedwerydd deyrnas fod fel haearn. Yn union fel chwalu haearn a conquers holl bethau, felly bydd yn chwalu a malu hyn i gyd.
2:41 Ymhellach, oherwydd eich bod yn gweld y traed a'r bysedd traed i fod yn rhan o glai crochenydd a rhan o haearn, Bydd y deyrnas yn cael ei rannu, ond yn dal, o slip haearn bydd yn cymryd ei darddiad, ers i chi weld yr haearn wedi ei gymysgu trwy y llestri pridd o glai.
2:42 Ac fel y bysedd traed y traed yn rhannol o haearn ac yn rhannol o glai, Bydd rhan o'r deyrnas fod yn gryf a bydd yn rhan ei falu.
2:43 Eto i gyd, oherwydd eich bod yn gweld yr haearn wedi ei gymysgu trwy grochenwaith o'r ddaear, byddant yn wir yn cael eu cyfuno, ynghyd â epil dyn, ond ni fyddant yn cadw at ei gilydd, yn union fel haearn na ellir ei gymysgu â llestri pridd.
2:44 Ond yn y dyddiau y teyrnasoedd y rhai, Bydd Duw y nefoedd yn ysbrydoli teyrnas na fydd byth yn cael ei dinistrio, ac ni fydd yn ei deyrnas yn cael ei drosglwyddo i bobl arall, a bydd yn mathru a bydd yn defnyddio holl deyrnasoedd hyn, a bydd y deyrnas hon ei hun yn sefyll mewn tragwyddoldeb.
2:45 Yn unol â'r hyn a welsoch, oherwydd bod y garreg yn rhwygo ymaith o'r mynydd heb gymorth llaw, ac mae'n falu y llestri pridd, ac yr haearn, ac mae'r pres, ac mae'r arian, a'r aur, mae'r Duw mawr wedi dangos y brenin beth fydd yn digwydd ar ôl hyn. Ac mae'r freuddwyd yn wir, ac mae ei ddehongliad yn ffyddlon. "
2:46 Yna syrthiodd Brenin Nebuchadnesar ar ei wyneb a addoli Daniel, a gorchmynnodd y dylent gynnig mewn aberth i ddioddefwyr ef a thus.
2:47 Ac felly y brenin siarad â Daniel a ddywedodd, "Yn wir, eich Duw yw Duw y duwiau, ac Arglwydd y brenhinoedd, a hefyd revealer o gyfrinachau, gan y gallai chi ddatgelu dirgelwch hwn. "
2:48 Yna y brenin a godwyd Daniel i safle uchel a roddodd iddo lawer o anrhegion gwych, ac fe'i penodwyd ef fel arweinydd dros holl daleithiau Babilon, ac fel pennaeth y ynadon dros holl ddoethion Babilon eraill.
2:49 Fodd bynnag, ofynnol i Daniel y brenin ei fod yn penodi Shadrach, Mesach, ac Abednego dros waith y dalaith Babilon. Ond Daniel ei hun oedd wrth ddrws y brenin.

Daniel 3

3:1 Gwneir y Brenin Nebuchadnesar cerflun o aur, drigain cufydd uchel a chwe chufydd o led, ac efe osod i fyny yng ngwastadedd Dura yn nhalaith Babilon.
3:2 Yna y brenin Nebuchodonosor anfonodd i gasglu ynghyd y llywodraethwyr, ynadon a barnwyr, cadfridogion a sofren a rheolwyr, a holl arweinwyr y rhanbarthau, i ddod at ei gilydd ar gyfer ymroddiad y cerflun, a oedd brenin Nebuchodonosor wedi codi.
3:3 Yna y llywodraethwyr, ynadon a barnwyr, cadfridogion a sofren ac uchelwyr, a benodwyd i rym, a'r holl arweinwyr y rhanbarthau eu dwyn ynghyd er i alw am ymroddiad y cerflun, a oedd brenin Nebuchodonosor wedi codi. Ac felly maent yn sefyll o flaen y cerflun sydd brenin Nebuchodonosor wedi sefydlu.
3:4 A herald gyhoeddi yn uchel, "Er mwyn i chi yn ôl y sôn, i chi bobloedd, llwythau, ac ieithoedd,
3:5 bod yn yr awr pryd y byddwch yn clywed sain yr utgorn a'r bibell a'r liwt, y delyn a'r nabl, ac y symffoni a phob math o gerddoriaeth, mae'n rhaid i chi syrthio i lawr ac addoli y cerflun aur, sydd Brenin Nebuchadnesar wedi sefydlu.
3:6 Ond os na fydd unrhyw un yn ymgrymu ac addoli, yn yr un awr bydd yn cael ei daflu i'r ffwrn llosgi tân. "
3:7 Ar ôl hyn, Felly,, cyn gynted ag yr holl bobl yn clywed y sain yr utgorn, y bibell a'r liwt, y delyn a'r nabl, ac y symffoni a phob math o gerddoriaeth, holl bobloedd, llwythau, ac ieithoedd syrthiodd i lawr ac addoli y cerflun aur, a oedd brenin Nebuchodonosor wedi sefydlu.
3:8 Ac yn y blaen, tua'r un adeg, daeth rhai Caldeaid dylanwadol ac cyhuddo Iddewon,
3:9 a dywedasant wrth Nebuchodonosor brenin, "O frenin, byw am byth.
3:10 Rydych yn, O frenin, wedi sefydlu archddyfarniad, fel bod pob dyn a allai clywed sain yr utgorn, y bibell a'r liwt, y delyn a'r nabl, ac y symffoni a phob math o gerddoriaeth, Bydd ymledol ei hun ac yn addoli y cerflun aur.
3:11 Ond os na fydd neb yn syrthio i lawr ac addoli, byddai'n cael ei daflu i'r ffwrn dân llosgi.
3:12 Eto i gyd mae Iddewon dylanwadol, yr ydych wedi penodi dros y gwaith y rhanbarth Babilon, Shadrach, Mesach, ac Abednego. Mae'r dynion, O frenin, wedi gwawdio eich archddyfarniad. Nid ydynt yn addoli eich duwiau, ac nid ydynt yn addoli y cerflun aur yr ydych wedi eu codi i fyny. "
3:13 yna Nebuchodonosor, mewn llid a digofaint, gorchmynnodd fod Shadrach, Mesach, a dylid Abednego yn cael eu dwyn, ac felly, heb oedi, maent yn cael eu dwyn gerbron y brenin.
3:14 A'r brenin Nebuchodonosor afael nhw, a dweud, "Ydy hyn yn wir, Shadrach, Mesach, ac Abednego, nad ydych yn addoli fy duwiau, nac addoli y cerflun aur, yr wyf wedi sefydlu?
3:15 Felly, os ydych yn cael eu paratoi yn awr, pryd bynnag y byddwch yn clywed sain yr utgorn, pibell, liwt, telyn a nabl, ac y symffoni a phob math o gerddoriaeth, ymledol eich hunain ac yn addoli y cerflun a wneuthum. Ond os na fyddwch yn addoli, yn yr un awr byddwch yn cael eich taflu i'r ffwrnais dân llosgi. A phwy yw y Duw a fydd yn eich achub oddi wrth fy llaw?"
3:16 Shadrach, Mesach, ac Abednego atebodd ac a ddywedodd wrth y brenin Nebuchodonosor, "Nid yw'n iawn i ni ufuddhau i chi yn y mater hwn.
3:17 Ar gyfer wele ein Duw, yr ydym yn ei addoli, yn gallu achub ni rhag y ffwrn o dân llosgi ac i'n rhyddhau o'ch dwylo, O frenin.
3:18 Ond hyd yn oed os nad yw ef fydd, gadael iddo fod yn hysbys i chi, O frenin, na fyddwn yn addoli eich duwiau, nac addoli y cerflun aur, yr ydych wedi eu codi i fyny. "
3:19 Yna Nebuchodonosor yn llawn o llid ac ymddangosiad ei wyneb ei newid erbyn Shadrach, Mesach, ac Abednego, a gorchmynnodd y dylai'r ffwrnais yn cael ei gynhesu i saith gwaith ei tân arferol.
3:20 Ac efe a gorchmynnodd y dynion cryfaf o'i fyddin rwymo traed Shadrach, Mesach, ac Abednego, ac i fwrw i mewn i'r ffwrn dân llosgi.
3:21 Ac yn y man y dynion hyn wedi eu rhwymo, ac ynghyd â eu cotiau, a'u hetiau, ac eu hesgidiau, ac mae eu dillad, Bwriwyd i ganol y ffwrnais dân losgi.
3:22 Ond gorchymyn y brenin mor frys bod y ffwrnais ei chynhesu ormodol. Fel canlyniad, dynion hynny a oedd wedi bwrw mewn Shadrach, Mesach, ac Abednego, eu lladd gan y fflam y tân.
3:23 Ond mae'r rhain tri dyn, hynny yw, Shadrach, Mesach, ac Abednego, ar ôl cael ei rwymo, syrthiodd i lawr yng nghanol y popty tân llosgi.

3:24 Ac yr oeddent yn cerdded yng nghanol y fflam, moli Duw a bendithio'r Arglwydd.
3:25 yna Asareia, wrth sefyll, gweddïo yn y modd hwn, ac agor ei enau yng nghanol y tân, dywedodd:
3:26 "Bendigedig wyt ti, O Arglwydd, Duw ein tadau, a bod eich enw yn ganmoladwy a gogoneddus ar gyfer pob oedran.
3:27 I chi yn unig yn yr holl bethau yr ydych wedi cyflawni i ni, a bod eich holl waith yn wir, a bod eich ffyrdd yn iawn, a bod eich holl farnau yn wir.
3:28 Ar gyfer eich bod wedi gwneud dyfarniadau un mor wir yn yr holl bethau yr ydych wedi dod arnom ni ac ar Jerwsalem, y ddinas sanctaidd ein tadau. I mewn gwirionedd a mewn barn, eich bod wedi dod i lawr yr holl bethau hyn oherwydd ein pechodau.
3:29 Yr ydym wedi pechu, ac yr ydym wedi ymrwymo anwiredd wrth dynnu'n ôl oddi wrthych, ac yr ydym wedi troseddu ym mhob peth.
3:30 Ac nid ydym wedi gwrando ar eich praeseptau, na bod gwelsom neu wneud fel eich bod wedi archebu ni, fel y gallai fod yn mynd yn dda gyda ni.
3:31 Felly, popeth yr ydych wedi dod arnom, a phob eich bod wedi gwneud i ni, rydych wedi ei wneud mewn barn gwir.
3:32 Ac yr ydych wedi cyflwyno i ni yn nwylo ein gelynion: bradwyr, anghyfiawn a mwyaf annuwiol, ac at frenin, anghyfiawn a mwyaf annuwiol, hyd yn oed yn fwy felly nag phawb arall ar y ddaear.
3:33 Ac yn awr nid ydym yn gallu agor ein cegau. Rydym wedi dod yn gywilydd a warth i dy weision ac i'r rhai sy'n addoli chi.
3:34 Peidiwch â llaw ni dros byth, rydym yn gofyn i chi, oherwydd eich enw, ac nid ydynt yn diddymu eich cyfamod.
3:35 A pheidiwch tynnu dy drugaredd oddi wrthym, oherwydd Abraham, eich annwyl, ac Isaac, dy was, ac Israel, eich un sanctaidd.
3:36 Yr ydych wedi siarad â hwy, gan addo y byddech yn lluosi eu hepil fel sêr y nefoedd ac fel y tywod ar lan y môr.
3:37 Canys ni, O Arglwydd, yn cael eu gostwng yn fwy na'r holl bobloedd eraill, ac yr ydym yn cael eu dwyn yn isel ar draws yr holl ddaear, y diwrnod hwn, oherwydd ein pechodau.
3:38 Nid oes, ar y funud hon, yn arweinydd, neu bren mesur, neu proffwyd, nac unrhyw holocost, neu aberth, neu offrwm, neu arogldarth, neu lle o ffrwythau cyntaf, yn eich llygaid,
3:39 fel y byddwn yn gallu dod o hyd i dy drugaredd. Serch hynny, gyda enaid edifeiriol ac ysbryd ostyngedig, gadewch i ni yn cael eu derbyn.
3:40 Yn union fel yn y holocausts hyrddod a bustych, ac fel mewn miloedd o ŵyn fraster, felly gadewch ein haberth yn eich golwg heddiw, er mwyn plesio chi. Am nad oes cywilydd i'r rhai sy'n ymddiried ynot.
3:41 Ac yn awr rydym yn eich dilyn yn llwyr, ac ofnwn chi, ac rydym yn ceisio eich wyneb.
3:42 Peidiwch ein cywilydd, ond yn delio â ni yn cytuno â'ch drugaredd ac yn ôl amlder dy drugareddau.
3:43 Ac achub ni trwy dy ryfeddodau a rhowch ogoniant i'th enw, O Arglwydd.
3:44 A gadewch pawb yn cael ei gwaradwyddir sy'n arwain eich weision tuag drwg. Gallant gael eu drysu gan eich holl pŵer a gall eu cryfder yn cael ei falu.
3:45 Ac efallai eu bod yn gwybod eich bod yn yr Arglwydd, yr unig Dduw, a gogoneddus uwchben y byd. "
3:46 Ac nid oeddent yn dod i ben, cynorthwywyr hynny o'r brenin a oedd wedi bwrw nhw yn, i wresogi'r ffwrnais ag olew, a llin, a thraw, a brwsh.
3:47 A'r mam a daflodd uwchlaw'r ffwrnais ar gyfer deugain a naw o cufydd.
3:48 Ac y tân ffrwydrodd a losgodd y rhai y Caldeaid o fewn ei gyrhaeddiad ger y ffwrnais.
3:49 Ond mae'r angel yr Arglwydd yn disgyn gyda Asareia a'i gymdeithion i mewn i'r ffwrnais; ac efe a fwriodd y fflam y tân allan o'r ffwrnais.
3:50 Ac efe a wnaeth ganol y ffwrnais fel chwythu gwynt llaith, ac nid oedd y tân yn eu cyffwrdd, nac yn eu cystuddio, nac trafferthu nhw o gwbl.
3:51 Yna y tri, fel pe ag un llais, canmol ac yn gogoneddu Duw a bendigedig, yn y ffwrnais, gan ddweud:
3:52 "Bendigedig wyt ti, Lord, Duw ein tadau: ganmoladwy, a gogoneddus, a exalted yn anad dim am byth. A bendigedig yw enw sanctaidd o'th ogoniant: ganmoladwy, a dyrchafedig yn anad dim, ar gyfer pob oedran.
3:53 Bendigedig wyt ti yn y deml sanctaidd o'th ogoniant: canmoladwy yn anad dim a ddyrchefir yn fwy na dim am byth.
3:54 Bendigedig wyt ti ar orsedd dy deyrnas: canmoladwy yn anad dim a ddyrchefir yn fwy na dim am byth.
3:55 Bendigedig wyt ti sy'n beholds yr affwys ac yn eistedd ar y ceriwbiaid: canmoladwy a exalted yn fwy na dim am byth.
3:56 Bendigedig wyt ti yn ffurfafen y nefoedd: canmoladwy a gogoneddus am byth.
3:57 Mae'r holl waith yr Arglwydd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:58 Angels yr Arglwydd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:59 Nefoedd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:60 Mae pob dyfroedd sydd uwch y nefoedd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:61 Holl bwerau yr Arglwydd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:62 Haul a'r lleuad, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:63 Sêr y nefoedd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:64 Mae pob glaw a gwlith, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:65 Mae pob anadl Duw, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:66 Tân ac ager, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:67 Oer a gwres, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:68 Gwlith a rhew, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:69 Eirlaw a'r gaeaf, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:70 Rhew ac eira, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:71 Nosweithiau a diwrnodau, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:72 Golau a thywyllwch, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:73 Mellt a chymylau, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:74 Bydded i'r tir bendithiwch yr Arglwydd: a chanmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:75 Mynyddoedd a bryniau, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:76 Mae'r holl bethau sy'n tyfu yn y tir, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:77 ffynhonnau, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:78 Moroedd ac afonydd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:79 Morfilod a phob peth sy'n symud yn y dyfroedd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:80 Mae'r holl bethau sy'n hedfan yn y nefoedd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:81 Mae'r holl bwystfilod a gwartheg, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:82 Feibion ​​dynion, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:83 Mai Israel bendithia yr Arglwydd: a chanmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:84 Offeiriaid yr Arglwydd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:85 Gweision yr Arglwydd, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:86 Gwirodydd a eneidiau y cyfiawn, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:87 Mae'r rhai sydd yn sanctaidd a gostyngedig o galon, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth.
3:88 Hananeia, Azariah, Misael, bendithia yr Arglwydd: canmoliaeth a dyrchefwch ef yn anad dim am byth. Canys efe wedi ein darparu o'r isfyd, a hachubodd ni o law y farwolaeth, a rhyddhau ni o ganol y fflam losgi, ac hachub ni o ganol y tân.
3:89 Diolchwch i'r Arglwydd am ei fod yn dda: oherwydd bod ei drugaredd yn am byth.
3:90 Pawb sy'n duwiol, bendithia yr Arglwydd, Duw y duwiau: molwch ef ac yn cydnabod iddo oherwydd bod ei drugaredd ar gyfer pob cenhedlaeth. "

