Daily Vakiteny

Septambra 21, 2019

Ephesians 4: 1-7, 11- 14

4:1Ary noho izany, tahaka ny mpifatotra noho ny amin'ny Tompo, I miangavy anareo handeha araka ny fomba miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo efa:
4:2amin'ny fanetren-tena sy ny fahalemem-panahy rehetra, amin'ny faharetana, manohana ny iray hafa amin'ny fitiavana.
4:3Manahy ny miaro ny maha-iray ny Fanahy ao anatintsika ny famatoran 'ny fiadanana.
4:4Iray ny tena ary iray ny Fanahy: izany no efa nantsoin 'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo:
4:5iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa,
4:6iray Andriamanitra sady Rain'izy rehetra, Izay ambonin'izy rehetra, ary amin'ny alalan'ny rehetra,, ary ao amintsika rehetra.
4:7Kanefa ny tsirairay amintsika dia nomena ny fahasoavana araka ny ohatry anjaran'ny Kristy.
4:11Ary toy izany koa ny anankiray nomena fa ny sasany ho Apostoly, ary ny sasany Mpaminany, nefa tena hafa evanjelistra, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra,
4:12noho ny amin'ny fanatanterahana ny olona masina, noho ny asa fanompoana, ao amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy,
4:13mandra-pahatongantsika rehetra hihaona amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak'Andriamanitra, toy ny Lavorary, ao ny ohatry ny taona ny fahafenoan'i Kristy.

Matthew 9: 9- 13

9:9Ary Jesosy, nony nandroso avy any, hitany, nipetraka teo am-birao famorian-ketra, ny lehilahy iray atao hoe Matthew. Ary hoy izy taminy:, "Manaraha Ahy." Dia niainga, dia nanaraka Azy.
9:10Ary nony fa, raha nipetraka hihinana ao an-trano, indro, maro ny mpamory hetra sy ny mpanota no tonga, dia nipetraka hihinana tamin'i Jesosy sy ny mpianany.
9:11Ary ny Fariseo, nahita izany, nilaza tamin'ny mpianany, "Nahoana kosa ny Mpampianatra anareo mihinana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota?"
9:12Fa Jesosy, nandre izany, nanao hoe:: "Tsy ireo izay salama izay ao mila mpanao fanafody, fa ireo izay manana aretina.
9:13Koa dia, mivoaka ary, ka ianaro ny dikan'ny: 'Famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà.' Fa tsy tonga hiantso ny marina, fa ny mpanota. "

Septambra 20, 2019

Reading

Timothy 6: 2- 12

6:2Fa ireo izay manana tompo mino, aoka tsy hanao tsinontsinona azy, satria rahalahy izy ireo, fa manompo azy rehetra vao mainka satria mino sy malala, mpandray anjara iray ihany
fanompoana. Mampianatra sy mananatra ireo zavatra ireo.
6:3Raha misy mampianatra raha tsy izany, ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy, sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe araka,
6:4dia izy no miavonavona, mahalala na inona na inona, nefa Nijaly anivon'ireo ny fanontaniana sy ny fifandirana ny teny. Avy hitsangana ireo fialonana, fifandirana, fitenenan-dratsy, ratsy ahiahy:
6:5ny ady ny olona, ​​izay efa vetaveta saina sy matiantoka ny fahamarinana, izay mihevitra tombony ho tia fivavahana.
6:6Fa fivavahana amin'ny fahaleovanay dia tombony lehibe.
6:7Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao, ary tsy misy isalasalana fa afaka mandray na inona na inona izy.
6:8Fa, manana sakafo ary ny sasany karazana manarona, tokony ho afa-po amin'izany.
6:9Ho an'ireo izay te ho tonga mpanankarena dia latsaka ao amin'ny fakam-panahy sy ho eo an-fandriky ny devoly, ary ho maro ny tsy misy ilàna azy ary mampidi-doza ny faniriana, izay hisitrihana olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana.
6:10Fa faniriana no fototry ny ratsy rehetra. Misy olona, noana toy izany, tafasaraka amin'ny finoana, sy voafandrika ny tenany tamin'ny alahelo be.
6:11fa ianareo, Ry lehilahin'Andriamanitra ô, handositra izany zavatra izany, ary tena hanaraka ny rariny, fivavahana, finoana, fiantrana, faharetana, fahalemem-panahy.
6:12Miadia ny ady tsaran'ny finoana. Hihazona ny fiainana mandrakizay izay efa nantsoina, ary hanao fiekem-pinoana tsara teo imason'ny vavolombelona maro.

