Eglwys

Pam fod yr Eglwys Gatholig y naill, gwir eglwys?

Yn gyntaf, mae'n werth gofyn: beth mae Cristnogion yn ei olygu pan maen nhw'n dweud y un, gwir eglwys?

Delwedd o The Triumph yr Eglwys gan Andrea di Bonaiuto da Firenze

Mae Triumph yr Eglwys gan Andrea Bonaiuto oddi wrth Florence

Yn fras, rydym yn golygu y rhai sy'n credu yn y Drindod Sanctaidd–Duw y Tad; Iesu, Mab Duw; a'r Ysbryd Glân–a daliadau bod Iesu'n dysgu yn ystod ei weinidogaeth. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni fod yn ofalus oherwydd mae grwpiau o bobl sy'n ystyried eu hunain yn Gristnogion, ond sydd wedi ychwanegu eu dehongliadau a syniadau eu hunain sy'n mynd ymhell y tu hwnt unrhyw beth dysgodd Iesu.

Felly, “Yr Eglwys” yn cwmpasu'r rhai sy'n dilyn Iesu ddysgeidiaeth gwreiddiol (i wahanol raddau), ond yw bod yr hyn yr Iesu ei olygu? I ateb y cwestiwn hwnnw, mae angen archwilio'r Sciptures.

Yn Efengyl Mathew (16:18) Iesu'n dweud wrth Pedr, "Rwy'n dweud wrthych, rydych yn Peter, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, ac ni fydd y pwerau uffern gorchfygant hi. "Yn ddiweddarach yn Matthew 28:20, Jesus assures His followers He would remain with them “always, hyd at ddiwedd yr oes. "Yn yr un modd, in John’s Gospel, Iesu yn addo y bydd yr Ysbryd Glân fod gyda'r Eglwys am byth (14:16).

Mae yna nifer o ddarnau ysgrythurol sy'n cynnwys yr Arglwydd sefydlu "deyrnas fydd byth yn cael ei dinistrio." (Er enghraifft,, yn gweld y Llyfr Daniel (2:44), Eseia (9:7) ac mae'r Efengyl yn ôl Mathew (13:24).)

Am y rhesymau hynny, gallwn fod yn sicr bod y founded- Eglwys Iesuyr un, gwir Eglwys-wedi erioed wedi syrthio ac wedi sefyll yn barhaus o ddydd Sant Pedr hyd heddiw a bydd yn aros yn cyflwyno "i bob cenhedlaeth, yn oes oesoedd " (fel St. Ysgrifennodd Paul yn ei Llythyr at yr Effesiaid 3:21).

Mae hyn yn golygu bod dysgeidiaeth yr Eglwys wedi goroesi yn gyfan oherwydd eu bod yn cael eu rhoi i hi gan Grist ei Hun Pwy ddywedodd, "Y nef a'r ddaear yn diflannu, ond ni fydd fy ngeiriau pasio i ffwrdd " (gweld Matthew 24:35 ac y Proffwyd Eseia 40:8).

Yn ei Llythyr Cyntaf at Timotheus (3:15), Saint Paul goes so far as to call the Church “the pillar and bulwark of truth.” Because His Church has been professing the same doctrine for nearly 2,000 flynyddoedd, mae llwybr hanesyddol di-dor i gysylltu'r gymuned gwreiddiol ddisgyblion Iesu at ei hunan cyfoes. Felly, rhaid iddi fod yn bosibl olrhain dysgeidiaeth un o'r cyrff Cristnogol cyfoes yn ôl drwy'r amser i ddyddiau yr Apostolion.

Apostolaidd Olyniaeth

O'r holl gymunedau lluosog ac amrywiol Cristnogol heddiw, Dim ond yr Eglwys Gatholig yn gallu cadarnhau ei honiadau dilysrwydd drwy Apostolaidd Olyniaeth, neu y llinell ddi-dor o esgobion sydd wedi cynnal ffyddlon dysgeidiaeth yr Apostolion o'r ganrif gyntaf hyd heddiw. Mae'r gwir yn cael ei gefnogi gan y corff o ysgrifau-hanesyddol hynafol Cristnogaeth ysgrifau o'r Tadau Eglwys Fore–sy'n dechrau gyda llythrennau a gyfansoddwyd gan ddynion a ddysgodd y Ffydd yn uniongyrchol gan yr Apostolion. Mae'r ysgrifau ar gael yn hawdd ar-lein neu mewn unrhyw lyfrgell neu siop lyfrau dda.

