Riêng tư

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). Trong những trường hợp, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Bài đọc Daily Email đăng ký

Đăng ký để nhận được hàng ngày Lễ Các bài đọc của Giáo hội Công giáo. Địa chỉ email của bạn được an toàn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng nó cho mục đích nào khác, và chúng ta cũng sẽ phân phối. Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho Tin Mừng và đọc(s) mỗi ngày. Cầu cho bạn khỏe hơn!
  • Vui lòng chọn ngôn ngữ của bạn trên. Chúng tôi có kế hoạch để thêm một tính năng dịch các bài đọc hàng ngày - tự động qua Google Translation - với ngôn ngữ của sự lựa chọn của bạn.
  • Lĩnh vực này là dành cho mục đích xác nhận và cần được giữ nguyên.