Gospel

Luke 8: 1- 3

8:1Ary nony afaka izany, izy manao dia nitety ny tanàna sy ny zana-bohiny, ary nitory filazantsara ny fanjakan 'Andriamanitra. Ary ny roa ambin'ny folo lahy niaraka taminy,
8:2niaraka tamin'ny vehivavy sasany, izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina: Mary, Izay atao hoe Magdalena, avy izay efa lasa demonia fito,,
8:3ary Joanna, ny vadin'i Chuza, Heroda mpitandrina, ary Sosana, mbamin'ny vehivavy maro koa, izay nanompo azy tamin'ny fananany.

Septambra 19, 2019

Reading

Timothy 4: 12- 16

4:12Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona ny tanora, fa aoka ho tonga fianarana eo amin'ny mahatoky amin'ny teny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovam-pitiavana.
4:13Mandra-tonga, tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ary ny fotopampianarana.
4:14Aza ho vonona hanao tsirambina ny fahasoavana izay ao anatinareo, izay nomena anao tamin'ny faminaniana, ny fametrahan-tanana 'ny fisoronana.
4:15Saintsaino ireo zavatra ireo, ka ny fandrosoanao mba hiseho amin'ny rehetra.
4:16Tandremo ny tenanao sy ny fotopampianarana. Miezaha ireo zavatra ireo. Fa raha manao izany, ianao, dia hamonjy ny tenanao sy izay mihaino anao.

Gospel

Luke 7: 36- 50

7:36Ary tamin'izany ny sasany Fariseo nangataka azy, ka dia mba mihinana aminy. Ary dia niditra tao an-tranon'i ny Fariseo, ary nipetraka nihinana.
7:37Ary indro, nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, mpanota, nahita fa nipetraka nihinana izy nipetraka nihinana tao an-tranon'i ny Fariseo, ka dia nitondra alabastara feno menaka manitra kaontenera.
7:38Ary nijanona teo aoriany, afa-tsy ny tongony, dia nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony, ary namaoka azy tamin'ny volon-dohany, dia nanoroka fatratra ny tongony, ary dia nanosotra azy tamin'ny menaka manitra.
7:39Ary ny Fariseo, nanasa Azy, rehefa nahita izany, niteny tao am-pony, nanao hoe:, "Ity lehilahy ity, raha izy no mpaminany, Azo antoka hoe iza ary inona no karazana vehivavy ity, izay mikasika azy: fa mpanota io. "
7:40Ary ho setrin'ny, Fa hoy Jesosy taminy, "Simon, Aho, manan-kolazaina aminao. "Dia hoy izy:, "Mitenena, Mpampianatra. "
7:41"Nisy roa lahy nananan'ny mpampanàna vola nitrosa: ny iray nitrosa denaria diman-jato, ary ny iray kosa dimam-polo.
7:42Ary satria tsy manana ny fahaiza-hamaly azy, Namela heloka azy ireo izy roa. Koa dia, amin'izay anankiray aminy tia azy bebe kokoa?"
7:43Ho setrin'izany, Simon hoy, "Ataoko angamba fa Izy no ilay namoizany be." Ary hoy izy taminy:, "Efa nitsara tsara."
7:44Ary Jesosy nitodika nijery an-dravehivavy, dia hoy izy tamin'i Simona: "Hitanao io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao. Nomenao ahy tsy misy rano hanasana ny tongotro. Fa izy kosa nanasa ny tongotro tamin'ny ranomasony, ary namaoka azy tamin'ny volon-dohany.
7:45Nomenao tsy nanoroka ahy. Fa izy, hatramin'ny andro izy niditra, dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro.
7:46Ianao tsy nanosotra diloilo ny lohako. Fa izy kosa nanosotra menaka manitra ny tongotro.
7:47Noho io, Teneniko anao: voavela ny helokao be azy, satria izy no be fitiavana. Fa izay voavela tamin'ny kely, tsy tia. "
7:48Ary izy nanao taminy hoe:, "Voavela ny helokao."
7:49Ary niara-nipetraka nihinana teo aminy nilaza hoe-pony ireo, "Iza io, no mamela heloka?"
7:50Ary hoy izy tamin-dravehivavy: "Ny finoanao no nitondra anareo famonjena. Mandehana soa aman-tsara. "