3:91 Yna y brenin Nebuchodonosor yn synnu, ac efe yn gyflym ar ei draed a dweud wrth ei bendefigion: "A wnaethom ni beidio bwrw tri dyn shackled i mewn i ganol y tân?"Ateb y brenin, maent yn dweud, "Gwir, O frenin. "
3:92 Efe a atebodd ac a ddywedodd, "Wele, Rwy'n gweld pedwar o ddynion heb eu rhwymo a cherdded yng nghanol y tân, ac nid oes unrhyw niwed yn ynddynt, a golwg y pedwerydd yn debyg i fab Duw. "
3:93 Yna Nebuchodonosor at y fynedfa y ffwrnais tân llosgi, ac efe a ddywedodd, "Shadrach, Mesach, ac Abednego, gweision y Duw goruchaf, dod allan a dull gweithredu. "Ac ar unwaith Shadrach, Mesach, ac aeth Abednego allan o ganol y tân.
3:94 A phan fydd y llywodraethwyr, ac mae'r ynadon, ac mae'r beirniaid, ac mae'r pwerus y brenin wedi casglu at ei gilydd, roeddent yn ystyried y dynion hyn am nad oedd y tân unrhyw rym yn erbyn eu cyrff, ac nid yn gwallt o'u pen wedi cael eu llosgi, ac nid yw eu pants wedi cael eu heffeithio, ac nid arogl y tân wedi basio ymlaen iddynt.
3:95 yna Nebuchodonosor, byrstio allan, Dywedodd, "Gwyn ei fyd eu Duw, Duw Shadrach, Mesach, ac Abednego, a anfonodd ei angel ac achub ei weision oedd yn credu ynddo ef. Ac maent yn newid y dyfarniad y brenin, ac maent yn cyflwyno eu cyrff, fel na fyddent yn eu gwasanaethu neu yn addoli unrhyw dduw heblaw eu Duw.
3:96 Felly, archddyfarniad hwn yn cael ei sefydlu gan i mi: bod pob pobl, llwyth, ac iaith, pryd bynnag y maent wedi siarad cabledd yn erbyn Duw Sadrach, Mesach, ac Abednego, Bydd ddifethir a bydd eu cartrefi yn cael eu dinistrio. Am nad oes Duw arall sy'n gallu arbed yn y modd hwn. "
3:97 Yna y brenin Sadrach, Mesach, ac Abednego yn nhalaith Babilon.
3:98 Nebuchodonosor, y brenin, i'r holl bobloedd, cenhedloedd, ac ieithoedd, sy'n byw yn y byd i gyd, Efallai heddwch yn cael ei gynyddu gyda chi.
3:99 Duw goruchaf wedi cyflawni arwyddion a rhyfeddodau gyda mi. Felly, mae wedi fy falch i gyhoeddi
3:100 ei arwyddion, sy'n wych, a'i ryfeddodau, sydd yn nerthol. Ar gyfer ei frenhiniaeth yn frenhiniaeth dragwyddol, ac mae ei bŵer yn parhau o genhedlaeth i genhedlaeth.

Daniel 4

4:1 Yr wyf yn, Nebuchodonosor, yn fodlon yn fy nhŷ a ffyniannus yn fy mhalas.
4:2 Gwelais freuddwyd sy'n codi ofn arna i, ac mae fy meddyliau ar fy ngwely a gweledigaethau yn fy mhen tarfu mi.
4:3 Ac felly archddyfarniad a sefydlwyd gan i mi, y dylai pob un o'r doethion Babilon gael ei ddwyn yn ger fy mron, ac y dylent ddatgelu i mi yr ateb i'r freuddwyd.
4:4 Yna y gweledyddion, y astrologers, y Caldeaid, a'r brudwyr gofnodi, ac eglurais am y freuddwyd yn eu presenoldeb, ond nid oeddent yn datgelu ei ateb i mi.
4:5 Ac yna daeth eu cydweithiwr yn ger fy mron, Daniel, (y mae ei enw yn Beltesassar yn ôl enw fy duw,) sydd â'r ysbryd y duwiau sanctaidd yn ei iawn hunan, ac yr wyf yn dweud y freuddwyd uniongyrchol iddo ef.
4:6 Beltesassar, arweinydd y gweledyddion, ers i mi yn gwybod bod gennych chi yn yr ysbryd y duwiau sanctaidd, ac nad oes unrhyw dirgelwch yn anghyraeddadwy i chi, esbonio i mi weledigaethau fy mreuddwydion, a welais, a'r ateb iddynt hwy.
4:7 Roedd hyn yn y weledigaeth fy mhen ar fy ngwely. Yr wyf yn edrych, ac wele, coeden yng nghanol y ddaear, ac mae ei uchder yn hynod fawr.
4:8 Mae'r goeden yn wych ac yn gryf, ac mae ei uchder yn cyrraedd i'r nefoedd. Gellid gweld yr holl ffordd i derfynau y ddaear gyfan.
4:9 Mae ei dail yn brydferth iawn, a'i ffrwyth yn niferus iawn, ac ynddo roedd bwyd ar gyfer y byd i gyd. tani, anifeiliaid a bwystfilod yn annedd, ac yn ei changhennau, ar adar yr awyr yn cael eu gwarchod, ac oddi wrtho, pob cnawd ei fwydo.
4:10 Gwelais yn y weledigaeth fy mhen ar fy blanced, ac wele, wyliedydd a sanct yn disgyn o'r nefoedd.
4:11 Efe a lefodd allan yn uchel, ac efe a ddywedodd hyn: "Torri i lawr y goeden ac docio ei changhennau; ysgwyd oddi ar ei dail a gwasgarwch ei ffrwyth; gadael i ffoi y bwystfilod, sydd o dan ei, a'r adar o'i changhennau.
4:12 Serch hynny, adael boncyff ei wreiddiau yn y ddaear, a gadael iddo gael ei rwymo gyda band o haearn a phres ymhlith y planhigion, sydd gerllaw, a gadael iddo eu cyffwrdd gan y gwlith y nefoedd, a bydded ei le fod gyda'r anifeiliaid gwyllt ymhlith y planhigion y ddaear.
4:13 Bydded ei galon yn cael ei newid o fod yn ddynol, a gadael i'r galon anifail gwyllt yn cael ei roi iddo, a bydded saith cyfnodau o amser yn mynd heibio iddo.
4:14 Mae hyn yn y archddyfarniad o barn y gwylwyr, a bod y penderfyniad a proclamasiwn y rhai sanctaidd, hyd nes y bydd y byw yn gwybod bod y Goruchaf Un yw llywodraethwr yn nheyrnas dynion, ac y bydd yn ei roi i bwy bynnag mae'n ewyllysiau, a bydd yn penodi y dyn isaf drosto. "
4:15 Yr wyf yn, brenin Nebuchodonosor, Gwelodd freuddwyd hon. Ac felly i chi, Beltesassar, Rhaid esbonio yn gyflym i mi y dehongliad gan nad yw pob ddoethion fy nheyrnas yn gallu datgan ystyr i mi. Ond eich bod yn gallu am fod ysbryd y duwiau sanctaidd ynot.
4:16 yna Daniel, a'i enw Beltesassar, Dechreuodd dawel i feddwl o fewn ei hun am tua un awr, ac mae ei feddyliau cythryblus iddo. Ond ymatebodd y brenin, gan ddweud, "Beltesassar, peidiwch â gadael i'r freuddwyd a'i dehongliad aflonyddu arnoch. "Atebodd Beltesassar, a dywedodd, "Mae fy arglwydd, y freuddwyd hon ar gyfer y rhai sy'n eich casáu, a gall ei ddehongliad fod ar gyfer eich gelynion.
4:17 Mae'r goeden eich bod yn gweld yn aruchel a chryf; ei uchder yn cyrraedd tua'r nefoedd, a gellid ei gweld ar draws y byd i gyd.
4:18 A'i changhennau yn brydferth iawn, a'i ffrwyth toreithiog iawn, ac ynddo roedd bwyd ar gyfer yr holl. tani, drigasant y bwystfil y maes, ac yn ei changhennau, ar adar yr awyr yn aros.
4:19 Mae'n chi, O frenin, sydd wedi bod yn uchel ei barch yn fawr, ac yr ydych wedi tyfu yn gryf. A'ch bod wedi cynyddu eich grym, ac mae'n cyrraedd tuag nefoedd, a bod eich rheol yw eithafoedd y ddaear.
4:20 Eto y brenin hefyd yn gweld wyliedydd a sanct yn disgyn o'r nef ac yn dweud: 'Torri i lawr y goeden ac yn gwasgaru ei; Fodd bynnag,, adael boncyff ei wreiddiau yn y ddaear, a gadael iddo eu rhwymo gyda haearn a phres, ymhlith y planhigion cyfagos, a gadael iddo gael ei taenellu gwlith y nefoedd, a bydded ei bwydo fod gyda'r anifeiliaid gwyllt, tan saith cyfnodau o amser yn mynd heibio iddo. '
4:21 Mae hyn yn y dehongliad o'r dyfarniad y Goruchaf, sydd wedi cyrraedd fy arglwydd, y brenin.
4:22 Byddant yn eich ddiarddel o blith dynion, a bydd eich annedd fod yng nghanol yr anifeiliaid a'r anifeiliaid gwyllt, a byddwch yn bwyta gwair fel ych, a byddwch yn cael drensio gyda gwlith y nefoedd. Yn yr un modd, Bydd saith cyfnodau o amser yn pasio dros chi, nes eich bod yn gwybod bod y Goruchaf Un rheolau dros y deyrnas o ddynion, ac ei roi i bwy bynnag mae'n ewyllysiau.
4:23 Ond, gan ei fod yn gorchmynnodd fod y boncyff ei wreiddiau, hynny yw, y goeden, Dylid gadael ar ôl, Bydd dy deyrnas yn cael ei adael ar eich cyfer, ar ôl i chi wedi sylweddoli bod pŵer yn dod o dwyfoldeb.
4:24 Oherwydd hyn, O frenin, gadewch fy nghyngor yn dderbyniol i chi. Ac yn gyfnewid eich pechodau ag elusen, a bod eich camweddau gyda drugaredd tuag at y tlawd. Efallai y bydd yn maddau eich troseddau. "
4:25 Daeth yr holl bethau hyn ar y brenin Nebuchodonosor.
4:26 Ar ôl diwedd y deuddeng mis, yr oedd yn mynd am dro yn y palas Babilon.
4:27 A'r brenin a siarad yn uchel, gan ddweud, "Nid yw hyn yn y Babilon fawr, a adeiledais, fel cartref y deyrnas, trwy nerth fy ngallu ac yng ngogoniant fy rhagoriaeth?"
4:28 Ac er bod y geiriau yn dal yn geg y brenin, llais rhuthro i lawr o'r nefoedd, "Er mwyn i chi, O frenin Nebuchodonosor, dywedir: 'Bydd eich deyrnas yn cael eu cymryd oddi arnoch,
4:29 a byddant yn eich ddiarddel o blith dynion, a bydd eich annedd fod yng nghanol yr anifeiliaid a'r anifeiliaid gwyllt. Byddwch yn bwyta gwair fel ych, a bydd saith gwaith yn pasio dros chi, nes eich bod yn gwybod bod y Goruchaf Un rheolau yn nheyrnas dynion, ac ei roi i bwy bynnag mae'n ewyllysiau. ' "
4:30 Mae'r un awr, y ddedfryd ei gyflawni ar Nebuchodonosor, ac yr oedd yn cael ei yrru i ffwrdd o blith dynion, ac efe yn bwyta gwair fel ych, ac mae ei gorff ei drensio gyda gwlith y nefoedd, hyd ei wallt wedi cynyddu fel y plu eryrod, a'i ewinedd fel y rhai o adar.
4:31 Felly, ar ddiwedd y dyddiau hyn, Yr wyf yn, Nebuchodonosor, ddyrchafu fy llygaid i'r nefoedd, a fy meddwl ei adfer i mi. Ac yr wyf yn bendithio y Goruchaf, ac yr wyf yn canmol ac yn ogoneddu ef sy'n byw byth. Ar gyfer ei bwer yn bŵer dragwyddol, a'i frenhiniaeth yn dod o genhedlaeth i genhedlaeth.
4:32 A holl drigolion y ddaear yn cael eu dywedir fel dim byd o'i flaen. I fod yn gweithredu yn ôl ei ewyllys ei hun, gyda'r trigolion y ddaear yn union fel gyda'r trigolion sanctaidd y nefoedd. Ac nid oes neb a all wrthsefyll ei law, neu ddweud wrtho, "Pam ydych chi wedi gwneud hyn?"
4:33 Ar yr un pryd, fy meddwl yn ôl i mi, ac yr wyf yn cyrraedd yr anrhydedd a gogoniant fy mrenhiniaeth. Ac mae fy ymddangosiad Rhoddwyd yn ôl i mi. A fy pendefigion ac mae fy ynadon sydd eu hangen i mi. Ac yr wyf yn ei adfer i'w fy nheyrnas, a hyd yn oed mwy fawredd ei ychwanegu i mi.
4:34 felly yr wyf yn, Nebuchodonosor, bellach yn canmol, a chwyddo, ac y gogoneddont Brenin y nefoedd, oherwydd bod ei holl waith a'r barnedigaethau ei ffordd yn wir, a'r rhai sy'n mynd allan yn haerllugrwydd, ei fod yn gallu dod â isel.