Nad ydynt yn Gatholigion yn aml yn gwadu'r angen am awdurdodol, Eglwys addysgu, ac yn gyffredinol yn edrych i'r Beibl fel ei ffynhonnell unigol o wirionedd, gan gredu y Beibl i fod yn hunan-deongliadol.

Yn eironig, y syniad hwnnw yn cael ei gwrthbrofi gan Ysgrythur, ei hun. gweler Saint Ail Lythyr Pedr (1:20-21).

Ar ben hynny, mae'n cael ei danseilio gan y ffaith bod yna lliaws o "Beibl-yn-unig" sectau sy'n anghytuno'n sylfaenol am yr hyn mae'r Beibl yn dysgu! Os yw un o dehongliad preifat o ddysgeidiaeth Crist yn ffaeledig (a bod y dehongliad o dynol, byddai'n) Yna ysgrifau Eglwys hanesyddol yn amhrisiadwy i gael cipolwg ar y ffordd y mae'r Apostolion a'u holynwyr dehongli Sacred Ysgrythur ac yn byw allan y Ffydd.

Delwedd o Fywyd Sant Stephen: Ordeinio a Rhoi o Alms gan Fra Angelico gynorthwyo gan Benozzo Gozzoli

Life of Saint Stephen: Ordeinio a Rhoi o Alms gan Fra Angelico gynorthwyo gan Benozzo Gozzoli

Mae'r ysgrifau o'r rhain Tadau Eglwys Fore yn gadarn yn dangos parhad addysgu yr Eglwys Gatholig, sydd wedi cael ei gynnal er gwaethaf camgymeriad dynol a phechod, erledigaeth, a pwysau diwylliannol a fyddai wedi achosi sefydliad cyffredin i roi'r gorau i'w egwyddorion craidd maith yn ôl. Farcio ar barhad yr Eglwys Gatholig (ac yn benodol o Eglwys Rufain) yn yr ail ganrif, Saint Irenaeus of Lyons called her “the greatest and most ancient Church known to all” in Yn erbyn Heresies 3:3:2.

Sylwch fod amrywiaeth o ddamcaniaethau wedi cael eu dyfeisio dros y blynyddoedd ar ran gwrthwynebwyr yr Eglwys i geisio egluro ei darddiad-neu esbonio i ffwrdd gellid dweud. Mae'r ddamcaniaeth mwyaf cyffredin o'r fath yn honni daeth Pabyddiaeth i fodolaeth yn y bedwaredd ganrif, tua adeg yr Ymerawdwr Cystennin Cristnogaeth cyfreithloni Great ledled yr Ymerodraeth Rufeinig. Mae'r ddamcaniaeth hon yn dal bod cyfran fawr o'r Eglwys Gristnogol y pen draw daeth llygru gan ddylanwadau paganaidd oherwydd mewnlifiad enfawr o converts. Wrth gwrs, y rhwystr anorchfygol i'r ddamcaniaeth hon yw presenoldeb athrawiaeth Gatholig yn yr ysgrifau eglwysig sy'n rhagddyddio Constantine, ac mae'r ysgrifau hanesyddol y Tadau Eglwys Fore dangos hyn mewn ffordd bwerus.

Delwedd o Life of Saint Stephen: Diarddel a stoning gan Fra Angelico gynorthwyo gan Benozzo Gozzoli

Life of Saint Stephen: Diarddel a stoning gan Fra Angelico gynorthwyo gan Benozzo Gozzoli

Catholigrwydd amlwg o awduron hynafol Cristnogaeth yn irrefutable.

Ystyriwch, er enghraifft, Saint Ignatius o Antioch, a fu farw o gwmpas y flwyddyn 107. Roedd Ignatius yn ddisgybl yr Apostolion Pedr ac Ioan ac a ddefnyddiwyd addysgu Ewcharistaidd yr Eglwys i frwydro yn erbyn hereticiaid oedd yn gwadu yr Ymgnawdoliad.