Septambra 18, 2019

Reading

Timothy 3: 14- 16

3:14Soratako ho anareo izany zavatra izany, miaraka amin'ny fanantenana fa ho avy any aminareo tsy ho ela.
3:15Fa, Ary izaho, raha tara, ho fantatra ny fomba izay dia ilaina ny fitondran-tenanao ao an-tranon'Andriamanitra, izay ny Fiangonana velona, ny andry ary ny fototry ny fahamarinana.
3:16Ary dia mazava lehibe, izany zava-miafina ny toe, izay naseho teo amin'ny nofo, izay nohamarinina tao amin'ny Fanahy, izay efa niseho anjely, izay efa nitory tamin'ny hafa firenena, izay nino amin'izao tontolo izao, izay efa nakarina tamin'ny voninahitra.

Gospel

Luke 7: 31- 35

7:31Ary hoy ny Tompo:: "Koa, ny inona no hanoharako ny olona amin'ity taranaka ity? Ary ny inona moa izy koa?
7:32Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena, miresaka amin'ny iray hafa, ary nanao hoe:: 'Izahay nihira ho anao, ary ianao nefa tsy nandihy. Izahay nitaraina, nefa tsy mitomany. '
7:33Fa tonga Jaona Mpanao-batisa, sady tsy nihinan-kanina na nisotro divay, ka hoy ianareo:, 'Manana demonia izy.'
7:34Ny Zanak'olona tsy tonga, mihinana sy misotro, ka hoy ianareo:, 'Indro, maniry mafy foana ny lehilahy sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. '
7:35Fa ny fahendrena dia hamarinin'ny zanany rehetra. "

Septambra 17, 2019

Timoty voalohany 3: 1- 13

3:1Izany Mahatoky izao teny izao: Raha misy olona maniry ny Eveka, dia maniry asa tsara.
3:2Noho izany, dia ilaina ny eveka mba ho mihoatra noho baraka, dia lehilahy manambady tokana, mahonon-tena, hendry, mamindra fo, madio, tia mandray vahiny, mpampianatra,
3:3tsy mpimamo, tsy combative fa tsy nahasakana, tsy tia ady, tsy mpitia vola;
3:4Fa ny olona izay mitondra ny tranony tsara, manana zanaka izay ambany amin'ny fahadiovam-pitiavana rehetra.
3:5Fa raha misy olona tsy mahay mba hitarika an-tranony, ahoana no fikarakara ny Fiangonan'Andriamanitra?
3:6Tsy maintsy tsy ho vao niova fo, fandrao, rehefa faly ny avonavona, mba lavo eo ambany ny teny ny devoly.
3:7Ary ilaina ho azy ihany koa ny manana fijoroana ho vavolombelona tsara avy ny any ivelany, ka dia tsy latsaka ao ratsy laza sy ny fandriky ny devoly.
3:8Toy izany koa, diakona dia tsy maintsy ho madio fitondrantena, Tsy avo roa heny-tongued, tsy ho andevozin'ny divay be, tsy nanenjika voaloton'ny tombony,
3:9mitana ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio.
3:10Ary ireo zavatra ireo dia tokony ho porofoina aloha, ary avy eo mba hanompo, satria tsy hanan-tsiny.
3:11Toy izany koa, ny vehivavy dia tsy maintsy ho madio fitondrantena, tsy mpanendrikendrika, mahonon-tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra.
3:12Ny diakona dia tokony ho ny lehilahy tokana, ny olona izay mitarika ny zanany sy ny ankohonany.
3:13Ho an'ireo izay efa nanompo tsara ho an'ny tenany dia mahazo toerana tsara, ary maro be ny fahatokiana amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy.

