CH 7 Hand

Handelinge van die Apostels 7

7:1 Toe sê die hoëpriester, "Is hierdie dinge dan so?"
7:2 En Stephen sê: "Noble broers en vaders, luister. Die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham, toe hy in Mesopotámië was, voordat hy in Haran.
7:3 En God sê vir hom:, 'Gaan weg van jou land en uit jou familie, en gaan na die land wat Ek sal wys vir jou. "
7:4 Toe gaan hy weg van die land van die Chaldeërs, en hy het by Haran. en later, nadat sy pa was dood, God het hom in hierdie land, waarin jy nou woon.
7:5 En Hy het hom geen erfdeel daarin, selfs nie die ruimte van 'n stap. Maar hy het belowe om dit aan hom as 'n besitting, en sy nageslag ná hom, hoewel hy het nie 'n seun.
7:6 Toe sê God vir hom dat sy nageslag 'n setlaar in 'n vreemde land sou wees, en dat hulle hulle sou onderwerp, en behandel hulle sleg, vier honderd jaar lank.
7:7 "En die nasie wie hulle wil dien, Ek sal oordeel,"Sê die Here. "En ná hierdie dinge, hulle mag wyk en my gedien in hierdie plek. "
7:8 En Hy het hom die verbond van die besnydenis. En so het swanger hy Isak en besny hom op die agtste dag. En Isak het swanger Jacob, en Jakob, die twaalf aartsvaders.
7:9 En die aartsvaders, jaloers, verkoop Josef na Egipte. Maar God was met hom.
7:10 En hy het hom uit al sy verdrukkinge. En hy het hom genade en wysheid geskenk voor Farao, die koning van Egipte. En hy het hom aangestel as goewerneur gemaak oor Egipte en oor sy hele huis.
7:11 Toe het 'n hongersnood in die hele Egipte en Kanaän, en 'n groot verdrukking. En ons vaders het nie kos te vind.
7:12 En toe Jakob hoor dat daar koring in Egipte, Hy het ons vaders die eerste keer.
7:13 En op die tweede geleentheid, Joseph was erken deur sy broers, en sy afkoms is geopenbaar is aan Farao.
7:14 Toe het Josef gestuur en het sy vader Jakob, met sy hele familie, vyf en sewentig siele.
7:15 En Jakob neergedaal het na Egipte, en hy oorlede, en so het ons vaders.
7:16 En hulle oorgevaar in Sigem, en hulle was in die graf wat Abraham as eiendomsgraf gekoop vir 'n som geld uit die seuns van Hemor,, die seun van Sigem.
7:17 En wanneer die tyd van die belofte wat God aan Abraham het aan die lig gebring het nader, die mense toegeneem en het baie geword in Egipte,
7:18 selfs tot 'n ander koning, wat nie geweet Josef, opgestaan ​​in Egipte.
7:19 Hierdie een, omvattende ons familie, verdruk ons ​​vaders, sodat hulle hul babas sal blootstel, sodat hulle nie in die lewe gehou.
7:20 In dieselfde tyd, Moses is gebore. En hy was in die genade van God, en hy was grootgemaak vir drie maande in die huis van sy vader.
7:21 Toe, nadat verlate, die dogter van Farao het hom in, en sy het hom as haar eie seun.
7:22 En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenare. En hy was magtig in woorde en in sy werke.
7:23 Maar toe veertig jaar oud in hom is voltooi, dit het opgestaan ​​in sy hart dat hy sy broers moet besoek, die seuns van Israel.
7:24 En toe hy 'n sekere een lyding beserings gesien het, Hy verdedig hom. En treffende die Egiptiese, Hy gewerk het 'n vergelding vir hom wat blywende die besering.
7:25 Nou veronderstel hy dat sy broers sou verstaan ​​dat God hulle verlossing deur sy hand redding sou gee. Maar hulle het dit nie verstaan ​​nie.
7:26 So waarlik, op die volgende dag, Hy verskyn voor diegene wat argumenteer, en hy het na hulle versoen in vrede, sê, 'Mans, julle is broers. So hoekom sou jy benadeel mekaar?'
7:27 Maar hy wat veroorsaak dat die besering aan sy naaste hom verwerp, sê: "Wie het jou aangestel as leier en regter oor ons aangestel?
7:28 Kan dit wees dat jy wil my doodmaak, in dieselfde manier as wat jy gister die Egiptenaar doodgemaak?'
7:29 Toe, by hierdie woord, Moses het gevlug. En hy het 'n vreemdeling in die land Mídian, waar hy het twee seuns.
7:30 En toe veertig jaar verby was, Toe verskyn daar aan hom, in die woestyn van die berg Sinai, n engel, in 'n vuurvlam in 'n bos.