Daniel 5

5:1 Belsassar, y brenin, gwnaeth wledd fawr i fil o'i bendefigion, ac mae pob un ohonynt yn yfed yn ôl ei oedran.
5:2 Ac felly, pan gawsant eu feddw, roedd cyfarwyddyd y dylai lestri aur ac arian yn cael eu dwyn, mae Nebuchodonosor, ei dad, wedi gwneud i ffwrdd oddi wrth y deml, a oedd yn Jerwsalem, fel bod y brenin, ac mae ei bendefigion, a'i wragedd, ac mae'r ordderchadon, Gallai yfed oddi wrthynt.
5:3 Yna y llestri aur ac arian eu cyflwyno, yr oedd wedi cynnal i ffwrdd oddi wrth y deml ac a oedd wedi bod yn Jerwsalem, a'r brenin, ac mae ei bendefigion, gwragedd, a ordderchadon, yn yfed oddi wrthynt.
5:4 Eu bod yn yfed gwin, ac maent yn canmol eu duwiau o aur, ac arian, pres, haearn, a phren a charreg.
5:5 Yn yr un awr, roedd yn ymddangos bysedd, fel o law dyn, ysgrifennu ar wyneb y wal, gyferbyn â'r canhwyllbren, yn palas y brenin. A'r brenin a welwyd y rhan o'r llaw a ysgrifennodd.
5:6 Yna wynepryd y brenin ei newid, ac mae ei feddyliau yn tarfu arno, a chollodd ei hunan-reolaeth, ac ei liniau taro yn erbyn un arall.
5:7 A'r brenin a waeddodd allan yn uchel ar eu cyfer i ddod yn y astrologers, Caldeaid, a brudwyr. A'r brenin a gyhoeddwyd at y doethion Babilon, gan ddweud, "Pwy bynnag fydd yn darllen yr ysgrifen hon ac yn gwneud yn hysbys i mi bydd ei ddehongliad yn cael ei gwisgo â phorffor, a bydd yn rhaid cadwyn aur am ei wddf, a bydd yn drydydd yn fy nheyrnas. "
5:8 Yna, Daeth yn yr holl ddoethion y brenin, ond gallent naill darllen yr ysgrifen, nac yn datgelu y dehongliad i'r brenin.
5:9 Felly, brenin Belsassar yn eithaf dryslyd, ac mae ei wyneb ei newid, a hyd yn oed ei bendefigion eu tarfu.
5:10 Ond y frenhines, oherwydd yr hyn oedd wedi digwydd i'r brenin a'i uchelwyr, mynd i mewn i'r tŷ wledd. A hi a siarad allan, gan ddweud, "O frenin, byw am byth. Peidiwch â gadael i'ch meddyliau eich drysu, ni ddylid eich wyneb yn cael ei newid.
5:11 Mae yna ddyn yn dy deyrnas, sydd â'r ysbryd y duwiau sanctaidd o fewn ei hun, ac yn nyddiau eich tad, gwybodaeth a doethineb a ganfuwyd yn ef. Am brenin Nebuchodonosor, eich tad, penodwyd ef yn arweinydd y astrologers, swynwyr, Caldeaid, a brudwyr, hyd yn oed eich tad, Rwy'n dweud wrthych, O frenin.
5:12 Am fwy o ysbryd, a rhagwelediad, a dealltwriaeth, a dehongli breuddwydion, a dadlennol o gyfrinachau, a'r ateb at anawsterau a ganfuwyd yn ef, hynny yw, yn Daniel, i bwy roddodd y brenin yr enw Beltesassar. Nawr, Felly,, gadewch i Daniel gael ei alw, a bydd yn esbonio'r dehongliad. "
5:13 Yna Daniel yn dod i mewn o flaen y brenin. A'r brenin a siarad ag ef, gan ddweud, "Ydych chi'n Daniel, o feibion ​​y gaethglud Jwda, pwy fy nhad arwain y brenin allan o Jwdea?
5:14 Yr wyf wedi clywed ohonoch, bod gennych y ysbryd y duwiau, a bod mwy o wybodaeth, yn ogystal â dealltwriaeth a doethineb, wedi cael eu darganfod mewn chi.
5:15 Ac yn awr y astrologers doeth wedi llunio fy mhresenoldeb, fel ag i ddarllen yr ysgrifen hon ac i ddatgelu i mi ei ddehongliad. Ac nid oeddent yn gallu dweud wrthyf ystyr ysgrifennu hwn.
5:16 Ymhellach, Yr wyf wedi clywed amdanoch chi eich bod yn gallu dehongli pethau aneglur a datrys anawsterau. Felly, yna, os ydych yn llwyddo i ddarllen yr ysgrifen, ac wrth ddatgelu ei ddehongliad, byddwch yn cael eich gwisgo â phorffor, a bydd gennych gadwyn o aur o amgylch eich gwddf, a chi fydd y trydydd arweinydd yn fy nheyrnas. "
5:17 I'r diben hwn Daniel ymateb drwy ddweud yn uniongyrchol at y brenin, "Dylai eich gwobrau fod i chi eich hun, ac mae'r rhoddion eich tŷ efallai y byddwch yn rhoi i un arall, ond darllenaf i chi ysgrifennu, O frenin, a byddaf yn datgelu i chi ei ddehongliad.
5:18 O frenin, rhoddodd y Duw Goruchaf i Nebuchodonosor, eich tad, teyrnas a mawredd, gogoniant ac anrhydedd.
5:19 Ac oherwydd y mawredd a roddodd iddo ef, holl bobloedd, llwythau, ac ieithoedd crynu ac yn ofni ef. Pwy bynnag roedd yn dymuno, ef i farwolaeth; a phwy bynnag roedd yn dymuno, dinistriodd; a phwy bynnag roedd yn dymuno, ef dyrchafodd; a phwy bynnag roedd yn dymuno, mae'n gostwng.
5:20 Ond pan codi ei galon oedd i fyny ac mae ei ysbryd yn caledu yn haerllugrwydd, cafodd ei ddiswyddo o'r orsedd ei deyrnas a'i ogoniant ei gymryd i ffwrdd.
5:21 Ac yr oedd yn ddiarddel o'r feibion ​​dynion, ac felly ei galon ei osod yng nghanol yr anifeiliaid, ac mae ei dŷ oedd gyda'r asynnod gwyllt, ac efe yn bwyta gwair fel ych, ac mae ei gorff ei drensio gyda gwlith y nefoedd, hyd nes y sylweddolodd fod y Goruchaf yn dal pŵer dros y deyrnas dynion, ac y bydd pwy bynnag fod yn dymuno, bydd yn gosod drosto.
5:22 Yn yr un modd, chi, ei fab Belsassar, heb ymostwng eich calon, er eich bod yn gwybod yr holl bethau hyn.
5:23 Ond yr ydych wedi codi eich hun i fyny yn erbyn yr Arglwydd y nefoedd. A'r llestri ei dŷ wedi eu cyflwyno cyn i chi. A ydych yn, a'ch tywysogion, a'ch gwragedd, a bod eich ordderchadon, cael win yfed oddi wrthynt. Yn yr un modd, rydych wedi canmol y duwiau o arian, ac aur, a phres, haearn, a phren a charreg, sydd ddim yn gweld, nac yn clywed, nac yn teimlo, ac eto nid ydych wedi gogoneddu Duw sy'n dal eich anadl a'ch holl ffyrdd yn ei law.
5:24 Felly, fod wedi anfon y rhan o'r llaw sydd wedi ysgrifennu hwn, sydd wedi eu hysgythru.
5:25 Ond mae hyn yn yr ysgrifen sydd wedi cael ei dyfarnu: Mwng, THECEL, Prif oleuadau.
5:26 Ac mae hyn yn y dehongliad o'r geiriau. Mwng: Duw wedi rhifo dy deyrnas, ac mae wedi ei orffen.
5:27 THECEL: ydych wedi bod yn pwyso ar y graddfeydd a dod o hyd yn brin.
5:28 Prif oleuadau: dy deyrnas wedi ei rhannu ac wedi ei roi i'r Mediaid a'r Persiaid.
5:29 Yna, drwy orchymyn y brenin, Roedd Daniel wedi gwisgo â phorffor, a chadwyn o aur ei osod o amgylch ei wddf, ac yr oedd yn cyhoeddi yr hwn oedd yn daliodd pŵer fel y trydydd yn y deyrnas.
5:30 Dyna un noson, brenin Belsassar y Chaldean ei ladd.
5:31 Ac Darius y Mede llwyddo i deyrnas, yn oed chwe deg a dwy flynedd.