Luke 7: 11- 17

7:11Ary nony afaka izany, dia nankany an-tanana, izay atao hoe Naina. Ary ny mpianany, ary be dia be ny vahoaka, nandeha niaraka taminy.
7:12Avy eo, rehefa manakaiky ny vavahadin'ny tanàna, indro, ny maty ny olona dia nentina nivoaka, izay zanakalahy tokan'ny reniny, ary izy maty vady. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy.
7:13Ary nony efa nahita ny Tompo azy, rehefa nifindra ny famindram-po noho ny aminy, dia nanao taminy hoe:, "Aza mitomany."
7:14Ary nanatona izy ka nanendry ny tranovorona. Ary ireo izay nitondra azy nijanona. Ary hoy izy:, "Tovolahy, Lazaiko aminareo, mitsangàna. "
7:15Ary ny maty tanora niarina sady niteny. Ary dia natolony tamin-dreniny.
7:16Dia raiki-tahotra ny rehetra. Dia nankalaza an'Andriamanitra, nanao hoe:: "Fa Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika,"Ary, "Fa Andriamanitra efa nitsinjo ny olony."
7:17Ary izao teny izao momba azy nivoaka nankany Jodia rehetra sy ny rehetra manodidina.

Septambra 16, 2019

Timoty voalohany 2: 1- 8

2:1Ary toy izany koa mangataka aminareo aho, voalohany indrindra, mba mivavaka, vavaka, fangatahana, ary fisaorana ho an'ny olona rehetra,
2:2ho an'ny mpanjaka, sy ho an'ny rehetra izay teny amin'ny fitoerana avo, ka mba hitarika miadana sy milamina ny fiainana ao amin'ny fivavahana rehetra sy ny fahadiovam-pitondrantena.
2:3Izany no tsara ka ankasitrahana eo imason'Andriamanitra, Mpamonjy antsika,
2:4izay te ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin'ny iray fahalalana tsara ny fahamarinana.
2:5Fa iray no Andriamanitra, ary iray Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, ny lehilahy Kristy Jesosy,
2:6izay nanolotra ny tenany ho fanavotana ho an'ny rehetra, ho vavolombelona amin'ny fotoany.
2:7Izany fijoroana ho vavolombelona, Izaho no nanendrena ahy ho mpitory sy Apostoly, (Milaza ny marina aho, Tsy mandainga aho) amin'ny maha-mpampianatra ny jentilisa, amin'ny finoana sy ny fahamarinana.
2:8Noho izany, Tiako ny lehilahy hivavaka eny tontolo eny, tontolo eny manandra-tanana madio, tsy amin'ny fahatezerana na fifandirana.

Luke 7: 1- 10

7:1Ary rehefa vita ny teniny rehetra teo anatrehan'ny olona, dia niditra tao Kapernaomy.
7:2Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray efa ho faty, noho ny aretina. Ary izy malalanay azy.
7:3Ary rehefa nahare momba an'i Jesosy, dia naniraka loholon'ny Jiosy azy, mangataka azy, ka mba ho avy ka hahasitrana ny mpanompony.
7:4Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy, dia nangataka azy fatratra, nanao taminy hoe:: "Mendrika fa tokony hanome izany ho azy.
7:5Satria tia ny firenentsika, ary efa nanao ny synagoga ho antsika. "
7:6Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary raha tao amin'ny ankehitriny tsy lavitra ny trano, ilay kapiteny dia naniraka sakaiza hitsena Azy, nanao hoe:: "Tompo ô, aza manahirana ny tenanao. Fa tsy miendrika hidiranao ao ambanin'ny tokony tafon-tranoko aho.
7:7Noho io, Izaho koa tsy mihevitra ny tenako miendrika manatona Anao. Fa mitenena ihany ny teny, ary ny mpanompoko dia ho sitrana.
7:8Fa izaho koa mba lehilahy napetraka eo ambany fahefana, manana miaramila eo ambany ahy. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray, 'Mandehana,'Ary dia mandeha izy; ary ny anankiray, 'Avia,Dia avy izy; ary amin'ny andevolahiko, Izao no ataovy,', Dia manao izy. "
7:9Ary rehefa nandre izany, Gaga i Jesosy. Ary nitodika tamin'ny vahoaka nanaraka azy, hoy izy:, "Amen Lazaiko aminareo, na dia teo amin'ny Israely aza no hitako finoana lehibe toy izany. "
7:10Ary ireo izay efa nalefa, eo niverina tao an-trano, hita fa ny mpanompo, izay efa narary, nila ho salama.