7:31 En op die sien van hierdie, Moses was verstom oor die gesig. En toe hy daarheen gaan om blik op dit, die stem van die Here tot hom gekom, sê:
7:32 "Ek is die God van jou vaders: die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob. "En Moses, gemaak om te bewe, kon dit nie waag om te kyk.
7:33 Maar die Here sê vir hom:: 'Maak die skoene van jou voete af. Want die plek waarop jy staan, is heilige grond.
7:34 Sekerlik, Ek het die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle gekerm gehoor. En so, Ek kom neer op hulle te bevry. En nou, uitgaan en ek sal jou na Egipte stuur. "
7:35 dit Moses, wie hulle verwerp deur te sê, "Wie het jou aangestel as leier en regter?"Is die een God gestuur om 'n vors en Verlosser te wees, deur die hand van die Engel wat in die bos aan hom verskyn.
7:36 Hy het hulle uit, vervul tekens en wonders in die land van Egipte, en by die Rooi See, en in die woestyn, vir veertig jaar.
7:37 Dit is Moses, en dié het vir die kinders van Israel: 'God sal vir jou verwek; n profeet soos ek uit jou eie broers. Jy sal tot Hom luister. "
7:38 Dit is hy wat in die Kerk was in die woestyn, met die Engel wat met hom praat op die berg Sinai, en saam met ons vaders. Dit is hy wat die woorde van die lewe ontvang om aan ons te gee.
7:39 Dit is hy wat ons vaders was nie bereid om te gehoorsaam. Plaas, hulle verwerp hom, en in hulle harte het hulle weg na Egipte,
7:40 toe hulle vir Aäron: 'Maak gode vir ons, wat kan voor ons uit trek. Want hierdie Moses, wat ons gelei het weg van die land van Egipte, ons weet nie wat van hom geword het. "
7:41 En so styf hulle 'n kalf in daardie dae, en hulle was besig om slagoffers om 'n afgod, en hulle hulle in die werke van hulle hande verbly.
7:42 Toe draai God, en hy oorhandig, om onderdanigheid aan die weermagte van die hemel, net soos dit in die boek van die profete geskryf: "Het jy nie slagoffers en offers te bring vir my veertig jaar lank in die woestyn, O huis van Israel?
7:43 En tog het jy vir julle die tent van Molog opgeneem en die ster van julle god Remfan, beelde wat julle julself gevorm ten einde hulle te aanbid. En so sal ek jou saamneem, anderkant Babilon. "
7:44 Die tent van die Getuienis met ons vaders gewees in die woestyn, net soos God bestem vir hulle, praat met Moses, sodat hy dit sou maak volgens die vorm wat hy gesien het.
7:45 Maar ons vaders, ontvang dit, ook het dit, met Josua, in die land van die heidene, wie God geskors voor die aangesig van ons vaders, tot die dae van Dawid,
7:46 wat genade gevind het voor God en wat gevra dat hy 'n woonplek vir die God van Jakob te kan verkry.
7:47 Maar dit was Salomo wat 'n huis gebou vir hom.
7:48 Tog is die Allerhoogste woon nie in huise wat gebou is deur die hande, net soos hy gesê het deur die profeet:
7:49 'Die hemel is my troon, en die aarde is my voetbank. Watter soort huis sal julle vir My bou? sê die Here. En wat is my rusplek?
7:50 Het my hand nie al hierdie dinge gemaak?'
7:51 Hardnekkige en onbesnedenes van hart en ore, jy al ooit die Heilige Gees weerstaan. Net soos julle vaders, so ook doen wat jy doen.
7:52 Wat van die Profete het julle vaders nie vervolg? En hulle het dié gedood wat die koms van die Regverdige aangekondig. En jy het nou geword van die verraaiers en moordenaars van hom.
7:53 Julle wat die wet deur die optrede van Engele, en tog is jy tog nie onderhou het. "
7:54 Toe, op hulle dit hoor, hulle diep gewond in hulle harte, en hulle gekners hul tande teen hom.
7:55 Maar hy, hulle is vervul met die Heilige Gees, en stip na die hemel, sien die heerlikheid van God en Jesus wat staan ​​aan die regterhand van God. En hy het gesê, "Kyk, Ek sien die hemele geopend, en die Seun van die mens staan ​​aan die regterhand van God. "
7:56 Toe hulle, skreeu met 'n groot stem, geblokkeer hul ore en, eendragtig, geweld gehaas na hom.
7:57 En ry hom buitekant, buite die stad, hulle met klippe bestook hom. En getuies het hulle klere langs die voete van 'n jongman, wat Saul geroep.
7:58 En terwyl hulle stenig Stephen, Hy uitgeroep en gesê, "Here Jesus, ontvang my gees. "
7:59 Toe, nadat sy knieë gebring, Hy het met 'n groot stem, sê, "Here, moenie hierdie sonde nie toe teen hulle. "En toe hy dit gesê het, Hy aan die slaap geraak in die Here. En Saulus het ook sy moord.