Daniel 6

6:1 Mae'n falch Darius, ac felly cafodd ei benodi'n dros y deyrnas 120 lywodraethwyr, i'w gosod ar hyd ei deyrnas gyfan.
6:2 A thros y rhain, tri arweinydd, ohonynt Daniel yn un, fel y byddai'r llywodraethwyr yn atebol iddynt ac y byddai'r brenin yn cael unrhyw drafferth.
6:3 Ac felly Daniel rhagori yn anad dim arweinwyr a llywodraethwyr, gan fod mwy o ysbryd Duw oedd ynddo ef.
6:4 Ymhellach, y brenin yn ystyried gosod ef dros y deyrnas gyfan; ac ar hynny y mae arweinwyr a llywodraethwyr yn ceisio dod o hyd i gwyn yn erbyn Daniel ac o blaid y brenin. A gallent ddod o hyd unrhyw achos, neu hyd yn oed amheuaeth, oherwydd ei fod yn ffyddlon, ac nid oes unrhyw ddiffyg neu amheuaeth Daethpwyd o hyd ynddo ef.
6:5 Felly, Dywedodd y dynion hyn, "Ni fyddwn yn dod o hyd i unrhyw gŵyn yn erbyn Daniel hwn, oni bai ei fod yn erbyn y gyfraith ei Dduw. "
6:6 Yna y mae arweinwyr a llywodraethwyr yn cymryd y brenin o'r neilltu yn breifat ac yn siarad ag ef yn y ffordd hon: "Brenin Dareius, byw am byth.
6:7 Mae'r holl arweinwyr dy deyrnas, yr ynadon a llywodraethwyr, y Seneddwyr a barnwyr, cael cyngor a gymerwyd y dylai archddyfarniad ymerodrol a edict yn cael ei gyhoeddi, fel bod pawb sy'n gofyn unrhyw ddeiseb o unrhyw dduw neu ddyn am ddeg diwrnod ar hugain, ac eithrio ohonoch, O frenin, Bydd yn cael ei bwrw i ffau y llewod.
6:8 Nawr, Felly,, O frenin, cadarnhau y farn hon ac ysgrifennwch y archddyfarniad, fel bod yr hyn a sefydlwyd gan y Mediaid ac efallai na fydd Persians ei newid, ac ni fydd neb yn cael troseddu iddo. "
6:9 Ac felly y brenin Dareius a nodir y dyfarniad ac wedi sefydlu ei.
6:10 Nawr pan glywodd Daniel o hyn, sef, bod y gyfraith wedi cael ei sefydlu, aeth ei dy, ac, agor y ffenestri yn ei ystafell uchaf tuag at Jerwsalem, Plygodd i lawr dair gwaith y dydd, ac efe addoli a rhoddodd ddiolch cyn ei Dduw, gan ei fod wedi bod yn gyfarwydd â gwneud yn flaenorol.
6:11 Felly, dynion hyn, holi ddiwyd, darganfod bod Daniel yn gweddïo a gwneud ymbil at ei Dduw.
6:12 Ac maent yn cysylltu ac yn siarad â'r brenin am y edict. "O frenin, wnaethoch chi Nid yw archddyfarniad bod bob dyn sy'n gwneud cais i unrhyw un o'r duwiau neu ddynion am ddeg diwrnod ar hugain, ac eithrio i chi eich hun, O frenin, yn cael eu bwrw i ffau y llewod?"I ba atebodd y brenin, gan ddweud, "Mae'r ddedfryd yn wir, ac yn ôl yr archddyfarniad y Mediaid a'r Persiaid, Nid yw'n gyfreithlon i torri ei. "
6:13 Yna maent atebodd ac a ddywedodd gerbron y brenin, "Daniel, o feibion ​​y gaethglud Jwda, Nid yn pryderu am eich gyfraith, nac am y dyfarniad eich bod wedi sefydlu, ond dair gwaith y dydd mae'n gweddïo ei ddeisyfiad. "
6:14 Nawr, pan fydd y brenin wedi clywed y geiriau hyn, drwg oedd ganddo fawr, ac, ar ran y Daniel, efe a osododd ei galon i ryddhau iddo, a llafuriodd hyd yn oed hyd fachlud haul i'w achub.
6:15 Ond mae dynion hyn, gan wybod y brenin, dywedodd wrtho, "Ti'n gwybod, O frenin, bod cyfraith y Mediaid a'r Persiaid yw na fydd pob gorchymyn y mae'r brenin wedi sefydlu ei newid. "
6:16 Yna gorchmynnodd y brenin, a hwy a ddygasant Daniel ac a'i bwriasant ef i ffau y llewod. A'r brenin a ddywedodd wrth Daniel, "Mae eich Duw, yr ydych bob amser yn gwasanaethu, bydd ef ei hun i chi am ddim. "
6:17 A charreg dygwyd, a chafodd ei gosod dros geg y ffau, y mae'r brenin selio gyda'i modrwy hun, a gyda modrwy ei bendefigion, fel na fyddai unrhyw un yn gweithredu yn erbyn Daniel.
6:18 A'r brenin a aeth ymaith i'w gartref, ac efe a aeth i'r gwely heb fwyta, ac nid yw bwyd yn cael ei osod ger ei fron ef, ar ben hynny, hyd yn oed yn cysgu ffoi oddi wrtho.
6:19 Yna y brenin, cael ei hun i fyny ar olau cyntaf, Aeth yn gyflym i ffau'r llewod.
6:20 Ac yn dod yn agos at y ffau, efe a lefodd â llef ddagreuol i Daniel ac yn siarad ag ef. "Daniel, gwas y Duw byw, eich Duw, yr ydych yn eu gwasanaethu bob amser, ydych chi'n credu ei fod wedi bodoli i chi am ddim oddi wrth y llewod?"
6:21 a Daniel, ateb y brenin, Dywedodd, "O frenin, byw am byth.
6:22 Fy Nuw wedi anfon ei angel, ac mae wedi cau cegau y llewod, ac nid ydynt wedi niweidio fy, oherwydd ger ei fron ef cyfiawnder wedi ei ganfod mewn fi, ac, hyd yn oed cyn i chi, O frenin, Rwyf wedi cyflawni unrhyw drosedd. "
6:23 Yna roedd y brenin hynod falch iddo, a gorchmynnodd y dylai Daniel yn cael eu cymryd allan o'r ffau. A Daniel ei dynnu allan o'r ffau, ac ni clwyf chanfuwyd ynddo ef, oherwydd ei fod yn credu yn ei Dduw.
6:24 Ar ben hynny, trwy orchymyn y brenin, dynion hynny eu dwyn a oedd wedi cyhuddo Daniel, ac yr oeddent yn bwrw i mewn ffau y llewod ', maent, a'u meibion, a'u gwragedd, ac nid oeddent yn cyrraedd y gwaelod y ffau cyn i'r llewod yn eu hatafaelu a'u malu eu holl esgyrn.
6:25 Yna ysgrifennodd y brenin Dareius at yr holl bobloedd, llwythau, ac ieithoedd annedd yn yr holl dir. "Boed heddwch yn cael ei gynyddu gyda chi.
6:26 Mae'n cael ei sefydlu drwy hyn gan fy archddyfarniad sy'n, yn fy holl ymerodraeth ac mae fy nheyrnas, byddant yn dechrau grynu ac ofni Duw Daniel. Canys efe yw y byw a thragwyddol Dduw am byth, ac ni fydd yn ei deyrnas yn cael ei dinistrio, a bydd ei nerth para am byth.
6:27 Ef yw Liberator a'r gwaredwr, arwyddion a rhyfeddodau yn y nefoedd ac ar y ddaear yn perfformio, sydd wedi rhyddhau Daniel o'r ffau y llewod. "
6:28 Wedi hynny, Parhaodd Daniel trwy deyrnasiad Dareius tan deyrnasiad Cyrus, mae'r Persian.

Daniel 7

7:1 Yn y flwyddyn gyntaf o Belsassar, brenin Babilon, Gwelodd Daniel breuddwyd a gweledigaeth yn ei ben ar ei wely. A, ysgrifennu i lawr y freuddwyd, roedd yn deall ei fod mewn modd cryno, ac felly, crynhoi ei tersely, dywedodd:
7:2 Gwelais yn fy ngweledigaeth yn y nos, ac wele, y pedwar gwynt y nefoedd yn ymladd ar y môr mawr.
7:3 A phedwar bwystfil mawr, yn wahanol oddi wrth ei gilydd, esgynnodd o'r môr.
7:4 Roedd y cyntaf fel llewes ac roedd gan y adenydd eryr. Yr wyf yn gwylio fel ei adenydd yn cael eu pluo i ffwrdd, a chafodd ei godi oddi wrth y ddaear a sefyll ar ei draed fel dyn, a chalon dyn rhoddwyd iddo.
7:5 Ac wele, anifail arall, fel arth, yn sefyll i un ochr, ac yr oedd tair rhes yn ei geg ac yn ei ddannedd, ac maent yn siarad iddo yn y modd hwn: "Cyfod, ddifa llawer cnawd. "
7:6 Ar ôl hyn, Yr wyf yn gwylio, ac wele, arall fel llewpard, ac roedd ganddi adenydd fel aderyn, pedwar arno, a phedwar phenaethiaid oedd ar y bwystfil, a rhoddwyd iddo.
7:7 Ar ôl hyn, Yr wyf yn gwylio yn y weledigaeth y nos, ac wele, pedwerydd bwystfil, ofnadwy ac eto rhyfeddol, ac yn hynod gryf; roedd ganddi ddannedd o haearn mawr, bwyta mathru eto, ac yn sathru i lawr y gweddill â'i draed, ond yr oedd yn wahanol i'r anifeiliaid eraill, yr wyf wedi ei weld cyn iddo, ac yr oedd deg corn.
7:8 Yr wyf yn ystyried y cyrn, ac wele, Cododd corn bach arall o ganol ohonynt. A thri o'r cyrn cyntaf gwreiddio gan ei bresenoldeb. Ac wele, lygaid fel llygaid dyn oedd mewn corn hwn, a cheg bethau annaturiol siarad.
7:9 Yr wyf yn gwylio nes y gorseddau yn eu sefydlu, a hynafol o ddyddiau eistedd i lawr. Ei wisg yn radiant fel eira, a gwallt ei ben fel gwlân glân; ei orsedd yn fflamau o dân, ei olwynion wedi ei osod ar dân.
7:10 Mae afon o dân yn rhuthro allan o'i bresenoldeb. Miloedd ar filoedd yn gweinidogaethu iddo, a deng mil o weithiau gannoedd o filoedd a fynychwyd ger ei fron ef. Dechreuodd y treial, ac agorwyd y llyfrau.
7:11 Yr wyf yn gwylio oherwydd y llais y geiriau mawr y mae'r corn yn llefaru, a gwelais fod y bwystfil wedi cael eu dinistrio, ac mae ei chorff ei ddifetha ac wedi cael eu trosglwyddo i gael eu llosgi â thân.
7:12 Yn yr un modd, grym y bwystfilod eraill ei gymryd i ffwrdd, ac amser cyfyngedig o fywyd penodwyd iddynt, tan un adeg ac un arall.
7:13 Yr wyf yn gwylio, Felly,, yng ngweledigaeth y nos, ac wele, gyda chymylau'r nef, un fel mab dyn yn cyrraedd, ac aeth at yr holl ffordd at y hynafol o ddyddiau, ac maent cyflwynwyd ef ger ei fron ef.
7:14 Ac efe a roddodd bŵer iddo, ac anrhydedd, ac y deyrnas, a holl bobloedd, llwythau, a bydd iaith ei wasanaethu. Mae ei pŵer yn bŵer dragwyddol, Ni fydd yn cael ei gymryd i ffwrdd, a'i deyrnas, un na fydd yn cael ei lygru.
7:15 Fy ysbryd oedd ofn. Yr wyf yn, Daniel, yn ofni ar y pethau hyn, a gweledigaethau fy mhen tarfu mi.
7:16 Yr wyf yn mynd at un o'r cynorthwywyr a gofynnodd y gwir oddi wrtho am yr holl bethau hyn. Dywedodd wrthyf y dehongliad o'r geiriau, ac efe gyfarwyddo i mi:
7:17 "Mae'r pedwar bwystfilod mawr pedwar teyrnasoedd, a fydd yn codi oddi ar y ddaear.
7:18 Ac eto, mae'n saint y Goruchaf Dduw a fydd yn derbyn y deyrnas, a byddant yn dal y deyrnas o'r genhedlaeth hon, ac am byth bythoedd. "
7:19 Ar ôl hyn, Roeddwn i eisiau dysgu ddiwyd am y pedwerydd bwystfil, a oedd yn wahanol iawn i bob, ac yn hynod ofnadwy; ei ddannedd a chrafangau oedd o haearn; efe a ysodd a'u malu, a'r gweddill efe sathru gyda'i draed;
7:20 ac am y deg corn, y mae ef wedi ei gael ar ei ben, ac am y llall, a oedd wedi ymddangos o, cyn mae tri cyrn syrthiodd, ac am hynny corn a oedd wedi llygaid a cheg pethau mawr sy'n siarad, ac a oedd yn fwy pwerus na'r gweddill.
7:21 Yr wyf yn gwylio, ac wele, y corn a wnaed ryfel yn erbyn y rhai sanctaidd ac yn bodoli drostynt,
7:22 hyd nes y bydd Hynafol y dyddiau a ddaethant ac a roddodd barn i'r rhai sanctaidd y Goruchaf One, a'r amser cyrraedd, ac mae'r rhai sanctaidd a gafwyd y deyrnas.
7:23 Ac fel hyn y dywedodd, "Bydd y pedwerydd bwystfil fydd y bedwaredd frenhiniaeth ar y ddaear, a fydd yn fwy na'r holl deyrnasoedd, Bydd a ddifa yr holl ddaear, a bydd yn sathru a malwch ei.
7:24 Ar ben hynny, Bydd y deg corn o'r un deyrnas yn ddeg brenhinoedd, a bydd un arall yn codi i fyny ar eu hôl, a bydd yn gryfach na'r rhai ger ei fron ef, a bydd yn dod i lawr tri brenin.
7:25 A bydd yn siarad yn eiriau yn erbyn y Goruchaf One, a bydd yn gwacáu y rhai sanctaidd y Goruchaf, a bydd yn meddwl am yr hyn y byddai'n ei gymryd i newid yr amserau a'r deddfau, a byddant yn cael yn ei law hyd amser, ac amseroedd, a hanner amser.
7:26 A bydd treial yn dechrau, er mwyn ei nerth yn cael ei gymryd i ffwrdd, ac yn cael ei falu, a bod yn dadwneud yr holl ffordd i ben.
7:27 Eto y deyrnas, a grym, a mawredd y deyrnas, sydd dan yr holl nefoedd, gael ei roi i bobl y rhai sanctaidd y Goruchaf, y mae ei frenhiniaeth yn frenhiniaeth dragwyddol, a bydd yr holl frenhinoedd gwasanaethu ac ufuddhau iddo. "
7:28 A dyma yw diwedd y neges. Yr wyf yn, Daniel, Roedd tarfu fawr gan fy meddyliau, ac mae fy hwyliau ei newid ynof, ond yr wyf yn cadw y neges yn fy nghalon.

