حریم خصوصی

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). در آن موارد, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

ثبت نام برای دریافت روزانه توده خواندنیها کلیسای کاتولیک. نشانی ایمیل شما امن است با ما. ما آن را برای هر هدف دیگر استفاده نمی, و نه ما آن را توزیع. ما فقط ارسال انجیل و خواندن(بازدید کنندگان) هر روز. خدا به شما برکت!
  • لطفا زبان خود را انتخاب کنید بالا. ما قصد داریم به اضافه کردن یک ویژگی است که ترجمه قرائت روزانه - از طریق ترجمه خودکار گوگل - به زبان انتخاب شما.
  • این درست است برای مقاصد اعتبار و باید بدون تغییر باقی مانده.