Septambra 15, 2019

Fifindra 32: 7- 11, 13- 14

32:7Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe:: "Mandehana, midina. ny olona, izay nentina avy tany amin'ny tany Egypta, efa nanota.
32:8Efa nalaky niala tamin'ny lalana izay nambara ho azy ireo. Ary izy ireo nanao an-idina ho azy ombilahy kely, ary efa niankohoka teo anatrehany. Ary immolating niharam-boina ho azy, izy ireo hoe:: 'Io no andriamanitrao, Ry Isiraely, izay nitondra anao avy tany amin'ny tany Ejipta. ' "
32:9Ary indray, Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "I mamantatra fa ity firenena ity dia mafy hatoka.
32:10hanafaka ahy, ka ny fahatezerako ho tezitra aminy, ary Aho handringana azy, ary dia hahatonga anao ho firenena lehibe. "
32:11Ary Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny, nanao hoe:: "Nahoana, Tompo O, ny fahatezerana no tezitra ny vahoaka, izay nentina avy tany amin'ny tany Egypta, miaraka amin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery?
32:13Tsarovy Abrahama, Isaac, ary ny Isiraely, mpanomponao, izay nianiananao tamin'ny ny tena tena, nanao hoe:: 'Hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Ary ity tany rehetra, momba izay efa nolazaiko, Homeko ny taranakao. Ary ianao no handova izany mandrakizay. ' "
32:14Ary ny Tompo nionona tsy hanao ny ratsy izay efa nolazainy hamelezana ny vahoakany.

Timoty voalohany 1: 12- 17

1:12Misaotra ho azy izay nampahery ahy, Kristy Jesosy Tompontsika, satria efa nihevitra ahy mahatoky, mametraka ahy ao amin'ny fanompoana,
1:13na dia teo aloha Mpanevateva an'Andriamanitra aho,, sady mpanenjika, ary contemptuous. Fa avy eo aho nahazo ny famindram-pon'Andriamanitra. Fa efa manao ny tsy nahy, ao amin'ny tsy finoana.
1:14Ary toy izany ny fahasoavan'ny Tompontsika be dia be, miaraka amin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
1:15Izany Mahatoky izao teny izao, ary mendrika ny fanekena ny olona rehetra, fa i Kristy Jesosy, nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hitondra famonjena ho mpanota, izay itoerako voalohany.
1:16Fa izany noho izany izay nahazo famindram-po, ka eo amiko toy ny aloha, Kristy Jesosy dia hampiseho faharetana rehetra, fa ny fampianarana ny ireo izay mino Azy ho fiainana mandrakizay.
1:17Koa dia, ho an'ny Mpanjaka mandrakizay, ny tsy mety maty, tsy hita maso, Andriamanitra irery, anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.