Daniel 8

8:1 Yn y drydedd flwyddyn o deyrnasiad Belsassar y brenin, Ymddangosodd gweledigaeth i mi. Ar ôl hynny yr wyf wedi gweld yn y dechrau, Yr wyf yn, Daniel,
8:2 Gwelodd yn fy ngweledigaeth, fy mod yn yn y brifddinas o Susa, sef oddeutu Elam, ac eto gwelais yn y weledigaeth fy mod dros borth Ulai.
8:3 Ac yr wyf yn codi i fyny fy llygaid a gweld, ac wele, hwrdd sengl sefyll o flaen y gors, cael dau gorn uchel, ac un yn uwch na'r llall ac yn tyfu uwch eto.
8:4 Ar ôl hyn, Gwelais yr hwrdd chwifio ei gyrn yn erbyn y Gorllewin, ac yn erbyn y Gogledd, ac yn erbyn y Meridian, ac ni allai holl anifeiliaid wrthsefyll ef, nac yn cael ei rhyddhau o'i law, ac efe a wnaeth yn ôl ei ewyllys ei hun, a daeth yn wych.
8:5 Ac yr wyf yn deall, ac wele, daeth ef gafr ymhlith hi-geifr o'r Gorllewin uwchben wyneb y ddaear gyfan, ac nid oedd yn cyffwrdd y ddaear. Ymhellach, roedd gan y mae'n gafr corn preeminent rhwng ei lygaid.
8:6 Ac efe a aeth yr holl ffordd i'r hwrdd nad oedd gan y cyrn, yr wyf wedi gweld yn sefyll o flaen y porth, ac efe a redodd tuag ato yn yr heddlu ei gryfder.
8:7 A phan cysylltu yn agos at yr hwrdd, cafodd ei gandryll yn ei erbyn, ac efe a drawodd yr hwrdd, a thorri ei ddau gorn, ac ni allai yr hwrdd wrthsefyll ef, ac wedi iddo fwrw ef i lawr ar y ddaear, efe a sathru ef, ac nid oes unrhyw un yn gallu rhyddhau yr hwrdd o'i law.
8:8 Ond mae'r ef gafr ymhlith hi-geifr daeth yn hynod fawr, ac wedi iddo ffynnu, y corn mawr ei chwalu, a bedwar corn yn codi i fyny oddi tano drwy gyfrwng pedwar gwynt y nefoedd.
8:9 Ond daeth o un ohonynt ymlaen un corn bach, a daeth wych yn erbyn y Meridian, ac yn erbyn y Dwyrain, ac yn erbyn y cryfder.
8:10 Ac yr oedd yn chwyddo hyd yn oed tuag at gryfder y nefoedd, ac mae'n taflodd i lawr rhai o gryfder ac y sêr, ac mae'n sathru nhw.
8:11 Ac yr oedd yn chwyddo, hyd yn oed i'r arweinydd y cryfder, ac roedd yn cymryd i ffwrdd oddi wrtho aberth parhaus, a bwrw i lawr y lle ei gysegr.
8:12 Ac y fantais roddwyd iddo yn erbyn y aberth parhaus, oherwydd y pechodau, a bydd gwirionedd yn cael ei daro i lawr i'r ddaear, a bydd yn gweithredu, a bydd yn ffynnu.
8:13 Ac yr wyf yn clywed un o'r rhai sanctaidd yn siarad, a dywedodd un sant i un arall, (Yr wyf yn gwybod nad oedd yn siarad i bwy,) "Beth yw maint y weledigaeth, ac aberth parhaus, ac pechod y anghyfannedd, sydd wedi digwydd, ac y cysegr a chryfder, a fydd yn cael ei sathru?"
8:14 Ac efe a ddywedodd wrtho, "O'r nos tan y bore, 2300 diwrnod, ac felly bydd y cysegr yn cael ei glanhau. "
8:15 Ond daeth i basio, pryd fi, Daniel, Gwelodd y weledigaeth a'r gofyn am ddealltwriaeth y, wele, yna safodd yn fy ngolwg rhywbeth tebyg i ymddangosiad o ddyn.
8:16 A chlywais lais dyn yn Ulai, ac efe a alwodd allan a dywedodd, "Gabriel, gwneud hyn yn un yn deall y weledigaeth. "
8:17 Ac efe a ddaeth, ac a safodd wrth ymyl lle'r oeddwn yn sefyll, a phan cysylltu, Syrthiais ar fy wyneb, crynu, a dywedodd wrthyf, "Deall, fab dyn, ei gyfer yn y amser y diwedd, bydd y weledigaeth yn cael ei chyflawni. "
8:18 A phan siaradodd â mi, Syrthiais ymlaen ar y ddaear, ac felly efe a gyffyrddodd fi a sefyll yn fy unionsyth.
8:19 Ac efe a ddywedodd wrthyf, "Byddaf yn datgelu i chi yr hyn y mae'r pethau yn y dyfodol yn y cystudd cynharach, am y tro wedi ei ben.
8:20 Mae'r hwrdd, a welodd chi gael chyrn, yw brenin y Mediaid a'r Persiaid.
8:21 Ymhellach, y mae'n gafr ymhlith hi-geifr yw brenin y Groegiaid, a'r corn mawr, a oedd rhwng ei lygaid, yr un un, y brenin cyntaf.
8:22 ac ers, ar ôl cael ei dryllio, yna tyfodd pedwar yn ei le, Bydd pedwar brenhinoedd yn codi i fyny oddi wrth ei bobl, ond nid yn ei nerth.
8:23 Ac ar ôl eu teyrnasiad, pryd y bydd yn cael ei gynyddu anwireddau, bydd yn codi brenin wyneb digywilydd a deall trafodaethau.
8:24 A bydd ei fantais ei gryfhau, ond nid gan ei fath o rym, a heblaw am yr hyn a bydd yn gallu ymddiried, bydd popeth yn cael ei ddileu, a bydd yn ffynnu, a bydd yn gweithredu. A bydd yn gweithredu'r llwyddiannus a phobl y saint,
8:25 yn ôl ei ewyllys, a bydd brad cael ei arwain gan ei law. A bydd ei galon yn cael ei chwyddo, a chan y digonedd o bopeth bydd yn lladd llawer, a bydd yn codi i fyny yn erbyn yr Arglwydd yr arglwyddi, a bydd yn cael ei daro i lawr heb law.
8:26 A gweledigaeth yr hwyr a'r bore, a gafodd ei dweud, yn wir. Felly, mae'n rhaid i chi selio'r weledigaeth, achos, ar ôl llawer o ddyddiau, bydd yn digwydd. "
8:27 ac yr wyf yn, Daniel, dihoeni ac yn sâl am rai dyddiau, a phan oeddwn wedi codi fy hun i fyny, Rwy'n perfformio gweithiau y brenin, ac roeddwn yn rhyfeddu at weledigaeth, ac nid oedd neb a allai ddehongli.

Daniel 9

9:1 Yn y flwyddyn gyntaf i Dareius, mab Ahasferus, o epil y Mediaid, a deyrnasai dros y deyrnas y Caldeaid,
9:2 yn y flwyddyn gyntaf o'i deyrnasiad, Yr wyf yn, Daniel, deall yn y llyfrau y nifer o flynyddoedd, yn ymwneud â gair yr Arglwydd a ddaeth at Jeremeia, y proffwyd, y byddai anghyfannedd Jerwsalem yn cael ei gwblhau yn saith deg o flynyddoedd.
9:3 Ac yr wyf yn gosod fy wyneb at yr Arglwydd, fy Nuw, i ofyn ac ymbil gyda ymprydio, a sachliain, a lludw.
9:4 Ac yr wyf yn gweddïo ar yr Arglwydd, fy Nuw, ac yr wyf yn cyfaddef, a dywedais, "Rwy'n erfyn i chi, O Arglwydd Dduw, mawr ac ofnadwy, cadw'r cyfamod a thrugaredd i'r rhai sy'n dy garu di ac yn cadw dy orchmynion.
9:5 Yr ydym wedi pechu, rydym wedi ymrwymo anwiredd, rydym yn ymddwyn impiously ac wedi tynnu'n ôl, ac rydym wedi troi o'r neilltu oddi wrth dy orchmynion yn ogystal â'ch barn.
9:6 Nid ydym wedi ufuddhau eich gweision, y proffwydi, sydd wedi siarad yn eich enw wrth ein brenhinoedd, ein harweinwyr, ein tadau, ac mae'r holl bobl y wlad.
9:7 Er mwyn eich, O Arglwydd, yw cyfiawnder, ond i ni yw dryswch o wyneb, yn union fel y mae ar y diwrnod hwn i wŷr Jwda, a thrigolion Jerwsalem, a holl Israel, ar gyfer y rhai sydd yn agos a'r rhai sy'n bell i ffwrdd, yn yr holl diroedd yr ydych wedi gyrru nhw, oherwydd eu hanwireddau y maent wedi pechu yn dy erbyn.
9:8 O Arglwydd, i ni yn perthyn dryswch o wyneb: i'n brenhinoedd, ein harweinwyr, a'n tadau, sydd wedi pechu.
9:9 Ond i chi, yr Arglwydd ein Duw, yw trugaredd a gymod, ar gyfer yr ydym wedi tynnu oddi wrthych,
9:10 ac nid ydym wedi gwrando ar lais yr Arglwydd, ein Duw, fel ag i rodio yn ei gyfraith, a sefydlodd ar ein cyfer gan ei weision, y proffwydi.
9:11 A holl Israel wedi droseddasant dy gyfraith ac wedi troi i ffwrdd, Nid yw gwrando ar eich llais, ac felly mae'r condemniad a'r felltith, sydd wedi ei ysgrifennu yn llyfr Moses, gwas Duw, wedi bwrw glaw i lawr arnom ni, oherwydd ein bod wedi pechu yn ei erbyn.
9:12 Ac mae wedi cyflawni ei eiriau, y mae ef wedi siarad dros ni a thros ein harweinwyr a barnu ni, y byddai'n arwain dros ni drwg mawr, fel erioed o'r blaen yn bodoli o dan yr holl nefoedd, yn ôl yr hyn a wnaed yn Jerwsalem.
9:13 Yn union fel y mae wedi ei ysgrifennu yn y gyfraith Moses, holl ddrwg yma wedi dod arnom ni, ac ni wnaethom yn erfyn eich wyneb, O Arglwydd ein Duw, fel y gallem droi yn ôl oddi wrth ein camweddau ac ystyried dy wirionedd.
9:14 A'r Arglwydd a gedwir golwg dros y drwg ac mae wedi arwain drosodd atom; yr Arglwydd, ein Duw, yn unig yn ei holl weithredoedd, y mae ef wedi cyflawni, am nad ydym wedi gwrando ar ei lais.
9:15 Ac yn awr, O Arglwydd, ein Duw, sydd wedi arwain dy bobl allan o wlad yr Aifft â llaw gref ac wedi gwneud eich hun yn enw yn unol â'r diwrnod hwn: yr ydym wedi pechu, rydym wedi'i wneud o'i le.
9:16 O Arglwydd, ar gyfer eich holl gyfiawnder, troi i ffwrdd, Erfyniaf arnoch, eich dicter a'ch llid oddi wrth eich dinas, Jerwsalem, ac oddi wrth eich mynydd sanctaidd. Ar gyfer, oherwydd ein pechodau ac anwireddau ein tadau, Jerwsalem eich pobl yn waradwydd i bawb sy'n ein hamgylchynu.
9:17 Nawr, Felly,, sylw, O Dduw, weddi dy was ac mae ei ceisiadau, ac yn dangos eich wyneb dros eich cysegr, sydd yn ddiffeithwch, ar gyfer eich fwyn ei hun.
9:18 Incline eich clust, O fy Nuw, a chlywed, agor eich llygaid i weld ein anghyfannedd ac yn y ddinas y mae eich enw yn cael ei galw i rym. Am nad yw drwy ein cyfiawnhad bod yn cynnig ceisiadau cyn eich wyneb, ond trwy gyflawnder dy dosturi.
9:19 sylw, O Arglwydd. yn falch, O Arglwydd. Trowch ac yn gweithredu. Peidiwch ag oedi, ar gyfer eich fwyn ei hun, O fy Nuw, oherwydd bod eich enw yn cael ei galw i rym dros eich dinas a thros dy bobl. "
9:20 Ac er fy mod yn dal i siarad ac yn gweddïo ac yn cyffesu fy mhechodau, a pechodau fy mhobl, Israel, a chynnig fy gweddïau yng ngolwg fy Nuw, ar ran y mynydd sanctaidd fy Nuw,
9:21 gan fy mod yn dal i siarad mewn gweddi, wele, y dyn Gabriel, yr wyf wedi gweld yn y weledigaeth ar y dechrau, hedfan yn gyflym, gyffyrddodd â mi ar adeg yr aberth gyda'r nos.
9:22 Ac efe a dweud wrthyf, a siaradodd â mi a dweud, "Nawr, Daniel, Rwyf wedi dod ymlaen i eich dysgu ac i'ch helpu i ddeall.
9:23 Ar ddechrau eich gweddïau, Daeth y neges allan, ac eto yr wyf wedi dod i esbonio i chi am eich bod yn ddyn sy'n ceisio. Felly, mae'n rhaid i chi dalu sylw agos at y neges a deall y weledigaeth.
9:24 Saith deg wythnos o flynyddoedd yn cael eu canolbwyntio ar eich pobl ac ar eich dinas sanctaidd, felly y bydd y camwedd gael ei orffen, a bydd pechod ddod i ben, ac y bydd yr anwiredd yn cael ei sychu i ffwrdd, ac felly bydd y cyfiawnder tragwyddol yn cael ei dwyn i mewn, a bydd gweledigaeth a broffwydoliaeth yn cael ei chyflawni, a bydd y Saint y saint yn cael eu eneinio.
9:25 Felly, yn gwybod ac yn cymryd sylw: o yn mynd allan y gair i adeiladu Jerwsalem eto, hyd nes yr arweinydd Crist, bydd saith wythnos o flynyddoedd, chwe deg a dwy wythnos o flynyddoedd; a bydd y llwybr llydan yn cael eu hadeiladu eto, ac y waliau, mewn cyfnod o wewyr.
9:26 Ac ar ôl chwe deg dau o wythnosau o flynyddoedd, Bydd yr arweinydd Crist yn cael ei ladd. Ac ni fydd y bobl sydd wedi gwadu iddo fod yn ei. A'r bobl, pan fydd eu harweinydd yn cyrraedd, Bydd dinistrio'r ddinas a'r cysegr. A bydd ei ben yn dinistr, ac, ar ôl diwedd y rhyfel, Bydd y diffeithwch yn cael ei sefydlu.
9:27 Ond bydd yn cadarnhau gyfamod â llawer am un wythnos o flynyddoedd; ac am hanner yr wythnos o flynyddoedd, Bydd dioddefwyr ac aberth bron yn dod i ben; ond fe fydd yn y deml y ffieidd anghyfanhedd-dra. A bydd y diffeithwch yn parhau hyd yn oed ar y consummation a'r diwedd. "

