بهترین خطبه همیشه

ما می خواهیم به ساخت یک مخزن از بهترین موعظه است که ما شنیده ایم (یا, در برخی از موارد داد) و یا توسط خوانندگان ارسال شد.

ما کمتر با کسی که خطبه و بیشتر علاقه مند به پیام و قوام آن با اصول اصلی و یا برنامه های عملی از ایمان کاتولیک روم ما داد نگران. بنابراین, لطفا خطبه به صورت متن ساده. هنگامی که ما به اندازه کافی, ما مجموعه در پست.