Mae wedi y fraint o fod yr awdur cynharaf a gofnodwyd erioed i ddefnyddio'r term "gatholig" fel enw priodol ar gyfer yr Eglwys. "Lle bynnag yr esgob yn ymddangos, gadael i'r bobl fod yno,"Ysgrifennodd; "Yn union fel lle bynnag Iesu Grist yn, mae yr Eglwys Gatholig. "

Trwy gyd-ddigwyddiad, Antioch, esgobaeth Ignatius, digwydd hefyd i fod y man lle y dilynwyr Crist eu galw cyntaf "Cristnogion" (gweld y Actau'r Apostolion 11:26).

Delwedd o'r Addoliad y Drindod Sanctaidd gan Albrecht Dürer

Addoliad y Drindod Sanctaidd gan Albrecht Dürer

Mae'r defnydd ysgrifenedig cynharaf o'r gair "Drindod" yn dod o Antiochia, hefyd. Ymddangos mewn llythyr o esgob arall, Saint Theophilus, mewn tua 181 (gweld i Autolycus 2:15), Ysgrifennodd Sant Irenaeus, "Os bydd yr Arglwydd yn dod o heblaw'r Tad, sut y gallai ef yn iawn cymryd bara, sydd o'r un greu fel ein hunain, ac yn cyfaddef ei fod yn Ei Corff, ac yn cadarnhau bod y cymysgedd yn y cwpan yn ei ?" (gweld heresïau 4:33:2).1

Felly, sut y gall pobl eraill gysoni eu disdain i Eglwys Rufain gyda chydnabyddiaeth Ignatius o'i preeminence? Galwodd hi "yr Eglwys sy'n dal y llywyddiaeth yn y lle y wlad y Rhufeiniaid ...;"Ac aeth ymlaen i ddweud, "Rydych wedi eiddigeddus unrhyw un, ond mae eraill yr ydych wedi eu dysgu. Yr wyf yn dymuno dim ond bod yr hyn yr ydych wedi anogodd yn eich cyfarwyddiadau gall aros mewn grym " (Rhufeiniaid, cyfeiriad; 3:1).

rhestru Irenaeus esgobion Rhufain i lawr at ei amser, sylwadau, "Er mwyn hwn, ac erbyn addysgu yr Apostolion trosglwyddo i lawr yn yr Eglwys, bregethu y gwirionedd wedi dod i lawr i ni " (gweld heresïau 3:3:3).

Gall rhai brawycher gan sôn Ignatius o Marian athrawiaeth yn yr un anadl â Croeshoeliad? "Mae gwyryfdod Mair,"Ysgrifennodd, "Hi roi genedigaeth, a hefyd marwolaeth yr Arglwydd, eu cuddio oddi wrth y tywysog y byd hwn:dirgelion -three gyhoeddi yn uchel, ond wnaeth yn y distawrwydd Duw " (gweld Effesiaid 19:1).

Yn yr un modd, mae'n ysgrifennu, "Mary, dyweddïo i ddyn, ond serch hynny yn dal yn wyryf, bod yn ufudd, Gwnaed yr achos iachawdwriaeth iddi hi ei hun ac ar gyfer yr hil ddynol cyfan. ... Felly, cwlwm o anufudd-dod Efa ei ryddhau gan ufudd-dod Mary " (see Heresies 3:22:4).

heddiw, beth fyddai Pabyddion a nad ydynt yn Gatholigion yn galw rhywun sydd yn ystyried y Cymun fel y Cnawd Crist, Canmolodd Eglwys Rufain am ei rhagoriaeth addysgu, a mawrygu dirgelwch gwyryfdod Fair?

Pam y dylai un ddod i'r casgliad unrhyw beth yn wahanol am ddyn a'i gyfoeswyr o'r un anian a ddywedodd ac a wnaeth yr un pethau ganrif un deg naw yn ôl?

  1. Irenaeusteacher was Saint Polycarp, who was also a disciple of John’s.