Daniel 10

10:1 Yn y drydedd flwyddyn i Cyrus, brenin Persia, neges datguddiwyd i Daniel, gelwir Beltesassar, a gwir air, a chryfder mawr. Ac roedd yn deall y neges, am Mae angen dealltwriaeth mewn gweledigaeth.
10:2 Yn y dyddiau hynny, Yr wyf yn, Daniel, yn galaru am dair wythnos o ddyddiau.
10:3 Rwy'n bwyta unrhyw fara yn ddymunol, ac nid cig, nac gwin, aeth fy ngenau, nid oedd yr wyf yn eneinio ag ennaint, nes bod y tair wythnos o ddyddiau eu cwblhau.
10:4 Ond ar hugain pedwerydd dydd o'r mis cyntaf, Roeddwn yn nesaf at yr afon fawr, sef y Tigris.
10:5 Ac yr wyf yn codi i fyny fy llygaid, a gwelais, ac wele, un dyn gwisgo lliain, ac mae ei ganol ei lapio gyda'r aur gorau,
10:6 ac mae ei gorff oedd fel y garreg aur, ac roedd ei wyneb ymddangosiad mellt, a'i lygaid y lamp losgi, ac mae ei freichiau a'r hyn oll sydd i lawr yr holl ffordd at y traed wedi ymddangosiad pres disglair, ac mae ei lais yn siarad yn debyg llais tyrfa.
10:7 Ond dwi, Daniel, ei ben ei hun yn gweld y weledigaeth, am nad oedd y dynion oedd gyda fi ddim yn ei weld, ond mae arswyd hynod fawr rhuthro drostynt, a ffoesant i guddio.
10:8 ac yr wyf yn, ar ôl cael ei gadael yn unig, Gwelodd weledigaeth fawr hon, ac nid arhosodd unrhyw nerth ynof, ar ben hynny, fy ymddangosiad ei newid, ac yr wyf yn dihoeni, peidio â chael unrhyw cryfder.
10:9 Ac yr wyf yn clywed y sain ei eiriau ef, a phan glywais, Wyf yn gosod i lawr mewn dryswch ar fy wyneb, a fy wyneb yn agos at y ddaear.
10:10 Ac wele, cyffwrdd llaw i mi, a chododd fi ar fy ngliniau a migwrn fy nwylo.
10:11 Ac efe a ddywedodd wrthyf, "Daniel, dyn o hiraeth, deall y geiriau fy mod yn siarad â chi, a sefyll eich hun yn unionsyth, i wyf yn awr fy anfon i chi. "Ac wedi iddo ddywedyd y geiriau hyn i mi, Yr wyf yn sefyll crynu.
10:12 Ac efe a ddywedodd wrthyf, "Peidiwch â bod ofn, Daniel, oherwydd o'r diwrnod cyntaf eich bod yn gosod eich calon i ddeall, drwy afflicting eich hun yng ngolwg eich Duw, eich geiriau wedi cael eu gwrando, ac rwyf wedi cyrraedd oherwydd eich geiriau.
10:13 Ond arweinydd teyrnas y Persiaid gwrthwynebu mi am un diwrnod ar hugain, ac wele, Michael, un o arweinwyr cynradd, Daeth i fy helpu, ac yr wyf yn aros yno wrth ymyl y brenin Persia.
10:14 Ond yr wyf wedi dod i ddysgu i chi beth fydd yn digwydd i'ch pobl yn y dyddiau diwethaf, oherwydd bod y weledigaeth yw am amser hir o hyn. "
10:15 A thra oedd yn eiriau siarad â mi yn y ffordd hon, Rwy'n bwrw fy wyneb i lawr i'r ddaear ac yn dawel.
10:16 Ac wele, rhywbeth yn y llun o mab dyn cyffwrdd fy ngwefusau. Yna, agor fy ngenau, Siaradais ac a ddywedodd wrtho oedd yn sefyll ger fy mron, "Mae fy arglwydd, ar y golwg i chi, Daeth fy coesau yn wan ac nid oes nerth wedi aros ynof fi.
10:17 Ac felly, sut y gall gwas f'arglwydd yn siarad gyda fy arglwydd? Am ddim cryfder yn aros ynof fi; a hyd yn oed fy anadlu ei rwystro. "
10:18 Felly, ef oedd yn edrych fel dyn, cyffwrdd mi eto a'i gryfhau i mi.
10:19 Ac efe a ddywedodd, "Nac ofna, O ddyn o hiraeth. Bydded tangnefedd gyda chwi. Cymerwch dewrder a bod yn gryf. "A phan siaradodd â mi, Rwy'n ei adennill, a dywedais, "Siarad, fy arglwydd, ar eich cyfer chi wedi cryfhau i mi. "
10:20 Ac efe a ddywedodd, "Peidiwch â ydych yn gwybod pam yr wyf wedi dod i chi? Ac yn nesaf byddaf yn dychwelyd, i ymladd yn erbyn arweinydd y Persiaid. Pan oeddwn yn gadael, roedd yn ymddangos arweinydd y Groegiaid yn cyrraedd.
10:21 Ond, mewn gwirionedd, Cyhoeddaf i chi yr hyn a fynegir yn yr ysgrythur y gwirionedd. Ac nid oes unrhyw un yw fy nghynorthwywr yn yr holl bethau hyn, heblaw Michael eich arweinydd. "

Daniel 11

11:1 "Ac felly, o flwyddyn gyntaf i Dareius y Mede, Yr wyf yn sefyll yn gadarn, er mwyn iddo gael ei atgyfnerthu a chryfhau.
11:2 Ac yn awr byddaf yn cyhoeddi i chwi y gwir. Wele, hyd at bwynt penodol, tri brenin yn sefyll ym Mhersia, a bydd y pedwerydd yn cael ei gyfoethogi yn ddirfawr mewn grym uwch eu pennau i gyd. A phan y mae wedi tyfu'n gryf gan ei hadnoddau, bydd yn troi i fyny i gyd yn erbyn teyrnas Groeg.
11:3 Ond bydd yn codi i fyny brenin cryf, a bydd yn rheol gyda nerth mawr, a bydd yn gwneud yr hyn y mae'n plesio.
11:4 A phan y mae wedi ei sefydlu'n gadarn, bydd ei deyrnas yn cael ei chwalu a bydd yn cael ei rhannu tuag at y pedwar gwynt y nefoedd, ond nid at ei hiliogaeth, nac yn ôl ei nerth oedd yn rheoli â hwy. Ar gyfer ei deyrnas yn cael ei rhwygo i ddarnau, hyd yn oed ar gyfer y tu allan sydd wedi cael eu gwahardd o'r rhain.
11:5 A bydd brenin y de yn cael ei atgyfnerthu, ond bydd un o'i harweinwyr yn drech na ato, a bydd yn rheol gyda chyfoeth, canys mawr yw ei parth.
11:6 Ac ar ôl diwedd y blynyddoedd, byddant yn ffurfio ffederasiwn, a bydd merch brenin y de yn dod i frenin y gogledd i wneud cyfeillgarwch, ond ni fydd hi'n cael y cryfder y breichiau, ni bydd ei hepil yn sefyll yn gadarn, a bydd yn cael ei drosglwyddo, ynghyd â'r rhai a ddaeth yn ei, ei dynion ifanc, a'r rhai a chysuro hi yn yr amseroedd hyn.
11:7 A bydd trawsblaniad o egino o'i gwreiddiau yn sefyll i fyny, a bydd yn dod â llu, a bydd yn mynd i mewn i'r dalaith brenin y gogledd, a bydd yn eu cam-drin, bydd yn dal yn gyflym.
11:8 A, yn ychwanegol, bydd yn cario ymaith gaethiwed i'r Aifft eu duwiau, ac mae eu delwau cerfiedig, ac yn yr un modd eu llestri gwerthfawr o aur ac arian. Bydd yn ennill y dydd yn erbyn brenin y gogledd.
11:9 A bydd brenin y de i mewn i deyrnas, a bydd yn dychwelyd at ei dir ei hun.
11:10 Ond bydd ei feibion ​​yn cael eu herio, a byddant yn cydosod lliaws o lawer iawn o rymoedd. A bydd yn cyrraedd rhuthro ac yn gorlifo. A bydd yn cael ei droi yn ôl, a bydd yn cael ei gandryll, a bydd yn ymuno â'r frwydr yn ei cochni.
11:11 A'r brenin y De, wedi cael ei herio, Bydd yn mynd allan a bydd yn ymladd yn erbyn brenin y gogledd, a bydd yn paratoi llu hynod fawr, a bydd nifer fawr yn cael ei roi yn ei law.
11:12 A bydd yn achub ar nifer fawr, a bydd ei galon a ddyrchefir, a bydd yn bwrw i lawr llawer o filoedd, ond ni fydd yn ennill y dydd.
11:13 Ar gyfer bydd brenin y gogledd yn newid strategaeth a bydd yn paratoi llu llawer mwy nag o'r blaen, ac ar ddiwedd y gwaith a blynyddoedd, bydd yn rhuthro ymlaen gyda llu mawr ac adnoddau hynod wych.
11:14 Ac yn yr amseroedd hynny, bydd llawer yn codi i fyny yn erbyn brenin y de. Ac yn yr un modd, bydd meibion ​​y twyllwyr ymysg dy bobl dyrchefwch eu hunain, er mwyn cyflawni'r weledigaeth, a byddant yn cwympo.
11:15 A bydd brenin y gogledd yn cyrraedd a bydd yn cludo gwaith gwarchae, a bydd yn achub ar y ddinasoedd mwyaf caerog. Ac ni fydd y breichiau y De wrthsefyll ef, a bydd ei etholedigion yn codi i fyny i wrthsefyll, ond nid yw'r cryfder fydd.
11:16 Ac wedi iddo gyrraedd, bydd yn gwneud yn union fel y plesio, a bydd yr un sy'n sefyll yn erbyn ei wyneb. A bydd ef yn sefyll yn y tir disglair, a bydd yn cael ei fwyta gan ei law.
11:17 A bydd yn gosod ei wyneb i ymdrechu i gynnal ei deyrnas gyfan, a bydd yn gwneud amodau teg gydag ef. A bydd yn rhoi merch ymhlith merched yn ei, er i ddymchwel ei. Ond ni fydd hi'n sefyll, ni fydd hi ar ei gyfer.
11:18 A bydd yn troi ei wyneb tua'r ynysoedd, a bydd yn manteisio ar lawer o. A bydd yn peri i'r arweinydd ei waradwydd i roi'r gorau, a bydd ei gwaradwydd yn cael eu troi o gwmpas ar ei gyfer.
11:19 A bydd yn troi ei wyneb at yr ymerodraeth ei dir ei hun, a bydd yn taro, Bydd a ddymchwel, ond ni fydd yn llwyddo.
11:20 A bydd yn sefyll i fyny yn ei le un sy'n fwyaf ddiwerth ac yn annheilwng o anrhydedd brenhinol. Ac mewn amser byr, bydd yn cael ei gwisgo allan, ond nid mewn llid, nac mewn brwydr.
11:21 A bydd yn sefyll i fyny yn ei le yr un ffiaidd, ac na fydd yn cael ei neilltuo i'r fraint o brenin. A bydd yn cyrraedd yn y dirgel, a bydd yn cael y deyrnas trwy thwyll.
11:22 A bydd y breichiau y ymladd yn cael ei ymosod cyn ei wyneb a chaiff ei chwalu, ac, yn ychwanegol, arweinydd y ffederasiwn.
11:23 A, ar ôl gwneud ffrindiau, bydd yn castia ef, a bydd yn mynd i fyny, a bydd yn goresgyn gyda phobl bach.
11:24 A bydd yn mynd i mewn i ddinasoedd cyfoethog ac yn ddyfeisgar, a bydd yn gwneud yr hyn ni wnaeth ei dadau, nac thadau ei dadau '. Bydd yn gwasgaru eu ysbail, ac eu hysglyfaeth, ac mae eu cyfoeth, a bydd yn llunio cynllun yn erbyn y mwyaf cadarn, ac mae hyn hyd nes.
11:25 A bydd ei gryfder a'i galon yn cael ei gandryll yn erbyn brenin y de, a llu dirfawr. A bydd brenin y de yn cael ei ysgogi i fynd i ryfel drwy gael llawer o gynghreiriaid ac amgylchiadau hynod dda, ac eto ni fydd y rhain yn sefyll, am byddant yn ffurfio cynlluniau yn ei erbyn.
11:26 A bydd y rhai sy'n bwyta bara gydag ef malu ef, a bydd ei fyddin yn cael ei hatal, a bydd llawer iawn yn marw, ar ôl cael ei ddienyddio.
11:27 A bydd y galon ddau frenin yn debyg, i wneud niwed, a byddant yn siarad yn gorwedd ar un bwrdd, ond ni fyddant yn llwyddo, oherwydd hyd yn hyn yw'r diwedd am amser arall.
11:28 A bydd yn dychwelyd at ei dir gyda llawer o adnoddau. A bydd ei galon fod yn erbyn y testament sanctaidd, a bydd yn gweithredu, a bydd yn dychwelyd at ei dir ei hun.
11:29 Ar yr amser penodedig, bydd yn dychwelyd, a bydd yn cysylltu â'r South, ond ni fydd yr amser olaf fod fel yr hen.
11:30 A bydd y llongau rhyfel Groeg a'r Rhufeiniaid yn dod arno, a bydd yn cael ei tyllu, bydd yn cilio, a bydd yn rhaid gwawd yn erbyn y testament y cysegr, a bydd yn gweithredu. A bydd yn dychwelyd a bydd yn ymgynghori ar eu gwrthwynebwyr, sydd wedi wrthod y cyfamod y cysegr.
11:31 A bydd breichiau cymryd ei ochr, a byddant yn llygru'r cysegr o gryfder, a byddant yn cymryd ymaith y aberth parhaus a bydd ei le y ffieidd anghyfanhedd-dra o.
11:32 A bydd yr annuwiol o fewn y testament ddynwared yn dwyllodrus, ond y bobl, gan wybod eu Duw, Bydd dyfalbarhau a bydd yn gweithredu.
11:33 A bydd yr athrawon yn ymhlith y bobl ddysgu llawer, ond byddant yn cael eu difetha gan y cleddyf, a thrwy dân, a chan caethiwed, a chan ymosodiadau am ddyddiau lawer.
11:34 A phan fyddant wedi syrthio, byddant yn cael eu cefnogi gydag ychydig o help, ond bydd llawer yn berthnasol iddynt yn dwyllodrus.
11:35 A bydd rhai o'r ddysgwyd yn cael eu difetha, y gellir eu enynnodd a ddewiswyd ac buro, hyd at yr amser a bennwyd ymlaen llaw, oherwydd bydd amser o hyd arall.
11:36 A bydd y brenin yn gweithredu yn ol ei ewyllys, a bydd yn cael ei ddyrchafu, a bydd yn cael ei clodfori yn erbyn pob duw. A bydd ef yn siarad pethau mawr yn erbyn Duw y duwiau, a bydd yn rheoli, nes bod y angerdd ei gwblhau. Unwaith cyflawni, y terfyn yn cael ei gyrraedd gyda sicrwydd.
11:37 A bydd yn rhoi unrhyw ystyriaeth i'r Duw ei dadau, a bydd ef yn yr awydd o ferched, ac ni fydd yn bresennol i unrhyw dduwiau, oherwydd bydd yn codi i fyny yn erbyn yr holl bethau.
11:38 Ond bydd yn gwneud gwrogaeth i duw Maozim yn ei le, ac, yn dduw nad yw ei dadau yn gwybod, bydd yn addoli ag aur, ac arian, a meini gwerthfawr, a phethau costus.
11:39 A bydd yn gweithredu i atgyfnerthu Maozim gyda duw estron, ohonynt y mae wedi dod yn ymwybodol, a bydd yn cynyddu eu gogoniant, a bydd yn rhoi pŵer iddynt dros lawer, a bydd yn dosbarthu tir am ddim.
11:40 A, ar yr amser a bennwyd ymlaen llaw, Bydd brenin y de ymladd yn ei erbyn, a bydd y brenin y gogledd yn dod yn ei erbyn fel dymestl, gyda cherbydau, a gyda gwŷr meirch, a gyda fflyd mawr, a bydd yn mynd i mewn i'r tiroedd, bydd yn mathru ac yn pasio drwy.
11:41 A bydd yn mynd i mewn i'r tir gogoneddus, a bydd llawer yn disgyn. Ond dim ond bydd y rhain yn cael eu cadw oddi wrth ei law: Edom, a Moab, ac mae'r rhan gyntaf o feibion ​​Ammon.
11:42 A bydd yn bwrw ei law ar y tiroedd, ac ni fydd y wlad yr Aifft dianc.
11:43 A bydd yn rheol dros y cistiau trysor o aur, ac arian, a'r holl bethau gwerthfawr yr Aifft, ac yn yr un modd bydd yn pasio drwy Libya ac Ethiopia.
11:44 Ac sibrydion o'r Dwyrain ac o'r drafferth bydd North ef. A bydd yn cyrraedd gyda dyrfa fawr i ddinistrio ac i weithredu nifer o.
11:45 A bydd yn cau ei babell, pafiliwn, rhwng y moroedd, ar fynydd enwog a sanctaidd, a bydd yn dod hyd yn oed at ei gopa, ac ni fydd neb yn ei helpu. "