Luke 15: 1- 32

15:1Ary ny mpamory hetra sy ny mpanota no manakaiky azy, ka mba hihaino Azy.
15:2Ary ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna dia nimonomonona, nanao hoe:, "Ity no mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy."
15:3Dia nilaza izao fanoharana taminy, nanao hoe::
15:4"Iza moa no olona eo aminareo, izay manana ondry zato, Ary raha namoy ny iray tamin'izy ireo, no tsy mandao ny sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay iray izay efa very, mandra-pahitany azy?
15:5Ary raha hitany iny, izy dia mametraka eo an-tsorony, faly.
15:6Ary niverina an-trano, dia mamory ny sakaizany sy ny namany, ka nanao taminy: 'Miarahaba ahy! Fa efa hitako ny ondriko, izay efa very. '
15:7Lazaiko aminareo, fa hisy fifaliana toy izany bebe kokoa any an-danitra ny amin'ny mpanota iray mibebaka, noho ny sivy amby sivi-folo fotsiny, izay tsy mila mibebaka.
15:8Ary iza moa no vehivavy, manana drakma folo, raha toa izy ka efa very ny anankiray drachma, no tsy mampirehitra jiro, sy hamafa trano, ary fatratra hikaroka mandra-pahitany azy?
15:9Ary raha hitany iny, dia mamory ny sakaizany sy ny namany, nanao hoe:: 'Miaraha mifaly amiko! Fa efa hitako ny drachma, izay efa very. '
15:10Ka lazaiko aminareo, hisy fifaliana eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray na dia izay mibebaka. "
15:11Ary hoy izy:: "Nisy lehilahy anankiray nanan-janaka roa lahy.
15:12Ary ny zandriny tamin hoy ny Ray, 'Ray, omeo ahy ny anjara-ny toetray, izay ho any amiko. 'Dia nozarazarainy ny fananana eo aminy.
15:13Ary rehefa afaka andro, ny zandriny, manangona izany rehetra izany miaraka, niainga tamin'ny lavitra ny faritra lavitra. ary, dia dissipated ny fananany, nanaram-po fatratra.
15:14Ary rehefa levona izany rehetra izany, Nisy mosary amin'izany faritra, ary izy no voalohany izay tonga sahirana.
15:15Dia nandeha izy ka ampiarahina ny tenany ho iray amin'ireo olom-pirenena izany faritra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-toeram-piompiana, mba hanome sakafo ny kisoa.
15:16Ary naniry mba hameno ny kibony tamin'ny Manary izay nihinana ny kisoa. Nefa tsy nisy nanome hanina azy izany.
15:17Ary niverina ny saina, hoy izy:: 'Ahoana no maro ny olona karamain'ny tanana ao an-tranon'ny raiko manan-kanina be dia be, raha izaho kosa maty mosary eto amin'ny!
15:18Hitsangana aho ka hody any amin'ny raiko, ary dia holazaiko aminy: Ray, Efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao.
15:19Ka izaho tsy miendrika hatao hoe zanakao. Ampahafantaro ahy ny iray amin'ireo mpikarama tanana. '
15:20Ary nitsangana, dia nankany amin-drainy. Fa raha mbola eny lavitra eny, dia tazan-drainy, ary onena, ka nihazakazaka nanatona, dia namihina ny vozony sady nanoroka azy.
15:21Ary ilay zanany nanao taminy: 'Ray, Efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao. Ankehitriny dia tsy miendrika hatao hoe zanakao. '
15:22Fa ny rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny: 'Vetivety! Hamoaka ny tsara indrindra akanjo lava, ka ampiakanjoy azy izany. Ary asio peratra ny tànany sy kapa ny tongony.
15:23Ary ento ny zanak'omby nafahy eto, dia hamono azy. Ary aoka isika hihinana sy hanao andro firavoravoana.
15:24Fa ity zanako ity efa maty, ary efa indray; dia very, fa hita indray. 'Ary nanomboka fanasam.
15:25Fa ny zanany lahimatoa tany an-tsaha. Ary nony niverina indray Izy ka mby teo akaiky ny trano, dia nandre zava-maneno sy dihy.
15:26Ary niantso ny anankiray tamin'ny mpanompon'ny, ary izy nanontany azy toy ny izay anton'izany zavatra izany.
15:27Ary hoy izy taminy:: 'Ny rahalahinao niverina, ary ny rainao no namono ny zanak'omby nafahy, satria efa nandray azy soa aman-tsara. '
15:28Avy eo dia tezitra, ary izy dia vonona ny hiditra. Noho izany, ny rainy, mandeha mivoaka, nanomboka niangavy taminy.
15:29Ary ho setrin'ny, dia hoy izy tamin'ny rainy: 'Indro, Izaho efa nanompo anao noho ny taona maro. Ary izaho tsy mbola nandika ny didy. Kanefa, ianao tsy mbola nomenao Ahy na dia zanak'osy, ka mba hivoky amin'ny sakaizako.
15:30Nefa nony afaka izany, zanak'i anao niverina, izay efa nandany ny fananany tamin'ny vehivavy janga, efa namono ny zanak'omby nafahy ho azy. '
15:31Fa hoy izy taminy:: 'Zanaka, ianao no eo anilako foana, ary izay rehetra ananako dia anao.
15:32Saingy ilaina ny mihinana sy hifaly. Ary noho izany rahalahin'i anao maty, ary efa indray; dia very, fa hita indray. ' "

