ພຣະ​ສັນ​ຍາ​ເດີມ

Image of Creation of Animals by Master Bertramຈາກ ປະ​ຖົມ​ການ ການ ປື້ມບັນທີ່ສອງຂອງບີ, ທັງຫມົດ 46 ປື້ມຂອງສັນຍາເກົ່າທີ່ມີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.