Daniel 12

12:1 "Ond ar y pryd, bydd Michael yn codi i fyny, yr arweinydd mawr, sy'n sefyll dros feibion ​​dy bobl. A bydd amser yn dod, Nid yw fel wedi bod o'r adeg y dechreuodd cenhedloedd, hyd yn oed tan yr amser hwnnw. A, ar y pryd, Bydd dy bobl yn cael eu cadw, pawb a fydd yn cael ei hyd i ei ysgrifennu yn llyfr.
12:2 A bydd llawer o'r rhai sy'n cysgu yn y llwch y ddaear deffro: rhai i fywyd tragwyddol, ac eraill i waradwydd y byddant bob amser yn gweld.
12:3 Ond bydd y rhai sydd wedi dysgu disgleirio fel disgleirdeb y ffurfafen, a'r rhai sy'n rhoi cyfarwyddyd llawer tuag at gyfiawnder, fel sêr i dragwyddoldeb diderfyn.
12:4 Ond ti, Daniel, cau'r neges a seliwch y llyfr, hyd nes yr amser a sefydlwyd. Bydd llawer yn pasio drwy, a bydd gwybodaeth yn cael ei gynyddu. "
12:5 ac yr wyf yn, Daniel, edrych, ac wele, yn yr un modd dau arall yn sefyll i fyny, un dros yma, ar lan yr afon, a'r llall dros yno, ar lan arall yr afon.
12:6 Ac yr wyf yn dweud wrth y dyn, a oedd yn gwisgo lliain, oedd yn sefyll dros ddyfroedd yr afon, "Pa mor hir fydd hi tan ddiwedd y rhyfeddodau hyn?"
12:7 Ac yr wyf yn clywed y dyn, a oedd yn gwisgo lliain, oedd yn sefyll dros ddyfroedd yr afon, wedi iddo godi ei law dde a'i law chwith i fyny i'r nef, ac wedi tyngu llw gan Ef sy'n byw byth, y byddai'n am gyfnod, ac amseroedd, a hanner amser. A phan y gwasgariad o law y bobl sanctaidd yn cael ei gwblhau, Bydd yr holl bethau hyn yn cael ei gwblhau.
12:8 Ac yr wyf yn clywed ac nid oedd yn deall. A dywedais, "Mae fy arglwydd, beth fydd ar ôl y pethau hyn?"
12:9 Ac efe a ddywedodd, "Ewch, Daniel, am y geiriau yn cael eu cau a'u selio hyd nes yr amser a bennwyd ymlaen llaw.
12:10 Bydd llawer yn cael eu dewis a buro, ac, fel pe bai gan dân, byddant yn cael eu profi, a bydd y annuwiol yn gweithredu impiously, ac ni fydd yr un o'r annuwiol ddeall, ac eto bydd yr athrawon yn deall.
12:11 Ac o'r adeg pan fydd yr aberth parhaus yn cael eu cymryd i ffwrdd a bydd y ffieidd anghyfanhedd-dra o yn cael ei sefydlu, bydd 1290 ddiwrnod.
12:12 Bendigedig yw'r hwn sy'n aros ac yn cyrraedd hyd at 1335 o ddiwrnodau.
12:13 Ond ti, mynd, hyd nes yr amser a bennwyd ymlaen llaw, a byddwch yn gorffwys a bydd yn sefyll yn eich lle a neilltuwyd ar ddiwedd y dyddiau.

Daniel 13

13:1 Ac yr oedd dyn yn byw yn Babilon, a'i enw Joacim.
13:2 Ac efe a derbyniodd gwraig o'r enw Susanna, merch Hilceia, a oedd yn brydferth iawn ac yn ofni Duw.
13:3 Ar gyfer ei rhieni, oherwydd eu bod yn gyfiawn, wedi eu haddysgu eu merch yn ôl cyfraith Moses.
13:4 Ond Joacim oedd gyfoethog iawn, ac yr oedd ganddo perllan ger ei dŷ, a'r Iddewon heidio ato, oherwydd ei fod y mwyaf anrhydeddus ohonynt i gyd.
13:5 A dau hynaf beirniaid wedi eu penodi ymhlith y bobl y flwyddyn, ynghylch y rhai y mae'r Arglwydd wedi dweud, "Anwiredd wedi dod allan o Babilon, gan y beirniaid hynaf, a oedd yn ymddangos i lywodraethu'r bobl. "
13:6 Mae'r rhain yn mynychu'r dŷ Joacim, ac a ddaeth i bob un ohonynt, a oedd wedi ei angen o farn.
13:7 Ond pan fydd y bobl a aethant ymaith ar noontime, Aeth Susanna mewn a cherdded o gwmpas yn berllan ei gwr.
13:8 A'r henuriaid gwelodd ei mynd i mewn ac yn cerdded o amgylch bob dydd, ac yr oeddent yn llidus gyda awydd tuag at ei.
13:9 Ac maent yn wyrodd eu rheswm a throi i ffwrdd eu llygaid, fel na fyddent yn edrych i'r nef, nac yn galw i gof yn unig dyfarniadau.
13:10 Ac felly yr oeddent yn y ddau clwyfo gan gariad ei, eto nid ydynt yn datgelu eu galar i'w gilydd.
13:11 Am eu bod yn gywilydd i ddatgelu i'w gilydd eu dymuniad, eisiau i orwedd gyda hi.
13:12 Ac felly eu bod yn gwylio yn ofalus bob dydd i weld ei. Ac un a ddywedodd wrth y llall,
13:13 "Gadewch i ni fynd adref, canys y mae yn amser cinio. "Ac yn mynd allan, hwy a aethant ymaith oddi wrth ei gilydd.
13:14 A dychwelyd eto, daethant i'r un lle, ac, pob un yn gofyn y llall y rheswm, maent yn cyfaddef eu dymuniad. Ac yna maent yn cytuno i bennu amser pan y byddent yn gallu dod o hyd iddi ei ben ei hun.
13:15 Ond mae'n digwydd, tra eu bod yn gwylio am ddiwrnod amserol, ei bod yn mynd i mewn ar adeg benodol, yn union fel ddoe ac y diwrnod cyn, gyda dim ond dwy forwyn, ac roedd am i olchi yn y berllan, oherwydd ei fod mor boeth.
13:16 Ac nid oedd unrhyw un yno, ar wahân i'r ddau henuriad yn cuddio, ac maent yn astudio yn ei.
13:17 Ac felly hi a ddywedodd wrth y morynion, "Dewch olew ac eli i mi, a gaeodd ddrysau y berllan, er mwyn i mi olchi. "
13:18 Ac a wnaethant wrth iddi harchebu nhw. A hwy a gaeodd ddrysau y berllan ac i'r chwith trwy ddrws cefn i nôl beth mae hi'n ei angen, ac nad oeddent yn gwybod bod yr henoed yn cuddio o fewn.
13:19 Ond pan fydd y morwynion ymadael, cododd y ddau henuriad a brysio at ei, ac maent yn dweud,
13:20 "Wele, y drysau y berllan ar gau, ac ni all unrhyw un weld ni, ac yr ydym yn awydd i chi. Oherwydd y pethau hyn, caniatâd i ni a gorwedd gyda ni.
13:21 Ond os na fyddwch, byddwn yn dwyn tystiolaeth yn eich erbyn fod yn ddyn ifanc oedd gyda chi ac, am y rheswm hwn, anfonaist dy morynion ymaith oddi wrthych. "
13:22 Susanna ochneidiodd a dweud, "Rwyf yn cau i mewn ar bob ochr. Canys os wyf yn gwneud y peth hyn, mae'n farwolaeth i mi; eto os nad wyf yn ei wneud, Ni fyddaf yn dianc eich dwylo.
13:23 Ond mae'n well i mi syrthio yn anochel yn eich dwylo, nag i bechod yng ngolwg yr Arglwydd. "
13:24 A Susanna a lefodd â llef uchel, ond yr henoed hefyd gweiddi yn ei herbyn.
13:25 Ac un ohonynt yn brysio at ddrws y berllan a'i agor.
13:26 Ac felly, pan glywodd y gweision y tŷ y brotest yn y berllan, maent yn rhuthro i mewn drwy'r drws cefn i weld beth oedd yn digwydd.
13:27 Ond ar ôl yr hen ddynion wedi siarad, gweision oedd wedi cywilyddio yn fawr, am fu erioed unrhyw beth o'r math hwn ddweud am Susanna. Ac mae'n digwydd ar y diwrnod nesaf,
13:28 pan ddaeth y bobl i Joacim ei gŵr, sydd hefyd daeth y ddau henuriad a benodwyd, llawn o gynlluniau drwg yn erbyn Susanna, er mwyn rhoi hi i farwolaeth.
13:29 A hwy a ddywedasant gerbron y bobl, "Anfonwch am Susanna, ferch Hilceia, gwraig Joacim. "Ac ar unwaith anfonasant ar ei chyfer.
13:30 A hi a gyrhaeddodd gyda'i rhieni, a meibion, a'i holl berthnasau.
13:31 Ar ben hynny, Susanna yn eithriadol o cain a hardd o ran ymddangosiad.
13:32 Ond mae rhai drygionus y rhai a orchmynnodd y dylid ei hwyneb yn cael ei datgelu, (i mae hi wedi ei orchuddio,) fel bod o leiaf gallent fod yn fodlon gyda ei harddwch.
13:33 Felly, phen ei hun a phawb oedd yn ei hadnabod wylo.
13:34 Eto y ddau henuriad a benodwyd, yn codi i fyny yn nghanol y bobl, gosod eu dwylo ar ei phen.
13:35 ac wylofain, hi syllu i fyny i'r nefoedd, am ei chalon wedi ffydd yn yr Arglwydd.
13:36 A'r henuriaid a benodwyd dywedodd, "Er ein bod yn siarad am dro yn y berllan ei ben ei hun, yr un yma yn dod i mewn gyda dwy forwyn, a hi a gaeodd ddrysau y berllan, a hi a anfonodd y morynion ymaith oddi wrth ei.
13:37 A dyn ifanc yn dod at ei, a oedd yn cuddio, a gorweddodd gyda hi.
13:38 Ymhellach, ers i ni mewn cornel o'r berllan, gweld drygioni hwn, rydym yn rhedeg i fyny atynt, ac yr ydym yn eu gweld consorting gilydd.
13:39 A, yn wir, nid oeddem yn gallu i ddal ef, oherwydd ei fod yn gryfach na ni, ac yn agor y drysau, efe a neidiodd allan.
13:40 Ond, ers i ni, wedi ei ddal yr un yma, rydym yn galw i wybod pwy oedd y dyn ifanc oedd, ond roedd yn amharod i ddweud wrthym. Ar y mater hwn, rydym yn dystion. "
13:41 Y dyrfa yn credu eu, yn union fel pe baent yn henuriaid a barnwyr y bobl, ac maent yn ei gondemnio i farwolaeth.
13:42 Ond Susanna a lefodd â llef uchel, a dywedodd, "O Dduw tragwyddol, pwy a ŵyr beth wedi'i guddio, sy'n gwybod pob peth cyn iddynt ddigwydd,
13:43 eich bod yn gwybod eu bod wedi dwyn gau dystiolaeth yn fy erbyn, ac wele, Mae'n rhaid i mi farw, er fy mod wedi gwneud yr un o'r pethau hyn, pa dynion hyn wedi dyfeisio faleisus yn fy erbyn. "
13:44 Ond gwrando yr Arglwydd ei llais.
13:45 A phan gafodd ei harwain i ffwrdd i farwolaeth, Cododd yr Arglwydd ysbryd sanctaidd o fachgen ifanc, a'i enw Daniel.
13:46 Ac efe a lefodd â llef uchel, "Rwy'n lân o waed yr un yma."
13:47 A'r holl bobl, troi yn ôl tuag ato, Dywedodd, "Beth yw y gair hwn eich bod yn dweud?"
13:48 ond mae'n, tra'n sefyll yn eu canol hwynt, Dywedodd, "Ydych chi'n mor ffôl, meibion ​​Israel, hynny heb farnu ac heb wybod beth y gwir yw, ydych wedi condemnio merch Israel?
13:49 Dychwelyd i farn, oherwydd eu bod wedi siarad gam dystiolaeth yn ei herbyn. "
13:50 Felly, y bobl a ddychwelwyd ar frys, a dywedodd yr hen ddynion ato, "Dewch i eistedd i lawr yn ein plith ac yn dangos i ni, Ers Duw wedi rhoi y fraint o henaint yr ydych. "
13:51 A dywedodd Daniel wrthynt, "Gwahanwch y rhain ar bellter oddi wrth ei gilydd, a byddaf yn barnu rhwng nhw. "
13:52 Ac felly, pan fyddant yn cael eu rhannu, un o'r llall, efe a alwodd un ohonynt, ac efe a ddywedodd wrtho, "Rydych gwreiddio'n ddwfn drwg hynafol, Erbyn hyn eich pechodau wedi dod allan, yr ydych wedi ymrwymo blaen,
13:53 beirniadu barn anghyfiawn, gorthrymu y diniwed, a gosod am ddim yr euog, er bod yr Arglwydd yn datgan, 'Roedd y diniwed a'r unig rhaid i chi beidio i farwolaeth.'
13:54 Nawr te, os ydych yn gweld hi, datgan dan ba goeden i chi eu gweld sgwrsio gyda'n gilydd. "Dywedodd, "O dan goeden fythwyrdd mastig."
13:55 Ond dywedodd Daniel, "Yn wir, eich bod wedi dweud celwydd yn erbyn eich pen eich hun. Ar gyfer wele, angel Duw, ar ôl derbyn y frawddeg oddi wrtho, byddwch yn rhannu i lawr y canol.
13:56 A, wedi ei roi o'r neilltu, efe a orchmynnodd y llall i fynd at, ac efe a ddywedodd wrtho, "Rydych yn epil Canaan, ac nid Jwda, harddwch wedi twyllo chi, ac awydd wedi wyrodd eich calon.
13:57 Felly wnaethoch chi ei wneud i ferched Israel, ac maent yn, allan o ofn, ymwasgasant â chi, ond ni fyddai merch Jwda goddef eich anwiredd.
13:58 Nawr te, datgan i mi, o dan ba goeden i chi ddal eu sgwrsio gyda'n gilydd. "Dywedodd, "O dan goeden dderw fythwyrdd."
13:59 A dywedodd Daniel wrtho, "Yn wir, ydych hefyd wedi dweud celwydd yn erbyn eich pen eich hun. Ar gyfer y angel yr Arglwydd arosiadau, cynnal cleddyf, i dorri i lawr y canol ac yn eich rhoi i farwolaeth. "
13:60 Ac yna y cynulliad cyfan gweiddi â llais uchel, ac maent yn bendithio Duw, sydd yn arbed y rhai sy'n gobeithio ynddo ef.
13:61 A hwy a gyfodasant yn erbyn y ddau henuriad a benodwyd, (i Daniel wedi collfarnu hwy, gan eu ceg hunain, o dwyn dyst anwir,) ac a wnaethant iddynt hwy yn union fel y maent wedi gwneud drwg yn erbyn eu cymydog,
13:62 fel ag i weithredu yn ôl cyfraith Moses. Ac maent yn eu rhoi i farwolaeth, a gwaed gwirion Arbedwyd ar y diwrnod hwnnw.
13:63 Ond Hilceia a'i wraig moli Duw am eu merch, Susanna, gyda Joacim, ei gŵr, a'i holl berthnasau, oherwydd bod wedi ei ddarganfod yn ei dim warth.
13:64 Ac felly daeth Daniel mawr yng ngolwg y bobl o'r diwrnod hwnnw, ac ar ôl hynny.
13:65 A'r brenin Astyages ei osod i orffwys gyda'i dadau. Ac Derbyniodd Cyrus y Persian ei deyrnas.