Septambra 14, 2019

Nomery 21: 4- 9

21:4Dia niala teo an-tendrombohitra Hora, amin'ny lalana izay mitondra any amin'ny Ranomasina Mena, ny faribolana manodidina ny tanin'i Edoma. Ary ny vahoaka dia nanomboka reraka ny dia sy ny zava-tsarotra.
21:5Ary niteny nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy, hoy izy ireo: "Nahoana ianao no mitarika antsika hiala tany Ejipta, mba ho faty any an-efitra? Bread tsy ampy; tsy misy rano. Ny fanahintsika dia efa izao nauseous noho izany indrindra sakafo maivana. "
21:6Izany no antony, ny Tompo dia nampandeha ny menaran'afo teny amin'ny olona, izay naratra na namono maro tamin'izy ireo.
21:7Ary dia niara-nandeha tamin'i Mosesy, ka hoy izy:: "Efa nanota izahay, satria efa niteny nanome tsiny an'i Jehovah sy ianao. Mivavaha, dia mba hanala ireo menarana aminay. "Ary Mosesy nifona ho an'ny olona.
21:8Ary hoy Jehovah taminy: "Manaova menarana varahina, ary mametraka azy ho toy ny famantarana. Na iza na iza, rehefa namely, mijery aminy, ho velona. "
21:9Noho izany, Mosesy dia nanao menarana varahina, ary nentiny ho eo ho famantarana. Ary izay efa namely nibanjina amboniny, izy ireo dia sitrana.

Filipiana 2: 6- 11

2:6izay, na dia tao amin'ny endrika 'Andriamanitra, Tsy Diniho ny fitoviana amin'Andriamanitra zavatra ho nosamborin'ny.
2:7Fa tsy, dia nofoanany ny tenany, naka ny endriky ny mpanompo, natao manam-pitoviana amin'ny olona, ary manaiky ny toetry ny olona.
2:8Dia nanetry tena, nanaiky hatramin'ny fahafatesana, na dia ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana.
2:9Noho io, Andriamanitra efa nanandratra azy koa ary efa nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra,
2:10amin'izay mba, amin'ny anaran'i Jesosy, ny lohalika tsirairay dia manenjana, izay any an-danitra, ny etỳ an-tany, ary ny olona ao amin'ny helo,
2:11ary mba lela rehetra dia hiaiky fa i Jesoa Kristy Tompo ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra Ray.

John 3: 13- 17

3:13Ary tsy nisy niakatra any an-danitra, afa-tsy ilay nidina avy any an-danitra: ny Zanak'olona izay any an-danitra.
3:14Ary toy ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an-efitra, toy izany koa ny Zanak'olona dia tsy maintsy olona hasandratra,
3:15ka na iza na iza mino Azy mba tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay.
3:16Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, ka izay rehetra mino Azy mba tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay.
3:17Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba izao tontolo izao fa ny mba ho voavonjy amin'ny alalany.

Septambra 13, 2019

Reading

Timothy 1: 1- 2, 12- 14

1:1Paul, Apostolin'i Kristy Jesosy noho ny fahefana, Mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika,
1:2ho an'i Timoty, zanaka malala ao amin'ny finoana. Grace, famindram-po, sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Tompontsika.
1:12Misaotra ho azy izay nampahery ahy, Kristy Jesosy Tompontsika, satria efa nihevitra ahy mahatoky, mametraka ahy ao amin'ny fanompoana,
1:13na dia teo aloha Mpanevateva an'Andriamanitra aho,, sady mpanenjika, ary contemptuous. Fa avy eo aho nahazo ny famindram-pon'Andriamanitra. Fa efa manao ny tsy nahy, ao amin'ny tsy finoana.
1:14Ary toy izany ny fahasoavan'ny Tompontsika be dia be, miaraka amin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy.