Daniel 14

14:1 Ac felly Daniel yn byw gyda'r brenin, ac yr oedd yn urddasol na'i holl ffrindiau.
14:2 Yr oedd eilun gyda'r Babiloniaid enwir Bel. A phob dydd mae ei wario arno ddeuddeng mesur mawr o beilliaid, a deugain o ddefaid, a chwe llongau o win.
14:3 Y brenin yr un modd addoli ef ac aeth bob dydd i addoli ef, ond addoli Daniel ei Dduw. A'r brenin a ddywedodd wrtho, "Pam ydych chi'n beidio addoli Bel?"
14:4 Ac ateb, dywedodd wrtho, "Gan nad wyf yn addoli eilunod o waith llaw, ond y Duw byw, a greodd y nefoedd a'r ddaear, ac sy'n dal pŵer dros bob cnawd. "
14:5 A'r brenin a ddywedodd wrtho, "Nid yw'n Bel yn ymddangos i chi fod yn dduw byw? Onid ydych yn gweld faint y mae'n bwyta a diodydd bob dydd?"
14:6 Yna dywedodd Daniel, gwenu, "O frenin, peidiwch â gwneud camgymeriad, am yr un yma yn glai ar y tu mewn a'r pres ar y tu allan, ac nad oedd erioed wedi bwyta. "
14:7 A'r brenin, bod yn flin, galw am ei offeiriaid a dweud wrthynt, "Os nad ydych yn dweud wrthyf pwy yw hi y wedi bwyta treuliau hyn, byddwch yn marw.
14:8 Ond os gallwch ddangos bod Bel wedi bwyta'r rhain, daniel eisiau, gan ei fod wedi ddifenwi yn erbyn Bel. "A dywedodd Daniel at y brenin, "Gadewch i fod yn ôl dy air di."
14:9 Nawr bod y offeiriaid Bel oeddynt ddeg a thrigain, heblaw eu gwragedd, a rhai bach, a meibion. A'r brenin a aeth gyda Daniel i deml Bel.
14:10 A'r offeiriaid o Bel dywedodd, "Wele, rydym yn mynd allan, ac rydych yn, O frenin, nodi'r cigoedd, a chymysgu'r gwin, a chau'r drws, a'i selio gyda'ch modrwy.
14:11 A phan fyddwch wedi mynd i yn y bore, os nad ydych wedi gweld bod Bel wedi yfed i gyd, byddwn yn dioddef marwolaeth, neu fel arall bydd Daniel, sydd wedi dweud celwydd yn ein herbyn. "
14:12 Ond nid oedd ganddynt unrhyw bryderon am eu bod wedi gwneud mynedfa gudd dan y bwrdd, ac maent bob amser yn mynd i mewn drwyddo a ysodd y pethau hynny.
14:13 Ac felly y digwyddodd, ar ôl iddynt ymadael, bod y brenin yn gosod y bwydydd gerbron Bel, a gorchmynnodd Daniel i'w weision, a hwy a ddygasant lludw, ac efe sifftio hwy drwy gydol y deml yng ngolwg y brenin, ac, wrth iddynt adael, maent yn cau'r drws, ac ar ôl selio â modrwy y brenin, hwy a aethant ymaith.
14:14 Ond mae'r offeiriaid i mewn yn y nos, yn ôl eu arferiad, gyda'u gwragedd, a'u meibion, ac maent yn bwyta ac yn yfed popeth.
14:15 Ond y brenin a gododd yn olau cyntaf, a Daniel gydag ef.
14:16 A dywedodd y brenin, "A yw y seliau heb eu torri, Daniel?"Ac efe a atebodd, "Maent yn ddi-dor, O frenin. "
14:17 A chyn gynted ag yr oedd wedi agor y drws, y brenin syllu ar y bwrdd, a gwaeddodd â llef uchel, "Great ydych chi, y Bel, ac nid oes unrhyw twyll gyda chi. "
14:18 A Daniel chwerthin, ac efe a dal yn ôl y brenin, fel na fyddai'n mynd i mewn, ac efe a ddywedodd, "Edrychwch ar y palmant, rhybudd y mae ei ôl troed hyn. "
14:19 A dywedodd y brenin, "Rwy'n gweld y traed o ddynion, a menywod, a phlant. "A'r brenin yn ddig.
14:20 Yna efe ddal yr offeiriaid, a'u gwragedd, a'u meibion, ac maent yn dangos iddo y drysau dirgel trwy y maent yn mynd i mewn ac a ysodd y pethau a oedd ar y bwrdd.
14:21 Felly, y brenin a laddwyd nhw a roes Bel ar bŵer Daniel, a oedd wedi troi drosodd ef a'i deml.
14:22 Ac yr oedd hefyd ddraig fawr yn y lle hwnnw, a'r Babiloniaid yn addoli ef.
14:23 A'r brenin a ddywedodd wrth Daniel, "Wele, Erbyn hyn ni allwch ddweud nad yw hyn yn dduw byw; Felly,, addoli ef. "
14:24 A dywedodd Daniel, "Rwy'n addoli yr Arglwydd, fy Nuw, canys efe yw y Duw byw. Ond nid yw bod un yn dduw byw.
14:25 Felly, byddwch yn rhoi'r pŵer i mi, O frenin, a byddaf yn gweithredu ddraig hon heb cleddyf neu glwb. "A dywedodd y brenin, "Rwy'n ei roi i chi."
14:26 Ac felly y cymerth Daniel byg, a braster, a gwallt, ac yn coginio nhw at ei gilydd. Ac efe a wnaeth lympiau a'u rhoi ar geg y ddraig, ac y ddraig byrstio ar agor. Ac efe a ddywedodd, "Wele, mae hyn yn beth yr ydych yn addoli. "
14:27 Pan fydd y Babiloniaid wedi clywed hyn, eu bod yn ddig yn fawr. A chasglu at ei gilydd yn erbyn y brenin, maent yn dweud, "Mae'r brenin wedi dod yn Iddew. Mae wedi dinistrio Bel, mae wedi gweithredu y ddraig, ac mae wedi eu lladd yr offeiriaid. "
14:28 A phan ddaethant at y brenin, maent yn dweud, "Darparu Daniel i ni, fel arall byddwn yn gweithredu chi a'ch cartref. "
14:29 Felly y brenin yn gweld eu bod yn dan bwysau ef ffyrnig, ac felly, cael eu gorfodi gan reidrwydd, traddododd Daniel iddynt hwy.
14:30 A hwy a'i bwriasant ef i ffau y llewod, ac yr oedd yno am chwe diwrnod.
14:31 Ymhellach, yn y ffau yr oedd saith lewod, ac maent wedi rhoi iddynt hwy ddau garcasau bob dydd, a dwy ddafad, ond yna nid ydynt yn cael eu rhoi iddynt, fel eu bod yn difa Daniel.
14:32 Yr oedd yn Jwdea proffwyd o'r enw Habacuc, ac roedd wedi coginio pryd o fwyd bach a oedd wedi torri bara mewn powlen, ac ei fod yn mynd i mewn i'r cae, i ddod ag ef at y cynaeafwyr.
14:33 Ac angel yr Arglwydd a ddywedodd wrth Habacuc, "Cariwch y pryd sydd gennych i Babilon, i Daniel, sydd yn ffau y llewod. "
14:34 A dywedodd Habacuc, "Arglwydd, Nid wyf wedi gweld Babilon, ac nid wyf yn gwybod y ffau. "
14:35 Ac angel yr Arglwydd a atafaelwyd iddo gan dop ei ben, ac a'i dygasant ef gan y gwallt ei ben, a gosod ef yn Babilon, dros y ffau, gan rym ei ysbryd.
14:36 A Habacuc gwaeddodd, gan ddweud, "Daniel, gwas Duw, cymryd y cinio fod Duw wedi ei anfon atoch. "
14:37 A dywedodd Daniel, "Rydych wedi cofio i mi, O Dduw, ac nad ydych wedi eu gadael y rhai sydd wrth eu bodd i chi. "
14:38 A Daniel a gyfododd ac yn bwyta. Ac yna y angel yr Arglwydd yn syth dychwelodd Habacuc i'w le.
14:39 Ac felly, ar y seithfed dydd, Daeth y brenin i Daniel bore. Ac efe a ddaeth at y ffau, a syllu mewn, ac wele, Roedd Daniel yn eistedd yng nghanol y llewod.
14:40 A'r brenin a waeddodd â llef uchel, gan ddweud, "Great ydych chi, O Arglwydd, Duw Daniel. "Ac efe a dynnodd ef allan o'r ffau y llewod '.
14:41 Ymhellach, rhai a oedd wedi bod yn achos ei gwymp, efe a hyrddio i mewn i'r ffau, a hwy a lyncwyd yn y fan o flaen ef.
14:42 Yna dywedodd y brenin, "Gadewch yr holl drigolion yr holl ddaear yn ofni Duw Daniel. Canys efe yw Gwaredwr, arwyddion a gwyrthiau yn y byd gwaith, sydd wedi rhyddhau Daniel o'r ffau y llewod. "