Gospel

Luke 6: 39- 42

6:39Ary izy nilaza taminy fampitahana hafa: "Ahoana ny jamba no mitarika ny jamba? Moa tsy samy hianjera any an-kady?
6:40Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra. Fa ny tsirairay dia ho tanteraka, raha Izy dia tahaka ny mpampianatra.
6:41Ary nahoana ianao no mahita ny sombin-kazo izay eo amin'ny mason'ny rahalahinao, raha ny vatan-kazo izay eo amin'ny masonao, tsy mihevitra?
6:42Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao, 'Rahalahy, Aleo hesoriko ny sombin-kazo eo amin'ny masonao,'Raha ianao tsy mahita ny vatan-kazo eo amin'ny masonao? Ry mpihatsaravelatsihy, Esory aloha ny vatan-kazo amin'ny masonao, ary dia vao ho hitanao mazava tsara, mba hitarika ny sombin-kazo amin'ny mason'ny rahalahinao.

Septambra 12, 2019

Reading

Colossians 3: 12- 17

3:12Noho izany, tafio tahaka ny olom-boafidy 'Andriamanitra: masina sy malala, amin'ny fo ny famindram-po, hatsaram-panahy, fanetren-tena, tena araka ny antonony, ary ny faharetana.
3:13Support iray hafa, ary, raha misy manana hitarainana momba ny sasany, hifamela. Fa tahaka ny Tompo ny helokareo, toy izany koa no tsy maintsy ataonao.
3:14Ary mihoatra noho izany rehetra izany dia manana fiantrana, fa fehin'ny fahatanterahana.
3:15Ary aoka ny fiadanan'i Kristy asandrato ny fonareo. Fa in izany soa aman-tsara, ianao efa nantsoina, tahaka ny tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana.
3:16Aoka ny tenin'i Kristy velona ao anatinareo betsaka, amin'ny fahendrena rehetra, mampianatra sy manitsy ny hafa, amin'ny salamo, fihirana, sy ara-panahy tonon-kiran'i, mihira ho an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana ao am-ponareo.
3:17Aoka ny zava-drehetra na inona na inona fa manao, na amin'ny teny, na amin'ny atao, atao rehetra amin 'ny anaran' ny Tompo Jesoa Kristy, ka misaora Andriamanitra Ray amin'ny alalany.

Gospel

Luke 6: 27- 38

6:27Fa Izaho kosa milaza aminareo izay mihaino: Tiava ny fahavalonareo. Manaova soa amin'izay mankahala anareo.
6:28Misaora ireo izay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay manendrikendrika anareo.
6:29Ary Raha misy mamely ny takolakao anankiray, manolotra koa ny anankiray. Ary raha misy maka ny akanjonao, aza lavinao na dia ny akanjonao.
6:30Fa hizara ho an'izay rehetra mangataka aminareo. Ary aza manontany indray izay maka ny anao.
6:31Ary mitovy tanteraka amin'izay ianao, dia tianao ny olona mba hitondrana anao, hitondra azy ireo ihany koa.
6:32Fa raha izay tia anareo, inona moa dia noho ny aminareo? Fa na dia ny mpanota tia izay tia azy.
6:33Ary raha manao ny tsara ho an 'ireo izay manao soa aminao, inona moa dia noho ny aminareo? Tokoa, na dia ny mpanota mitondra tena izany.
6:34Ary raha ampisambory ho an 'ireo avy izay manantena ny handray, inona moa dia noho ny aminareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota, mba handray izany ho setrin'izany.
6:35Ary tena, Tiava ny fahavalonareo. Manaova soa, ary hampisambotra, manantena na inona na inona ho valin'izany. Ary avy eo ny valim-pitianareo dia ho lehibe, ary ianareo ho zanaky ny Avo Indrindra, fa ny tenany ho tsara fanahy amin'ny tsy mahay mankasitraka sy ny ratsy fanahy.
6:36Noho izany, ho feno famindram-po, tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo ihany koa.
6:37Aza mitsara, dia tsy hotsaraina. Aza manameloka, ary dia tsy hohelohina. Mamelà ny, ary ianao dia ho voavela heloka.
6:38Omeo, ary dia homena anareo: ny fatra tsara, hamatorana ny tadin'ny ary voahozongozona miaraka ary pofoanareo, dia hametraka eo amin'ny am-pofoany. tokoa, izay fatra ampiasainao mba hamarana, dia ampiasaina mba handrefesana miverina atỳ aminao indray. "